Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Prop. 114 S (2014-2015), Innst. 382 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 11.06.2015 Innst. 382 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet, samt melding om status for olje- og gassvirksomheten. - Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel på tiår. Når oppstartsfasen er gjennomført og produksjonen er på platå, vil feltet alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk oljeproduksjon. - For fullfeltsutbyggingen er det forventet at de totale investeringene vil ligge på om lag 200 mrd. 2015-kroner. - Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av kraft fra land fra produksjonsstart. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ble vedtatt av et flertall bestående av alle partier unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2015

   Behandla i Stortinget: 18.06.2015