EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Avgrens utvalget

Viser 10 treff

2021 - Desember

 • EUs havvindstrategi ett år – hva nå?

  Europakommisjonens havvindstrategi ble lagt fram for ett år siden. Regionalt samarbeid og hybridprosjekter, der havvindparker leverer elektrisitet til flere land, er sentralt i strategien. Det samme gjelder forholdet til andre aktiviteter som fiskeri og skipsfart, og at utbyggingen skal skje i tråd med EUs biodiversitetsstrategi. På dagens møte mellom EUs energiministre har Danmark satt spørsmålet om havvindprosjekter og biologisk mangfold på dagsorden. Europaparlamentets industri- energikomite (ITRE) stemte denne uken over sin rapport om havstrategien. Rapporten legger blant annet vekt på behovet for et økt tempo i utbyggingen av havvind, sameksistens med andre aktiviteter og biologisk mangfold. I dag skal North Sea Energy Corporation (NSEC), hvor også Norge er med, undertegne en oppdatert politisk erklæring om samarbeid om havvind i Nordsjøen. Det åpnes for å ta Storbritannia med i samarbeidet igjen. I tillegg omtaler vi en ny samarbeidsavtale mellom Danmark, Belgia og Tyskland om å etablere en forbindelse mellom landene med utgangspunkt i den danske energiøya i Nordsjøen, samt utfallet av konkurransen om en differansekontrakt om utbygging av den danske havvindparken Thor.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 2. desember 2021
  (02.12.2021)

2021 - November

 • Nye ESA-saker i 2020 og 2021

  Blant sakene på årets pakkemøte er det mange som er nye. De gjelder blant annet flere saker knyttet til trygdeforordningen, hvor vi omtaler spesielt en sak om overgangsstønad for enslige foreldre. Covid 19 og norske innreiserestriksjoner har blitt fulgt tett av ESA under pandemien. ESA er også i gang med å se på Norges gjennomføring av tredje energimarkedspakke, og stiller spørsmål om uavhengigheten til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Andre tema er boikott av Wizz Air, pasientrettigheter, spredt eierskap i finans- og forsikringsselskaper, forsvarsanskaffelser, Langskip-prosjektet og håndtering av farlig avfall.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 11. november 2021
  (11.11.2021)

2021 - Oktober

 • Riksdagen diskuterer «falsk majoritet» i EU-nämnden

  Foran forrige ukes toppmøte i EU påla et flertall i Riksdagens EU-nämnd statsminister Stefan Löfven (S) å framføre at kjernekraft bør listes i EUs taksonomi som en bærekraftig investering. Löfven fulgte ikke pålegget og viste til at det ikke er flertall for dette synet i Riksdagen, og at taksonomien heller ikke var tema på toppmøtet. Opposisjonen tar nå saken til Riksdagens konstitusjonsutskott.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • Plenumsmøte til Europaparlamentet 18. – 21. oktober

  Europaparlamentet møttes til plenumsmøte i Strasbourg 18. – 21. oktober. Her er omtale av nokre av dei sakene som var drøfta og handsama under sesjonen: debatt om Kommisjonens arbeidsprogram og om toppmøtet, Covid-vaksiner, Polen og abortforbod, COP26, Kommisjonens jordbruksstrategi, Frontex, Europol, Pandora-papira, sosial agenda, mediafond, Sakharov-prisen til Aleksej Navalnyj, styrka tilhøve til Taiwan og i konferansen om EUs framtid
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 28. oktober 2021
  (28.10.2021)
 • EUs «verktøykasse» mot høye energipriser

  Hvilke lovlige tiltak kan EU-landene gjennomføre for å beskytte utsatte personer og bedrifter mot de høye energiprisene? Hva vil Europakommisjonen gjøre på lang sikt? I dag la Kommisjonen fram den såkalte «verktøykassen» (toolbox), hvor det understrekes at EU-landene bør prioritere å gjennomføre målrettede tiltak som raskt kan avhjelpe virkningen av de høye prisene på sårbare forbrukere og små bedrifter. Verktøykassen vil bli et viktig tema på det kommende møtet mellom EUs statsledere 21. og 22. oktober. EUs energibyrå ACER publiserte i dag en egen rapport om energiprisene. ACER ser på bakgrunnen for de høye prisene, hvor lenge de kan vare og berører noen viktige politiske hensyn.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 13. oktober 2021
  (13.10.2021)
 • Plenumsmøte i Europaparlamentet

  Debatten om dei høge energiprisane i Europa hadde flest deltakarar på plenumsmøtet i Europaparlamentet førre veke. Jamvel om alle dei fire sentrumsgruppene støtter opp om vidare grøn omstilling, kan situasjonen i energimarknaden spele inn når detaljane i dei ulike framlegga i Klar for 55-pakken skal drøftast. På dagsorden sto også situasjonen i Kviterussland eitt år etter protestane, tilhøvet til USA og status for gjenreisingspakkene til Polen og Ungarn. Parlamentet vedtok med stort fleirtal ein rapport med tilrådingar til EUs arktiske politikk. Det var mange i debatten som tok til orde for meir EU i Arktis og meir Arktis i EU.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 13. oktober 2021
  (13.10.2021)
 • Grønt lys til taksonomi-reglar i Europaparlamentet

  EU vedtok i fjor eit overordna rammeverk for klassifisering av kva økonomisk aktivitet som skal reknast som miljømessig berekraftig. Gjennom såkalla delegerte rettsaktar skal Europakommisjonen fastsette meir detaljerte reglar på ulike område. Den fyrste delegerte rettsakta vart lagt fram 4. juni og gjeld reglar knytt til tiltak for avgrensing av og tilpassing til klimaendringar. Europaparlamentet og medlemslanda har i utgangspunktet frist til 7. oktober for å kome med innvendingar. Fleirtalet i dei to ansvarlege komiteane i Europaparlamentet stemte 27. september for å støtte framlegget. Rolla til naturgass og kjernekraft, kompetansen til å regulere skog og biodrivstoff var sentrale tema i debatten. Naturgass var også sentral da Parlamentet vedtok sin posisjon til ordninga med transeuropeiske nettverk for energi (TEN-E).
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 6. oktober 2021
  (06.10.2021)

2021 - September

 • Hva har skjedd i sommer: nye forslag

  Vi omtaler et utvalg sentrale nye forslag som er lagt fram i EU i sommer, og som kan være relevant for arbeidet i Stortinget: EUs klimapakke, nye kriterier i EUs taksonomi, bærekraftig finansiering, hvitvaskingspakken og EUs rettsstatsrapport. Sakene omtales kort, med lenker til videre lesing.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 1. september 2021
  (01.09.2021)

2021 - Juni

 • Forslag til endring av «grønne» statsstøtteregler

  Europakommisjonen foreslår endringer i retningslinjene for statsstøtte på områdene klima, energi og miljøbeskyttelse. Endringene innebærer utvidede muligheter for å gi støtte til teknologiutvikling som kan bidra til å realisere EUs grønne giv, samtidig som det gis insentiver til å fase ut fossilt brennstoff. Prosjekter innen fornybar energi, grønn mobilitet, omstilling til en sirkulær økonomi, energisparing og biodiversitet kan etter de nye reglene dra nytte av offentlige investeringer på opptil 100 prosent. Retningslinjene gir også mulighet for nye støtteelement, som bruk av CO2-differansekontrakter. Slike kontrakter kan være aktuelle for å fremme teknologier som hydrogenproduksjon og karbonfangst og -lagring. Endringsforslaget er på høring, og det er ventet at de nye retningslinjene vil bli vedtatt mot slutten av året.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 9. juni 2021
  (09.06.2021)
 • Møte i EØS-rådet 28. mai

  EØS-rådet er forumet der utenriksministrene i Norge, Island og Liechtenstein kan drøfte EØS-avtalens utvikling med EUs representanter. På møtet i forrige uke var europeisk samarbeid om helse, klima og strategisk autonomi hovedtema. Det gjøres ingen formelle vedtak, men det vedtas en felles uttalelse. Disse, sammen med offentliggjøringen av referatet fra forrige møte, gir informasjon om hvordan samarbeidet fungerer, og status på områder som EU-programmer, EØS-midlene og handel med landbruksvarer.
  Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 1. juni 2021
  (01.06.2021)