Stortinget - Møte tirsdag den 4. mars 2014 kl. 10

Dato: 04.03.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:52]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene ((Innst. 120 S (2013–2014), jf. Prop. 32 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 2 [10:07:35]

  Interpellasjon fra representanten Ola Elvestuen til samferdselsministeren:
  «EUs jernbanepakke IV består totalt av seks rettsakter, hvor hovedformålet er å legge til rette for og gjennomføre EUs indre marked også for jernbanesektoren. EU-kommisjonen har foreslått endringer i direktiv 2012/34/EF som innebærer at alle europeiske jernbaneforetak gis en generell tilgangsrett til å drive nasjonal (innenriks) persontransport med jernbane i medlemsstatene, såkalt konkurranse på sporet. Det foreslås også endringer i forordningen 1370/2007 (Kollektivtransportforordningen) som innebærer at det blir obligatorisk med bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse innen persontransport med jernbane, såkalt konkurranse om sporet.
  Hvordan vil statsråden sørge for at norsk jernbanesektor er organisert på en hensiktsmessig måte for å være klar til å innføre EUs fjerde jernbanepakke?»

 • Sak nr. 3  [11:15:22]

  Interpellasjon fra representanten Linda C. Hofstad Helleland til samferdselsministeren:
  «Denne vinteren har vi nok en gang opplevd at trailere ikke har vært skodd for norsk vinterføre. Vi har også hørt om at trailersjåfører kan ta i bruk falske førerkort for å omgå kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og enda verre: føre tunge kjøretøy på norske vinterveier, uten nødvendige kjøreferdigheter. Jeg vil rose statsråden for å ha tatt tak i problemet og iverksatt tiltak for å bøte på disse utfordringene. Samtidig får vi stadig påminnelser om at mye er ugjort. Jeg er bekymret for trafikksikkerhetsrisikoen disse kjøretøyene utgjør på veiene våre. En sertifiseringsordning kan bidra til at transportører benytter sjåfører med nødvendig kompetanse og trailere i god teknisk stand. Det er også mange andre gode tiltak som bør vurderes for å få bukt med dette problemet.
  Deler statsråden min bekymring, og hvordan vil han ta tak i trafikksikkerhetsutfordringene?»

 • Sak nr. 4 [12:41:38]

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til næringsministeren:
  «Ny forskning fra BI viser at familiebedrifter i gjennomsnitt er mer lønnsomme enn andre. Den typiske norske familiebedriften har en avkastning på investert kapital som er nesten 90 pst. høyere enn hva andre bedrifter leverer. Justert for bl.a. bransje og bedriftens størrelse reduseres forskjellen til 25 pst. Vi har lenge visst at eierskap er avgjørende for hvor bedrifter etableres og hva slags utvikling bedriften får. At norsk privat eierskap er viktigst i vest og nord er også kjent. Eierskap og kapitaltilgang er av stor betydning for norsk næringsliv og for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser.
  Hvordan vurderer statsråden eierskapets rolle, og hvilke tiltak ser statsråden som avgjørende for å styrke det private eierskap?»

 • Sak nr. 5 [13:37:58]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) ((Lovvedtak 38 (2013–2014), jf. Innst. 124 L (2013–2014) og Prop. 180 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 6 [13:38:09]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger ((Lovvedtak 39 (2013–2014), jf. Innst. 114 L (2013–2014) og Dokument 8:1 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 7 [13:38:19]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) ((Lovvedtak 40 (2013–2014), jf. Innst. 126 L (2013–2014) og Prop. 202 L (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.48.