Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Meld. St. 14 (2018-2019), Innst. 339 S (2018-2019)

Vedtak 582

Meld. St. 14 (2018–2019) – Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland – vedlegges protokollen.