Innstilling fra justiskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Generelt

Sammendrag

I proposisjonen vert det lagt fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2002.

Komiteens generelle merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunn Karin Gjul, Anne Helen Rui og Knut Storberget, fra Høyre, lederen Trond Helleland, Carsten Dybevig og Linda Cathrine Hofstad, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad, fra Kristelig Folkeparti, Einar Holstad, Geir Øystein Andersen og fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, viser til de foreslåtte endringer i bevilgningene under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet i statsbudsjettet for 2002 jf. St.prp. nr. 28 (2002-2003).

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer med undring og skepsis den tendensen som går igjen på flere poster, hvor man regulerer budsjettet i forhold til forventet regnskap som om det skulle vært overslagsbevilgninger. Disse medlemmer forutsetter at Regjeringen ikke gjør dette for at det skal fremstå som det er mer samsvar mellom budsjett og aktivitet innen de respektive områder, enn det den ordinære budsjettprosessen la opp til. Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet tidligere har tatt til orde for at flere av postene på justis- og politibudsjettet burde gis som overslagsbevilgninger. Dette fordi det kan være vanskelig å forutse det reelle og eksakte behov. Fremskrittspartiet fikk ikke gehør for dette. Disse medlemmer mener at når Stortinget ikke vil ha disse postene som overslagsbevilgninger, vil Regjeringen måtte holde seg til budsjettet. Skulle det bli regnskapsmessig underskudd må Regjeringen redegjøre ovenfor Riksrevisjonen. Disse medlemmer mener at Regjeringen og de partier som der inngår, må ta ansvar for at de foreslåtte rammene for justissektoren er for lave i forhold til de oppgaver som pålegges politi, rettsvesen, og kriminalomsorg. Disse medlemmer mener det er uheldig å tilsløre mang­lende prioriteringer på denne måten.

Disse medlemmer vil vise til Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2002 hvor rammen var vesentlig høyere en det som til slutt ble resultatet. Disse medlemmer mener denne proposisjonen bekrefter at Fremskrittspartiets bevilgninger i sitt alternativ var langt mer realistiske i forhold til behovet innen justissektoren.

Disse medlemmer er usikker på om presset i norsk økonomi blir mindre ved at budsjettet oppreguleres i desember måned, heller enn at midlene stilles til disposisjon gjennom vedtagelsen av det ordinære budsjettet, slik at en kan foreta en gjennomarbeidet og helhetlig disponering av de totale midler.

1.2 Forslag til endringer

Kap. 400 Justisdepartementet

Sammendrag

På grunn av den sterke kronekursen er det venta eit mindreforbruk på 1,6 mill. kroner under kap. 400 post 71 for 2002. På bakgrunn av dette blir det foreslått å overføre beløpet til kap. 400 post 1 til dekking av auka utgifter til råd og utval.

Det blir foreslått å overføre 1 mill. kroner frå kap. 400 post 1 til kap. 460 post 11, jf. omtale under kap. 460 i proposisjonen. Samla netto auke i løyvinga under kap. 400 post 1 blir etter dette 0,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteenhar ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Kap. 61 Høyesterett, kap. 405 Lagmannsrettene, kap. 410 Herreds- og byrettene

Sammendrag

Når det gjelder post 1 Driftsutgifter, dommarlønningar under kap. 61 Høgsterett, kap. 405 Lagmannsrettane og kap. 410 Herads- og byrettane vil Justisdepartementet kome tilbake til Stortinget med saka så snart som mogeleg.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 414 Domsutgifter

Sammendrag

Kap. 414 post 1 Driftsutgifter dekkjer i hovudsaka godtgjersle og tapt arbeidsforteneste til mellom anna meddommarar, lagrettemedlemmer, vitne og rettsvitne og reiseutgifter til desse. På bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling ut året blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 414 post 1 med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 3410 Rettsgebyr

Sammendrag

Kap. 3410 post 1 Rettsgebyr blir på bakgrunn av rekneskapstal foreslått auka med 40 mill. kroner i 2002. Post 4 Gebyrinntektene til lensmennene blir på bakgrunn av rekneskapstal foreslått auka med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 430/3430 Kriminalomsorg

Sammendrag

Under kap. 430/3430 Kriminalomsorg blir post 21 Spesielle driftsutgifter på bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling ut året foreslått redusert med 1 mill. kroner, mot ein tilsvarande reduksjon i løyvinga under kap. 3430 post 2 Inntekter frå arbeidsdrifta.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmanns- etaten

Sammendrag

Oppdaterte rekneskapstal viser at tilleggsløyvingane som blei vedteke i samband med Innst. S. nr. 255 (2001-2002) ikkje er nok til å dekkje politiet sine meirutgifter i 2002 på asyl- og utlendingsfeltet. Dette skyldast at utviklinga på asylområdet har vore sterkt aukande dei seinare åra. Det er behov for 52 mill. kroner til å dekkje auka utgifter til asyl- og utlendingssaker. Av det auka behovet blir det foreslått å dekkje 6 mill. kroner av sentrale tilbakehaldne middel. Det blir difor foreslått å auke løyvinga under kap. 440,post 1 med 17 mill. kroner og løyvinga under kap. 440 post 21 med 29 mill kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har ingen merknader til de foreslåtte endringer.

Komiteens medlemmer fraFremskrittspartiet er av den oppfatning at når Regjeringen ikke ønsker overslagsbevilgninger til politiet, må Regjeringen ta grep for å holde budsjettets rammer. Disse medlemmer registrerer med stor bekymring at Regjeringen totalt har mistet kontrollen med politiets utgifter i forhold til asyl- og utlendingssaker. Det burde dermed vært en selvfølge at Regjeringen satte i gang umiddelbare tiltak for å stramme inn asylpolitikken, for derigjennom å redusere politiets utgifter i slike saker. Disse medlemmer viser her blant annet til de tiltak regjeringen i Danmark igangsatte for å begrense asylstrømmen.

Kap. 3440 Politidirektoratet - politi- og lensmanns­etaten

Sammendrag

Kap. 3440 Politidirektoratet - politi- og lensmanns-etaten, post 4 Gebyr vaktselskap blir på bakgrunn av rekneskapstal foreslått auka med 150 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 441 Oslo Politidistrikt

Sammendrag

ABCDE-konferansen, eit forum for fagleg drøfting av utviklingsøkonomiske problemstillingar, blei arrangert i Oslo i juni 2002, og det var Oslo politidistrikt som var ansvarleg for tryggleiken. I St.prp. nr. 63 (2001-2002) blei Stortinget varsla om at konferansen truleg ville påføre politiet meirutgifter. Regjeringa tok atterhald om å kome attende til saka i haustsesjonen, når storleiken på meirutgiftene var nærare klarlagt. Dei totale utgiftene for politiet blei om lag 83 mill. kroner. Utgiftene fordeler seg med 31,4 mill. kroner til løn ved Oslo politidistrikt (inkl. 23,6 mill. kroner til overtid), løn og reiseutgifter for mannskap frå andre politidistrikt med 14,3 mill. kroner, varer og tenester med 34,4 mill. kroner, og indirekte kostnader på 2,9 mill. kroner.

Kompetanseoppbygginga og utstyret som blei kjøpt inn har stor gjenbruksverdi. Det vil bli vurdert korleis utstyret som blei kjøpt inn til forsterkingsmannskapa frå andre politidistrikt best mogeleg kan nyttast i framtida. Det blir på bakgrunn av dette foreslått å auke løyvinga under kap. 441 Oslo politidistrikt, post 1 Driftsutgifter med 75 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkepartihar ingen merknader til de foreslåtte endringer.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til St.prp. nr. 28 (2002-2003) Om endringer i statsbudsjettet for 2002 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet. I denne proposisjonen under budsjettkapittel 441 post 1 Driftsutgifter kommer det frem at politiets utgifter i forbindelse med ABCDE-konferansen i Oslo i juni 2002 hadde en kostnad på 83 mill. kroner. Disse medlemmer synes dette tallet virker vel høyt, selv om en ser nytten av politiets arbeid under konferansen. Disse medlemmer forutsetter at ressursbruken ved lignende konferanser i fremtiden holdes på et så nøkternt nivå som mulig. Når politiet prioriterer sine knappe ressurser bør politiet, i sterkere grad enn det ressursbruken til ABCDE-konferansen tyder på, ta hensyn til bekjempelse av den hverdagskriminaliteten mange faktisk opplever.

Komiteens medlemmer fraFremskrittspartiet mener at dersom Regjeringen ønsker å forestå særskilte begivenheter som medfører betydelige budsjettmessige virkninger, skal det ledsages av en stortingsproposisjon med forslag til tilleggsbevilgninger. Dette vil gi større klarhet og forutsigbarhet for alle berørte parter, enn dagens praksis hvor alt samles i en budsjettendringsproposisjon i umiddelbar nærhet av budsjettårets avslutning.

Disse medlemmer har merket seg at Oslo politidistrikt har måttet benytte seg av en utstrakt overtidsbruk. Denne utstrakte overtidsbruken viser et reelt behov for ytterligere midler for å møte den stadig økende kriminaliteten i hovedstaden og skape trygghet for innbyggerne. Disse medlemmer viser også til avsløringer hvor det fremkommer at det nattetid har vært kun én patrulje i sentrumsgatene, dette er en klar følge av at politiet har måttet begrense sin aktivitet for å holde seg mest mulig innenfor Regjeringens altfor trange budsjettrammer. Disse medlemmer mener det vil bære galt av sted dersom politiet vil måtte ta med seg det etterslep man sliter med inn i det nye budsjettåret. Disse medlemmer vil derfor foreslå en styrking på ytterligere 75 mill. kroner til 150 mill. kroner. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Kapittel 441 Oslo Politidistrikt post 1 Driftsutgifter kan nyttast under kap. 440 post 1 økes med 150 000 000 kroner."

Kap. 460 Dei særskilde etterforskningsorgana

Sammendrag

Det har vore ei stor auke i forbruket på kap. 460 Dei særskilde etterforskingsorgana, post 1 Driftsutgifter dei siste åra. På bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling blir det foreslått å auke løyvinga under kap. 460 post 11 med 3,5 mill. kroner. For å dekkje opp det auka behovet blir det foreslått å overføre 1 mill. kroner frå kap. 400 post 1. Det resterande behovet på 2,5 mill. kroner blir foreslått gitt som ei tilleggsløyving på kap. 460 post 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 461 Særskilde ulykkeskommisjonar, kan overførast

Sammendrag

Utvik Senior-kommisjonen blei oppnemnd 8. mai 2002. Kommisjonen skal granske omstende rundt forliset til Utvik Senior. Kommisjonen treng totalt ei løyving på 8,5 mill. kroner for å dekkje dei forventa utgiftene i samband med arbeidet den skal gjere. På bakgrunn av dette blir det foreslått ei løyving på 8,5 mill. kroner på kap. 461 Særskilde ulykkekommisjonar, post 1 Driftsutgifter.

Komiteens merknader

Komiteenhar ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Kap. 470 Fri rettshjelp

Sammendrag

Under kap. 470 Fri rettshjelp blir post 70 Fri sakførsel på bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling foreslått redusert med 7 mill. kroner.

Post 71 Fritt rettsråd blei av Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett vedteke auka med 17 mill. kroner, på bakgrunn av nye prognosar for talet på asylsøkjarar i 2002. Utgiftene på posten er påverka av saksmengda og omfanget av sakene, og er derfor vanskelege å rekne ut. På bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling blir det foreslått å auke løyvinga med 23,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet,har ingen merknader til de foreslåtte endringer under disse kapitler.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den generelle merknaden innledningsvis og vil på denne bakgrunn stemme imot Regjeringens forslag.

Kap. 471 Staten sitt erstatningsansvar

Sammendrag

Kap. 471 Staten sitt erstatningsansvar, post 70 Erstatning til voldsofra er ei regelstyrt overslagsløyving for erstatningar etter voldsofferlova. På bakgrunn av rekneskapstal blir det foreslått å auke løyvinga med 10 mill. kroner.

Post 71 Erstatningsansvar blir på bakgrunn av rekneskapstal og pårekna utvikling foreslått auka med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Kap. 477 Erstatning til nordmenn som sat i japansk fangenskap under 2. verdskrig

Sammendrag

På bakgrunn av rekneskapstal blir det foreslått å redusere løyvinga under kap. 477 Erstatning til nordmenn som sat i japansk fangenskap under 2. verdskrig, post 70 Erkjenningsyting med 5,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Andre saker

Sammendrag

Stortinget har gitt samtykke til at Justisdepartementet kan ta over Vardåsen leir for ein kjøpesum på 20 mill. kroner, og at beløpet kan betalast ut over tre år og at 5 mill. kroner betalast ut i 2002. Kongsvinger fengsel vil bli innlemma i husleigeordninga, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003). På bakgrunn av framdrifta i arbeidet med dei bygningsmessige endringane blir det foreslått at eigedomen blir overdrege direkte frå Forsvarsbygg til Statsbygg. Justisdepartementet vil betale ut dei første 5 mill. kroner i 2002.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet stiller seg undrende til at presset i norsk økonomi til dels avhenger av om den interne overføringen av Kongsvinger fengsel - Vardåsen leir foretas over ett eller flere år.

Kap. 5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon

Sammendrag

Når det gjeld kap. 5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon AS vart det for rekneskapsåret 2001 utbetalt eit utbytte på 5 948 622 kroner. Dette er 948 622 kroner høgare enn prognosane for budsjett 2002, som vart lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2001-2002). På bakgrunn av endelege rekneskapstal for 2001 blir det foreslått å auke løyvinga med 948 622 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen merknader til de foreslåtte endringer under dette kapittel.

2. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet

På statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

441

Oslo Politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440 post 1 blir auka med

150 000 000

fra kr 1 137 983 000 til kr 1 287 983 000

3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

400

Justisdepartementet (jf. kap. 3400)

1

Driftsutgifter, blir auka med

600 000

frå kr 200 539 000 til kr 201 139 000

71

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med

1 600 000

frå kr 9 534 000 til kr 7 934 000

414

Domsutgifter

1

Driftsutgifter, blir auka med

10 000 000

frå kr 70 278 000 til kr 80 278 000

430

Kriminalomsorg (jf. kap. 3430)

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 44 098 000 til kr 43 098 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 441 post 1, blir auka med

17 000 000

frå kr 5 581 123 000 til kr 5 598 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

29 000 000

frå kr 68 463 000 til kr 97 463 000

441

Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440, post 1, blir auka med

75 000 000

frå kr 1 137 983 000 til kr 1 212 983 000

460

De særskilde etterforskingsorgana

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 500 000

frå kr 6 706 000 til kr 10 206 000

461

Særskilde ulykkekommisjonar

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

8 500 000

frå kr 0 til kr 8 500 000

470

Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)

70

Fri sakførsel, blir redusert med

7 000 000

frå kr 278 777 000 til kr 271 777 000

71

Fritt rettsråd, blir auka med

23 500 000

frå kr 204 510 000 til kr 228 010 000

471

Staten sitt erstatningsansvar

70

Erstatning til valdsoffer, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 47 389 000 til kr 57 389 000

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 72 381 000 til kr 77 381 000

477

Erstatning til nordmenn som sat i japansk fangenskap under 2. verdskrig

70

Erkjenningsyting, kan overførast, overslagsløyving, blir redusert med

5 500 000

frå kr 15 800 000 til kr 10 300 000

Inntekter:

3410

Rettsgebyr (jf. kap. 410)

1

Rettsgebyr, blir auka med

40 000 000

frå kr 808 800 000 til kr 848 800 000

4

Gebyrinntektene til lensmennene, blir auka med

5 000 000

frå kr 152 000 000 til kr 157 000 000

3430

Kriminaomsorg (jf. kap. 430)

2

Inntekter frå arbeidsdrifta, blir redusert med

1 000 000

frå kr 40 631 000 til kr 39 631 000

3440

Politidirektoratet - Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)

4

Gebyr - vaktselskap, blir auka med

150 000

frå kr 250 000 til kr 400 000

5630

Aksjar i Norsk Eigedomsinformasjon AS

80

Utbytte, blir auka med

948 000

frå kr 5 000 000 til kr 5 948 000

Oslo, i justiskomiteen, den 3. desember 2002

Trond Helleland

leder og ordfører

Jan Arild Ellingsen

sekretær