Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Prop. 129 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang