Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Buskerud (1 - 7 av 7)
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I vedlegg J-2 om anbudspapirene i trafikkpakke 2 har SJ og Vy listet opp hvor mange togavganger de kan levere fra 2020 til 2030. Ut fra dette vedlegget har Vy lagt opp til å kjøre et betydelig antall flere togavganger i sitt tilbud. Tallene viser også at Vy har kalkulert med 530.000 flere togreiser enn SJ i 2030. Hvor mye større togproduksjon hadde Vy lagt opp til i sitt tilbud, og i hvor stor grad er dette tatt hensyn til i utvelgelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:53 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hva er statsrådens argumenter for at skatteforvaltningsloven § 10-1 og § 10-2 ikke kan tas inn i skattebetalingsloven for å gi skatteoppkreverne samme lovmessige grunnlag i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden forsikre at flytting av bom på Meheia til fylkesgrensa Buskerud-Telemark ikke påvirker framdrifta av neste parsell på E134, Saggrenda - Elgsjø, og at Statens Vegvesen gir Notodden kommune og Telemark fylkeskommune en rask frist på tilbakemelding på Vegvesenets brev av 9/8-2019, slik at ny bom på fylkesgrensa kan etableres nærmest mulig april 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:29 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statens vegvesen gjennomfører en omfattende effektivisering og avbyråkratisering. Jeg har fått flere henvendelser om at den store nedbemanningen vil svekke de sentrale veifagene/nettverkene og dermed hensikten med omorganiseringen. Sentrale og regionale avdelinger mister i disse dager mange kompetente medarbeidere til fylkene ved oppheving av sams veiadministrasjon, samt til konsulenter og entreprenører. Er Statsråden orientert om denne utviklingen, og finnes det planer for å demme opp mot slike uønskede konsekvenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Anne Sandum (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I lys av det såkalte bompengeopprøret og det faktum at biltrafikken på E-18 inn til Oslo går ned, kan statsråden ta initiativ til å se om det kan gjøres endringer i planleggingen av E-18 som kan bidra til å redusere bompengebelastningen for bilistene?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:20 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Svart på: 11.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Tidligere kunne NAV innvilge inkluderingstilskudd til arbeidsgivere som ville beholde en medarbeider som trengte tilrettelegging og bistand når NAV sin hjelpemiddelsentral ikke kunne eller hadde mulighet å bistå. Dette tiltaket skal ikke lenger tilbys arbeidstakere som av helsemessige årsaker bare kan stå i arbeid dersom arbeidsgiver investerer i nødvendig tilretteleggingsutstyr. Hvorfor endrer departementet på gjeldende praksis for dette inkluderingstilskuddet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kommunedelplan Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund er lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Siden forrige fremlegg har Bane Nor (BN) utarbeidet teknisk hovedplan. Bare et kort resyme er tilgjengelig for offentligheten. Teknisk hovedplan er avgjørende viktig for at berørte parter skal kunne gi en faglig sakkyndig uttalelse. Kan statsråden gi BN beskjed om at teknisk hovedplan for Gulskogen-Hokksund legges frem?