Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 42)
 • Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2019-2020)

  Datert: 24.02.2020

  Til behandling

  I dag lever 4 300 personer med hiv i Norge. 98 pst. av disse går på medisiner og er smittefrie. Stadig flere hivsmittede er over 50 år og vil i større grad komme i kontakt med helsetjenesten i årene som kommer. Dessverre rapporterer flere pasienter med hivsmitte om at de har blitt møtt med ubegrunnet smittefrykt og forskjellsbehandling i møte med helsetjenesten. Dette skjer både i eldreomsorgen og i spesialisthelsetjenesten. Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre til overdreven smittefrykt og ubegrunnede smitteverntiltak som doble hansker, gule varseltrekanter eller redusert kroppskontakt. Dette fører til at pasientene ikke får den gode og profesjonelle helsehjelpen de har krav på. Hva vil statsråden gjøre for at personer som lever med hiv, blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte?
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2019-2020)

  Datert: 19.02.2020

  Til behandling

  EUs energi- og klimapolitikk, som blant annet kommer til uttrykk gjennom den såkalte "avkarboniseringspakken", innebærer redusert import av gass. Gass vil ha for høye klimagassutslipp. I tillegg innebærer planene økt bruk av blant annet biogass i stedet for fossil gass. Lavutslippsgassene kan innen 2050 dekke fra 30 til nærmere 70 prosent av det totale gassforbruket. I dag dekker de mindre enn 5 prosent. I tillegg skal EU gjøre seg mindre avhengig av gass til oppvarming av bygninger. Elektrisitet og fjernvarme skal dekke mer av behovet. Om lag 1/3 av naturgassen EU importerer, kommer fra Norge. I Prop. 80 S (2017–2018) vises det til en studie gjort av Oljedirektoratet av verdiskapingen fra leteaktiviteten i perioden 2008–2017. Forventede fremtidige salgsinntekter for olje og gass fra funnene er anslått å bli om lag 960 milliarder kroner høyere enn forventede utbyggings- og driftskostnader. Står denne vurderingen seg i lys av EUs nye energi- og klimapolitikk og redusert import av gass, og vil statsråden sørge for en ny gjennomgang av norsk petroleumspolitikk i lys av EUs klimaplaner?
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2019-2020)

  Datert: 13.02.2020

  Til behandling

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Interpellasjon fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2019-2020)

  Datert: 12.02.2020

  Til behandling

  Regjeringen har siden 2013 satt i gang en prosess for å finne en løsning for nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge. Dagens tilbud ligger på Langøya og har kapasitet til videre deponitilbud frem til 2024. Fra da av er deponiet på Langøya fullt og skal rehabiliteres og tilbakeføres til et friluftsområde på 800 mål. Behandlingskapasiteten for uorganisk farlig avfall er avhengig av nyetablering av behandlingsløsninger. Dette er uomtvistelig slått fast både av Miljødirektoratet og av industrien selv. Dessverre er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til nytt behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall i Norge. Til tross for at spørsmålet har blitt diskutert og utredet i en årrekke, har regjeringen ikke greid å komme fram til en løsning for industrien så langt. Arbeidsplasser og bedrifter står på spill fordi regjeringen skaper uforutsigbarhet for næringslivets muligheter til å få håndtert avfallet. Hva gjør statsråden for å løse denne utfordringen, hvordan ser skissen til en løsning ut, og hvor raskt vil regjeringen nå lande denne situasjonen?
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2019-2020)

  Datert: 11.02.2020

  Til behandling

  Reiselivet opplever en stor vekst, og det jobbes med å øke også vinterturismen. Flere aktører skaper produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Dette medfører flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene, og for enkelte kommuner bidrar dette til at små lokalsamfunn overlever. Med sine arbeidsplasser og sin lokalkunnskap og kulturformidling er reiselivet distriktspolitikk på sitt beste. Veksten i reiselivet i Nord-Norge er en motvekt til den økende sentraliseringen de siste årene, og nå er det viktig å sørge for at rammebetingelsene for reiselivet ikke blir verre i de kommende årene. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. Reiselivet frykter en ytterligere momsøkning som kommer til å ramme reiselivsbedriftene som advarer mot konkurser og tap av arbeidsplasser. Vil statsråden ta reiselivsnæringas bekymring på alvor og sette ned momssatsene på både persontransport og overnatting, og hvilke andre tiltak ser statsråden som mulige for å fremme reiselivsnæringa i distriktene?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Svart på: 25.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan barn og unge som er blitt sendt til utlandet mot sin vilje, blir møtt når de tar kontakt med norske ambassader for hjelp med å komme seg hjem
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Til behandling

  Norges strenge retningslinjer gjør at flere organisasjoner ikke kan motta bistandsstøtte. UAWC på Vestbredden er en slik organisasjon, hvor økonomiansvarlig/administrerede direktør i desember ble arrestert for å ha vært involvert i gjennomføringen av terroraksjonen hvor en 17 år gammel israelsk jente ble drept. UAWC og lignende problematiske organisasjoner er del av et prosjekt som har mottatt over 50 mill. kroner fra Norsk Folkehjelp de siste fem årene. Av elleve partnere er det ifølge NGO Monitor minst seks organisasjoner som det er sterk grunn til å tro ikke ville kunne kvalifisere til norsk bistand pga. blant annet terrorkobling. Hvordan sørger norske myndigheter for at organisasjoner som mottar norske bistandsmidler, ikke direkte eller indirekte kanaliserer norsk støtte til organisasjoner som virker mot norsk utenrikspolitikk og som selv vil være diskvalifisert fra å motta norsk bistand?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2019-2020)

  Datert: 01.02.2020

  Til behandling

  Både Riksvegutredningen fra Statens vegvesen (SVV) i 2015 og den siste utredningen fra SVV i oktober 2019 slår fast at to- og trefeltsveier i større grad oppfyller viktige samfunnsbehov i forhold til firefelts motorveier på mange riksveistrekninger. Ut ifra deres case-studier er det ikke funnet at det er mer nyttig med firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen enn to- og trefeltsvei med fartsgrense på 90 kilometer i timen der det er trafikk under 12 000 ADT. Årsaken til at Vegvesenet og Vegdirektoratet konkluderer med at to- og trefeltsvei er det beste alternativet, er lavere kostnader, større samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet. Vil statsråden vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter i lys av Statens vegvesens klare konklusjoner og viktige miljøhensyn?
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Svart på: 13.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner innmeldt fra finansforetak
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Svart på: 11.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse for å sikre finansieringen av velferdsstaten, da Norge kan tape rundt 10 mrd. kr årlig pga. selskapers skatteflytting
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Til behandling

  Om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren, da kommersielle konsern vokser seg stadig større samtidig som de ideelle skvises ut i raskt tempo
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Svart på: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om regulering av taxinæringa, da regjeringens liberalisering vil gi en vanskelig arbeidshverdag for sjåførene, et dårligere tilbud til folk flest og svekket beredskap i hele landet
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Svart på: 11.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging og prioritering av bioøkonomistrategien i ny regjering, omgjøring av strategi til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2019-2020)

  Datert: 22.01.2020

  Svart på: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva regjeringen vil gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer
 • Interpellasjon fra Liv Kari Eskeland (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2019-2020)

  Datert: 21.01.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om å opne opp for at ammoniakk blir likestilt med hydrogen i hydrogenstrategien regjeringen har varsla, og å stimulere til heilskaplege kjeder også for denne energiberaren
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Til behandling

  Om oppfølging av elever som sliter med langtidsfravær og skolevegring i grunnskolen
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Til behandling

  Om økningen av antallet privatskoler i Norge de siste seks årene, og hva som gjøres for at disse nye skolene ikke skal trekke ressurser ut av fellesskolen
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 04.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om å bedre levekårene til barn i barnevernet og foreldrene deres og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning
 • Interpellasjon fra Margunn Ebbesen (H) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2019-2020)

  Datert: 07.01.2020

  Svart på: 06.02.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om å sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis, med henvisning til en KPMG-gransking i 2019
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Svart på på vegner av: Justis- og innvandringsministeren

  Svart på: 28.01.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om nedgang i politiårsverk ved lensmannskontorer som står igjen etter politireformen, sett på bakgrunn av Stortingets vedtak om styrking av disse kontorene