Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EU-forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid

Mandag 16. oktober vedtok IMCO-komiteen og komiteen for internasjonal handel i Europaparlamentet sin posisjon til forordningsforslaget om forbud mot produkter på EU-markedet produsert ved tvangsarbeid. Forordningsforslaget vil lage et rammeverk for å undersøke bruken av tvangsarbeid i bedrifters leverandørkjeder. Rettsakten er merket EØS-relevant. Både svenske og danske myndigheter stiller seg positive til forordningsforslaget. Samtidig anfører Danmark at «Det forventes, at forslaget vil medføre væsentlige statsfinansielle konsekvenser, idet etablering og drift af en eller flere nationale tilsynsmyndighed(er) til at sikre håndhævelse af forordningen vil kræve ressourcer.» Plenumsbehandling av komiteenes posisjoner er tentativt berammet 20. november. Rådet har ennå ikke vedtatt sin posisjon.

Mandag 16. oktober vedtok komiteen for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) og komiteen for internasjonal handel (INTA) i Europaparlamentet sitt standpunkt til forslag til europaparlaments- og rådsforordning (EU) om forbud mot produkter på EU-markedet produsert ved tvangsarbeid. Forslaget er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Komiteene vedtok sin posisjon med 66 stemmer for, 0 mot og 10 avholdende. Plenum må nå bekrefte dette som EPs forhandlingsmandat. Voteringen er tentativt berammet 20. november. Så snart Rådet har vedtatt sin posisjon kan triologiforhandlinger starte.

Nærmere om forordningsforslaget

Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg til å utrydde tvangsarbeid senest i 2030. Det anslås at 27, 6 millioner mennesker arbeider i tvangsarbeid globalt, innen ulike bransjer og på ulike kontinent. Kommisjonsforslaget ønsker å gjøre «en reell forskjell når det gjelder (…) dagens slaveri, som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Vårt mål er å eliminere alle produkter laget med tvangsarbeid fra EU-markedet, uavhengig av hvor de er laget. (…) Kompetente myndigheter og tollvesen vil jobbe hånd i hånd», uttalte kommissær Valdis Dombrovskis da forslaget ble presentert i september 2022.

Forordningsforslaget vil lage et rammeverk for å undersøke bruken av tvangsarbeid i bedrifters leverandørkjeder. Dersom det er bevist at en bedrift har brukt tvangsarbeid, vil all import og eksport av de relaterte varene bli stanset ved EUs grenser, og bedrifter vil også måtte trekke tilbake varer som allerede har nådd EU-markedet. Disse vil da bli donert, resirkulert eller ødelagt.

Etter kommisjonsforslaget skal det utpekes kompetente myndigheter i hvert medlemsland som i samarbeid med tollmyndighetene skal håndheve regelverket. Forslaget inneholder detaljerte bestemmelser for hvordan en slik undersøkelse skal gjennomføres. Forslaget er ment å komplementere Europakommisjonens forslag til direktiv om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (Aktsomhetsdirektivet). Nærmere omtale av forslaget til rettsakt fremgår i departements høringsbrev. Departementet har mottatt 26 høringsinnspill.

For ytterligere informasjon om forordningsforslaget, se pressemeldingen fra Kommisjonen 14. september 2022, fakta-ark, Q and A, meddelelsen «Decent Work Worldwide» og briefing fra Europaparlamentets utredningstjeneste EPRS.

Nærmere om EPs posisjon
«The IMCO-INTA report seeks to improve the proposal and make it more effective. It strengthens the role of the Commission in investigations, improves information exchange and aims to help economic operators, especially SMEs, to comply with the Regulation. It also seeks to protect persons who have shared information about forced labour products and addresses forced labour imposed by state authorities.» IMCO- og INTA-komiteene gir i sin posisjon Kommisjonen i oppgave å lage en liste over geografiske områder og økonomiske sektorer med høy risiko for å bruke tvangsarbeid. For varer produsert i disse områdene vil ikke myndighetene trenge å bevise at folk har blitt tvunget til å jobbe, da bevisbyrden vil falle på bedriftene.

Komiteene har oppdatert definisjonene som brukes i forordningsteksten, tilpasset ILOs standarder; «All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself or herself voluntarily.» Komiteene ønsker videre at varer som er fjernet fra markedet først skal kunne slippes tilbake etter at selskapet har bevist at det har sluttet å bruke tvangsarbeid i sin virksomhet eller leverandørkjede og rettet opp i relevante saker.

Saksordfører Samira Rafaela (Renew, NL) uttaler at: «Tvangsarbeid er et alvorlig menneskerettighetsbrudd. Forbudet som vi har stemt for i dag vil være avgjørende for å blokkere produkter laget ved bruk av moderne slaveri og ta bort det økonomiske insentivet for bedrifter til å engasjere seg i tvangsarbeid. Det vil beskytte varslere, hjelpe ofre og forsvare våre virksomheter og SMB-er mot uetisk konkurranse.»

Danske og svenske posisjoner
I det danske grunn- og nærhetsnotatet til Folketingets Europaudvalg, fremgår det at «Regeringen støtter, at der udarbejdes fælleseuropæiske regler for at rammesætte indsatsen ift. det indre marked mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde, idet problematikken går på tværs af landegrænser og værdikæder. Det er vigtigt at undgå fragmenterede nationale regler og indsatser, og i stedet sikre klare fælles WTO-medholdelige regler, som de erhvervsdrivende kan navigere i, samt informationsdeling og effektiv, koordineret håndhævelse på tværs af medlemsstaterne.» Når det gjelder økonomiske konsekvenser, fremhever notatet at «Det forventes, at forslaget vil medføre væsentlige statsfinansielle konsekvenser, idet etablering og drift af en eller flere nationale tilsynsmyndighed(er) til at sikre håndhævelse af forordningen vil kræve ressourcer.»

Det svenske faktapromemoria fremhever at «Regeringen anser att det är angeläget att stärka skyddet för mänskliga rättigheter globalt samt att det är viktigt med åtgärder för att stärka efterlevnaden av de åtaganden som Sverige och EU redan har vad gäller tvångsarbete. Förordningen kan innebära ökad administration och högre kostnader för företag och myndigheter. Förslaget innehåller en del svåra överväganden och såsom förslaget är utformat finns otydligheter i hur det ska genomföras. Regeringen behöver därför analysera förslaget närmare (…). Regeringen avser också verka för att kostnaderna för företag och myndigheter minimeras.»

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 30.10.2023 11:56
: