Samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Tilråding levert 08.06.2005 Innst. S. nr. 243 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2005

   Behandla i Stortinget: 15.06.2005