Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle

Meld. St. 25 (2020-2021), Innst. 570 S (2020-2021)

Vedtak 1105

Stortinget ber regjeringen sørge for at saksbehandlingstiden hos statsforvalteren i klagesaker på helse-, sosial- og omsorgssektoren reduseres. Stortinget orienteres på egnet måte.

Vedtak 1106

Meld. St. 25 (2020–2021) – om Likeverdsreformen – et samfunn med bruk for alle – vedlegges protokollen.