Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Retningslinjer om praktisering av etterlønn

Stortingets presidentskap vedtok 25. april 2013 retningslinjer om praktisering av etterlønn. Oppdatering vedtatt 23. februar 2023 og 26. oktober 2023.

Vilkår for søknad

§ 1. Etterlønn tilstås til valgte stortingsrepresentanter og faste vararepresentanter som har fratrådt etter valg. Etterlønn kan bare tilstås umiddelbart etter at perioden med innvilget fratredelsesytelse har løpt ut.

§ 2. Søker har plikt til å gi opplysninger om annen inntekt og levere de dokumenter som er nødvendige for at Stortingets presidentskap skal kunne vurdere om vedkommende har rett til ytelsen. Den som mottar etterlønn, plikter omgående å underrette Stortingets administrasjon om forhold som kan føre til at ytelsen skal endres eller falle bort.

§ 3. Søker må dokumentere at han eller hun er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører nødvendig og relevant kompetanseheving, jf. §§ 4 og 5. Det gis ikke etterlønn ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet.

§ 4. For å regnes for å være under nødvendig og relevant kompetanseheving skal det legges vekt på søkerens behov for omstilling og perfeksjonering i tidligere yrke, behovet for å ta opp igjen avbrutt utdannelse, behovet for tilleggsutdannelse for å bedre mulighetene som arbeidssøker eller ny utdannelse.

Kompetansehevingen må være klart rettet mot inntektsgivende arbeid. Søker må dokumentere at han eller hun er tatt opp ved utdanningsinstitusjon, kurs- eller annen kompetanseinstitusjon.

§ 5. Dersom søker har annen inntekt, må han eller hun dokumentere inntekten. Dersom søker har arbeid, må han eller hun dokumentere arbeidstid per uke. Inntekt fra stilling med arbeidstid på minst 30 timer per uke innebærer bortfall av etterlønn. Inntekt fra stilling med arbeidstid på 29 timer per uke og mindre avkortes krone for krone i etterlønnen.

Dersom søker mottar pensjon, må han eller hun dokumentere om pensjonen er tatt ut fullt eller gradert. Gradert pensjon med 80 prosent regnes som full pensjon. Full pensjon innebærer bortfall av etterlønn. Gradert pensjon på under 80 prosent avkortes krone for krone i etterlønnen.

Etterlønn avkortes ikke mot annen inntekt på 5000 kroner eller lavere i hele ytelsesperioden (fratredelsesytelses- og etterlønnsperiode vurdert samlet). Overstiger inntekten 5000 kroner i perioden, kommer hele beløpet til fratrekk.

Dersom søker har næringsinntekt, skal etterlønn avkortes med det beløpet som fremkommer ved en skjønnsmessig fordeling av den totale netto næringsinntekten i året.

§ 6. Som annen inntekt regnes:

  1. personinntekt etter skatteloven § 12-2. Dette omfatter lønn, honorar, styregodtgjørelse, stipend, royalty, næringsinntekt, pensjon mv.
  2. lønn og annen inntekt som er fritatt for skattlegging etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav c. Dette kan blant annet være arbeidsinntekt opptjent i Norge fra internasjonal organisasjon.
  3.  arbeidsinntekt opptjent i utlandet hvor skatten er nedsatt etter ettårsregelen i skatteloven § 2-1 tiende ledd (arbeidsopphold i utlandet av minst 12 måneders varighet).
  4. inntekt som er personinntekt etter skatteloven § 12-2, men som er unntatt norsk beskatningsrett etter skatteavtale.
  5. kapitalinntekt etter skatteloven § 5-20, med unntak av renteinntekter.

Som annen inntekt regnes ikke feriepenger etter stortingsgodtgjørelsesloven § 14.

Saksbehandling ved søknad og vedtak

§ 7. Søknad om etterlønn skal gjøres ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på valgportalen. Søknaden skal begrunnes og inneholde opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold, aktivitetsplaner for arbeidslivet, utdanning og gjennomføringen av denne, jf. §§ 3 til 5. Alle opplysninger må dokumenteres.

§ 8. Stortingets administrasjon forbereder saken og skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før saken oversendes presidentskapet for vedtak. Dersom administrasjonen under saksforberedelsen mottar nye opplysninger om søkeren, skal de forelegges han eller henne til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket.

§ 9. Presidentskapet fastsetter vedtak om etterlønn for inntil 12 måneder. Dersom søker er under nødvendig og relevant kompetanseheving, jf. § 4, kan presidentskapet kreve dokumentasjon på faktisk deltagelse ved utdanningsinstitusjon, kurs eller annen kompetanseinstitusjon for de månedene det er gitt etterlønn.

Presidentskapet kan i vedtaket fastsette andre vilkår for etterlønn enn de som følger av §§ 3 og 4.

§ 10. Administrasjonen underretter søker skriftlig om presidentskapets vedtak. Avslag skal begrunnes i underretningen.

§ 11. Etterlønnen tilsvarer 66 prosent av den til enhver tid gjeldende stortingsgodtgjørelse, og utbetales den 12. for inneværende måned. Administrasjonen skal kontrollere at vilkårene for tilståelse av etterlønn er til stede hver måned, jf. §§ 2 til 5 og § 12. Anser administrasjonen vilkårene for oppfylt, utbetales etterlønnen i henhold til vedtaket. Dersom administrasjonen ikke finner at mottaker oppfyller vilkårene, skal administrasjonen fremme sak for presidentskapet om opphør av etterlønnen.

Får mottaker annen inntekt som overstiger 5000 kroner i ytelsesperioden (fratredelsesytelse- og etterlønnsperiode vurdert samlet), avkortes dette i utbetalingen.

Oppfølging og kontroll

§ 12. I perioden med etterlønn må mottaker hver måned dokumentere at han eller hun fremdeles oppfyller vilkårene etter §§ 3 til 5.

Mottaker må sende inn erklæring og dokumentasjon som angitt i §§ 2 til 5 den 1. i hver måned. Dersom mottaker ikke overholder fristen, skal administrasjonen sende en påminnelse med frist på en uke til å sende inn erklæring og dokumentasjon. Mottar ikke administrasjonen dette, skal mottaker regnes for ikke å oppfylle vilkårene, jf. § 11 første ledd, siste punktum.

§ 13. Mottaker av etterlønn som oppdager at det er oppgitt for lav inntekt må underrette administrasjonen om dette omgående. Mottaker må dokumentere den faktiske inntekten. Mottaker må omgående tilbakebetale den del av etterlønnen som er feilutbetalt.

Les mer om fratredelsesytelse og etterlønn

Sist oppdatert: 26.10.2023 11:47
: