Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Prop. 36 L (2019-2020), Innst. 248 L (2019-2020), Lovvedtak 91 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.04.2020 Innst. 248 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i pasientskadeloven som gir Helse- og omsorgsdepartementet en lovhjemmel til å gi en egen forskrift om utmåling av menerstatning ved pasientskader. Vedtaket ble fattet med stemmene fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.04.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 19.05.2020