Vedtak uke 24

I uke 24 vedtok Stortinget at all fosterreduksjon skal behandles i nemnd og at pelsdyrhold blir forbudt. I tillegg er det behandlet en rekke andre saker, blant annet er det samtykket til politisamarbeid med Sverige.

Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.
Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.

Endringer i abortloven*

Stortinget har vedtatt å presisere i loven at fosterreduksjon skal betraktes som et svangerskapsavbrudd, dermed vil abortlovens regler gjelde også ved denne typen inngrep i den grad det ikke er gjort særskilte unntak.

Videre har Stortinget vedtatt at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemnd. Kravet om behandling i nemnd skal gjelde uavhengig av når i svangerskapet inngrepet eventuelt gjennomføres, og uavhengig av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon.

Nemnda kan innvilge fosterreduksjon etter kriterier nærmere beskrevet i loven.

Se hvordan de forskjellige partiene stemte i voteringsoversikten.

Forbud mot pelsdyrhold*

Stortinget har vedtatt lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Det er ikke lenger tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

Pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, kan uten hinder av forbudet i holde pelsdyr frem til 1. februar 2025.

Det vil bli gitt økonomisk kompensasjon og tilskudd til omstilling til oppdrettere, omfanget av denne vil bli nærmere bestemt av departementet.

Se hvordan de forskjellige partiene stemte i voteringsoversikten.

Svensk-norsk politisamarbeid

Stortinget har samtykket til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner.

Avtalen legger til rette for gjensidig bistand mellom de to lands spesielle innsatsenheter i situasjoner hvor det er alvorlig og direkte fysisk trussel mot person, eiendom, infrastruktur eller institusjoner, spesielt ved terrorhendelser og lignende alvorlig kriminalitet.

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet er mediemeldingen «Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid» og det er gjort endringer i kringkastingsloven*.

Flere representantforslag ble også behandlet, blant annet om organisering av renholdet i forsvarssektoren og et annet om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet. Ingen av de behandlede representantforslagene fikk flertall.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 14.06.2019 13:44