Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

Prop. 13 L (2012-2013), Innst. 127 L (2012-2013), Lovvedtak 30 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeidsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 04.12.2012 Innst. 127 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2012

   Behandla andre gang i Stortinget: 13.12.2012