Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Europaparlamentet vedtar revidert avfallstransportforordning

Europaparlamentet har nå vedtatt sin posisjon om revidert avfallstransportforordning. Strengere regler skal beskytte både miljø og folkehelse, og Parlamentet styrker blant annet Kommisjonens forslag om å forby eksport av plastavfall til land som ikke er med i OECD. Parlamentets posisjon er nå klar for trilogforhandlinger med Europakommisjonen og Rådet. «Vi må gjøre avfall til ressurser i det felles markedet, og dermed ta bedre vare på miljøet og konkurranseevnen vår», sier MEP Pernille Weiss (EPP, Danmark), som er Parlamentets saksordfører. Den danske regjeringen viser til at forslaget legger opp til økt kompetanse til Kommisjonen og fremhever forslaget om å innføre bøter ved brudd på forordningen. EU-rettsakter som forplikter Danmark til å innføre administrative bøter gir «anledning til forfatningsmæssige betænkeligheder», fremhever det danske posisjonsnotatet.

Kommisjonens foreslåtte revidering av EUs avfallstransportforordning tar sikte på å utnytte mulighetene avfall gir for å nå EUs mål om sirkulær- og nullforurensningsøkonomi. Forslaget er del av EUs «grønne giv» og har som formål å sikre at avfall som eksporteres utenfor EU håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, ifølge pressemelding fra Europaparlamentet. Parlamentets posisjon ble vedtatt med bred støtte; 594 stemte for, 5 imot og 43 var avstående.

Parlamentets utredningstjeneste (EPRS) skriver i en briefing at Parlamentet har styrket det opprinnelige kommisjonsforslaget når det gjelder åpenhet, overvåking og vurdering av forsvarlig avfallshåndtering i tredjeland, herunder å sette en stopper for eksport av plastavfall utenfor EU/EFTA-landene. Sentralt i forslaget er endring av prosedyrer og kontrolltiltak for transport av avfall. Parlamentet krever at det skal opprettes en målrettet kontrollmekanisme som skal oppdage ulovlig transportert avfall. Ifølge Euractiv sa EUs miljøkommissær Virginijus Sinkevičius at kommisjonen vil «se nærmere på Parlamentets oppfordring og vurdere de juridiske implikasjonene av endringen, spesielt dens forenlighet med EUs internasjonale forpliktelser

I kommisjonsforslaget anføres det under punkt 5 hvilke planer Kommisjonen har for gjennomføring av overvåking, evaluering og rapportering: «Dertil kommer, at overholdelses- og håndhævelsesproblemer vil blive overvåget og drøftet inden for rammerne af den nye håndhævelsesgruppe for overførsel af affald, som også vil kunne udpege yderligere tiltag og foranstaltninger, der skal træffes på EU-niveau for at øge forordningens virkningsfuldhed i fremtiden

I et posisjonsnotat fra den danske regjeringen vurderes dette nærmere (s.3): «Der lægges bl.a. op til, at medlemsstaterne skal gøre brug af administrative bøder ved overtrædelse af reglerne i forordningen.(…). Regeringen noterer sig, at forslaget lægger op til øgede beføjelser/kompetence til Kommissionen, både i forhold til at suspendere overførsler af affald til OECD-lande samt i forhold til at assistere medlemslandenes arbejde med at håndhæve forordningens bestemmelser i komplekse grænseoverskridende sager (…) Det bemærkes i øvrigt, at grundlovens § 3 om magtens tredeling antages at indebære, at lovgivningsmagten ikke i almindelighed kan henlægge behandlingen af strafferetlige bødesager til administrative myndigheder (administrative bøder). EU-retsakter, der lægger op til at forpligte Danmark til at indføre administrative bøder, giver således anledning til forfatningsmæssige betænkeligheder». Den svenske regjeringens faktanotat om lovforslaget anfører ikke liknende betenkninger, men sier de er positive til ambisjonen om å styrke kontroll av avfallstransporten, samt økt digitalisering. Det foreligger foreløpig ikke EØS-notat om forslaget.

Bransjeorganisasjonen European Recycling Industries' Confederation advarer ifølge Politico mot utfasing av eksport av plastavfall til andre land, grunnet et «redusert marked for plastresirkulering i EU». Geminor, et ledende selskap innen levering av resirkulering Nord-Europa, skriver at det nye forslaget vil legge mer ansvar på avfallsselskapene, men samtidig at det vil kunne skape nye forretningsmuligheter.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 01.02.2023 12:39
: