Lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Ot.prp. nr. 93 (1998-1999), Innst. O. nr. 25 (2000-2001), beslutning. O. nr. 19 (2000-2001)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 23.11.2000 Innst. O. nr. 25 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.11.2000

   Behandla i Odelstinget: 30.11.2000

   Behandla i Lagtinget: 07.12.2000