Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Europakommisjonen: Høring om gjennomføringsbestemmelser til forordning om digitale tjenester (DSA)

Europakommisjonen publiserte den 17. februar en høring om gjennomføringsbestemmelser til forordning om digitale tjenester (DSA-forordningen). DSA-forordningen gir Kommisjonen fullmakt til å vedta gjennomføringsbestemmelser. Kommisjonsforslaget som nå er på høring angir nærmere forslag til Kommisjonens undersøkelses- og håndhevingsmyndighet og vilkår for offentliggjøring av informasjon. Kommisjonsforslaget fastsetter detaljerte regler for hvordan Kommisjonens tjenestemenn vil kunne inspisere lokaler og ha tilgang til data og algoritmer til selskaper med over 45 millioner brukere i EU. Dette vil sannsynligvis inkludere Google, Twitter og Facebook. Selskaper som gjentatte ganger kommer i konflikt med DSA-forordningen kan bli kraftig bøtelagt. Høringen er åpen til 16. mars 2023. DSA-forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Den 17. februar publiserte Europakommisjonen en høring om gjennomføringsbestemmelser til forordning om digitale tjenester. Gjennomføringsbestemmelsene knytter seg til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 om digitale tjenester i det indre marked. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, sammen med Europaparlaments- og rådsforordning av 14. desember om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren (Digital Markets Act). Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på DSA og DMA-forordningene i forhold til innlemming i EØS-avtalen.

DSA-forordningen gir Kommisjonen fullmakt til å vedta gjennomføringsbestemmelser. I Kommisjonens forslag til disse foreslås nærmere bestemmelser for artikkel 69 og 72 som regulerer aspekt ved Kommisjonens undersøkelses- og håndhevingsmyndighet, og utøvelse av retten til å bli hørt og vilkår for offentliggjøring av informasjon fastsatt i artikkel 79. I forslaget fastsettes detaljerte regler for hvordan Kommisjonens tjenestemenn vil kunne inspisere lokaler og ha tilgang til data og algoritmer til selskaper med over 45 millioner brukere i EU. Dette vil sannsynligvis inkludere Google, Twitter og Facebook. Selskaper som gjentatte ganger kommer i konflikt med DSA-forordningen kan bli kraftig bøtelagt. Høringen er åpen til 16. mars 2023.

DSA- og DMA-forordningene
Forordning om digitale tjenester i det indre marked  er en del av Kommisjonens flaggskipsinitiativer og har til formål å bidra til å styrke det indre marked ved å modernisere og presisere internettbaserte plattformers plikter når det gjelder å fjerne ulovlig innhold og adressere nye problemsstillinger som har fremkommet i forbindelse med plattformøkonomien. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal få mer innsyn i hvordan selskapene opererer og hvordan de bruker og behandler data. I tillegg foreslås et styrket samarbeid mellom medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Det foreslås videre at Kommisjonen skal ha kompetanse til å foreta en rekke inngrep rettet mot de største plattformselskapene, herunder at de kan be om opplysninger, innhente uttalelser, gjennomføre stedlig kontroll og pålegge overtredelsesgebyr. Nærmere bestemmelser om Kommisjonens undersøkelses- og håndhevingsmyndighet er nå på høring.

DMA-forordningen skal bidra til en mer åpen plattformøkonomi og hindre adferd på nett som er skadelig for konkurransen og sluttbrukerne. Forordningen innfører harmoniserte regler som skal sikre åpne og rettferdige digitale markeder i EU i de tilfeller der store digitale plattformer fungerer som såkalte portvoktere. Det etableres et sett med objektive kriterier for å kvalifisere digitale plattformer som en «portvokter».

DSA og DMA-forordningene er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. I departementets EØS-notat fremgår det at dersom DMA blir funnet EØS-relevant og akseptabel må rettsakten tas med artikkel 103-forbehold da forordningen trolig vil kreve lovendringer. I EØS-notatet fremgår det at Kommisjonen skal håndheve reglene i DMA-forordningen. «Sentralisert håndheving anses som nødvendig på grunn av portvokternes grenseoverskridende virksomhet og for å unngå regulatorisk fragmentering. Kommisjonen skal imidlertid samarbeide tett med nasjonale myndigheter om tilsyn med portvokterne.» Arbeidsgruppen har også begynt prosessen med å vurdere mulige modeller for nasjonal håndheving.  Arbeidsgruppen ser også på behovet for eventuell tilpasningstekst og på hvordan to-pilar-utfordringene i DMA-forordningen bør adresseres. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe for DSA- og DMA-forordningene ifølge EØS-notatet.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 24.02.2023 08:40
: