Representantforslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Dette dokument

  • Representantforslag 117 S (2017–2018)
  • Frå: Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Rasisme er en oppfatning eller holdning som tar utgangspunkt i at mennesket kan deles inn i «raser», og at disse kan rangeres etter verdi. Rasisme kan også ta utgangspunkt i religion, språk og kultur (nyrasisme). Diskriminering eller forskjellsbehandling av mennesker på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, kultur, kjønn, utseende, seksuell orientering og/eller nedsatt funksjonsevne forekommer på flere samfunnsarenaer.

Ulike rapporter, kartlegginger og statistikk tyder på at rasisme og diskriminering er et voksende problem.

Politidirektoratets rapport fra 2016 viste en tredobling i antall anmeldelser av hatkriminalitet. 108 av de 175 anmeldte forholdene i 2016 i Oslo hadde etnisitet som motiv. Høyreekstreme grupper er på fremmarsj i Europa. I Norge har en vært vitne til aktiviteter og markeringer i regi av nasjonalistiske grupperinger som «Soldiers of Odin» og «Den nordiske motstandsbevegelsen». Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har varslet at de høyreekstreme miljøene i Norge sannsynligvis vil vokse og bli mer aktive.

I rapporten «Holdninger til muslimer og jøder i 2017» fra HL-senteret (Senter for studier av Holocaust- og livssynsminoriteter) framkom det at negative stereotypier, særlig om muslimer, er utbredt i det norske samfunnet.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom la fram en rapport i 2016 der et av hovedmålene var å undersøke om norske kommuner har handlingsplaner mot rasisme. Av de 168 kommunene som besvarte undersøkelsen, var det kun 10 kommuner som kunne vise til planer som inneholdt arbeid mot rasisme. Dette illustrerer godt at man har en jobb å gjøre fra nasjonalt til lokalt nivå hva gjelder arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Gjennom metoo-kampanjen er en blitt kjent med svært alvorlige saker om seksuell trakassering, oppmerksomhet og overgrep. Metoo-kampanjen er starten på en omveltning av en ukultur hvor hovedsakelig kvinner har blitt utsatt for uønskede seksuelle holdninger og handlinger. Dette er også en form for diskriminering der man utnytter og trakasserer noen på grunn av deres kjønn og utseende.

Det foreligger per nå handlingsplaner som tar for seg bekjempelse av antisemittisme (2016–2020), radikalisering og voldelig ekstremisme (2014), hatefulle ytringer (2016) og diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017–2020). Disse handlingsplanene er viktige, men det er behov for en overordnet bred handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Det er nødvendig med langsiktig og kontinuerlig innsats for å endre samt forebygge holdninger og handlinger som bunner i rasisme og forskjellsbehandling av mennesker på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering og/eller nedsatt funksjonsevne. En overordnet nasjonal handlingsplan med gode kunnskapsbaserte tiltak og mål vil være et viktig verktøy for å bevisstgjøre om samt arbeide målrettet med å bekjempe rasisme og diskriminering.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide og iverksette en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

30. januar 2018

Åslaug Sem-Jacobsen

Sandra Borch

Siv Mossleth

Marit Knutsdatter Strand