Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2004 kl. 10

Dato: 04.05.2004

Voteringer

Etter at det var ringt i 5 minutter, uttalte

Presidenten: I sakene nr. 1 og 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.