Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper

Ot.prp. nr. 71 (1995-96), Innst. O. nr. 36 (1996-97), beslutning. O. nr. 51-52 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå FinansdepartementetSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 06.12.1996Innst. O. nr. 36 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 06.12.1996

    Behandla i Odelstinget: 12.12.1996

    Behandla i Lagtinget: 17.12.1996