EU/EØS-nytt - 29. januar 2020

GDPR: medlemslandene ønsker en bred gjennomgang | Uenighet om EU-budsjett i Riksdagen og Folketinget | Nei til et forslag om bly i gjenvunnet PVC | EP-komité ber om tiltak mot ulovlig handel med kjæledyr

GDPR: medlemslandene ønsker en bred gjennomgang

Innen 25. mai 2020 skal Europakommisjonen legge fram den første evalueringen av personvernforordningen (GDPR). Den er ment å vurdere kun to kapitler, men medlemslandene ber om at man ser ut over dette, og evaluerer og reviderer hvordan GDPR anvendes og fungerer. Én problemstilling medlemslandene er opptatt av, er det nasjonale handlingsrommet sett opp mot risikoen for fragmentering av regelverket, hvor ulik aldersgrense for barns samtykke er sentral. Et annet tema er hvordan GDPR kan håndtere de utfordringene som ny teknologi skaper.

Uenighet om EU-budsjett i Riksdagen og Folketinget

Både i Sveriges riksdag og i Folketinget er det for tiden diskusjoner om hvilket mandat parlamentene skal gi sine regjeringer. Diskusjonen dreier seg om EUs neste langtidsbudsjett. Hvor store skal de svenske og danske bidragene være? Skal rabattordningene videreføres? Skal man tillate at en EU-avgift på plast og inntekter fra klimakvotesalg (ETS) skal gå direkte inn i EU-budsjettet?

Nei til et forslag om bly i gjenvunnet PVC

Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte 21. januar nei til et forslag om begrensninger av bly i PVC. Et flertall i komiteen er negative til at det skal være tillatt med høyere verdier av bly når man gjenvinner PVC. De mener at gjenvinning ikke bør rettferdiggjøre fortsatt bruk av farlige stoffer. Dette er også noe Norge har vært opptatt av i forbindelse med EUs strategi for en sirkulær økonomi. Mens forslaget om bly i PVC har fått liten oppmerksomhet i Norge, har EUs arbeid med å regulere bly i ammunisjon skapt diskusjon. Et forslag ventes først i 2022. 

EP-komité ber om tiltak mot ulovlig handel med kjæledyr

Europaparlamentets miljøkomité (ENVI) krever handling for å stanse ulovlig handel med kjæledyr. I en vedtatt resolusjon skriver komiteen at denne handelen har negative følger for dyrevelferd, forbrukerbeskyttelse og offentlig helse. Blant tiltakene ENVI ønsker er et obligatorisk EU-system for å identifisere og registrere hunder og katter. Obligatorisk ID-merking av kjæledyr er også tema i et representantforslag som for tiden er til behandling i Stortinget.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Jens Stoltenberg deltok på debatt i Europaparlamentets utanrikskomité – innberetning fra Per S. Nestande, Stortingets Brussel-kontor.

Myndigheitsoverføring av finanstilsyn – kva skjer bak lukka dører? – artikkel i Rett24 av Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, postdoktor, UiB: «Det er eit demokratisk problem at verken norske myndigheiter, ESA eller EU gir tilgang til avgjerande informasjon for å kunne forske på Noregs EØS-tilknyting til finansmarknaden i EU».

Vil endre systemene for bompenger og veiprising – artikkel publisert av Samferdselsdepartementet om Europakommisjonens forslag om å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i EU.

Hur påverkas den finansiella stabiliteten av cyberhot, fintech och klimatförändringar? : en översikt av forskning, aktörer och initiativ – rapport utarbeidet av finanskomiteen i Sveriges riksdag. For hvert tema er det en egen oversikt over initiativ på EU-nivå.

European Parliament: current and future dynamics – oversiktsartikkel fra VoteWatch om det politiske landskapet i Europaparlamentet når Storbritannia nå går ut.

Brexit: The final countdown : What Think Tanks are Thinking – Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS). 


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen). 

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth