Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Byggearbeid på Wessels plass. Foto: Stortinget.

Presidentskapet tar Riksrevisjonens kritikk på alvor

Tirsdag 20. juni behandlet Stortinget Riksrevisjonens rapport om Stortingets byggeprosjekt. Presidentskapet tar kritikken på alvor og følger opp flere anbefalinger i rapporten.

Mindretallsforslaget fra Sv og senterpartiet fikk 9 stemmer for og 91 imot.

Flertallsforslagene  ble enstemmig vedtatt.

Se voteringsoversikten.

Se sakssiden.

Se opptak fra debatten (starter ca. 1 time og 47 minutter inn i sendingen).

Riksrevisjonens gjennomgang av byggeprosjektet

Les Riksrevisjonens rapport.

Tirsdag 6. juni ble Riksrevisjonens rapport om Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv. overlevert presidentskapet.

Rapporten gir en gjennomgang av byggeprosjektet og påpeker svakheter i planlegging og organisering av prosjektet. Samtidig har Riksrevisjonen bare delvis gått inn på årsakene til kostnadsøkningen.

Stortinget startet 2011 planleggingen av det omfattende byggeprosjektet Riksrevisjonen nå har revidert: totalombygging av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak under Wessels plass og innkjøringstunnel til varemottaket og garasjen.

Rapporten gir en gjennomgang av byggeprosjektet og utfordringene prosjektet har hatt.

– Jeg er glad for at Riksrevisjonen i sin rapport slår fast at dette er et nødvendig prosjekt, som vil gi landets nasjonalforsamling bedre sikring i tråd med anbefalinger fra blant andre PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Viktig læring

Samtidig pekes det i rapporten på utfordringer knyttet til Stortingets styring, planlegging og organisering av prosjektet, spesielt i en tidlig fase.

– Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Som det fremgår av rapporten har byggeprosjektet nå god styring, og er bemannet på en slik måte at den er tilpasset oppgaven.

Da Stortinget fra høsten 2014 opplevde utfordringer i prosjektet, iverksatte presidentskapet en rekke tiltak, blant annet ble prosjektledelsen styrket og mer kompetanse hentet inn eksternt.

Behandler ikke hele årsaken til kostnadsøkningen

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten, sier Thommessen.

Stortingets beregninger viser at kostnadsøkningen på 700 millioner kroner fordeler seg slik: 520 millioner knyttet til kostnader for Prinsens gate 26 og post- og varemottaket. To tredjedeler av dette er knyttet til feil og mangler i entreprisegrunnlaget fra Multiconsult. For øvrig er det en kostnadsøkning på 90 millioner kroner for innkjøringstunellen og 90 millioner i samlet prisstigning.

Bakgrunnen for Riksrevisjonens rapport er Stortingets vedtak 20. desember i fjor, der Riksrevisjonen blir bedt om å gjennomgå hele byggeprosjektet, og forklare kostnadsøkningen.

Les Stortingets vedtak

I statsbudsjettet for 2017 ble kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt økt fra 1,4 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner.

Det ble samtidig kjent at Stortinget fremmet krav om erstatning og varslet søksmål overfor Multiconsult, som har ansvaret for prosjekteringsarbeidet.

Riksrevisjonen skriver i sin rapport at de har valgt ikke å gå inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.

– Ved ikke å belyse konsekvensene av Multiconsults mangelfulle arbeid nærmere, mener stortingspresidenten at Riksrevisjonen bare delvis svarer på oppdraget.

Har fått korrekt informasjon

I forbindelse med revisjonen har Riksrevisjonen også sett nærmere på informasjonen Stortinget har fått underveis i prosjektet.

Riksrevisjonen slår fast at budsjettproposisjonene har gitt den informasjonen som er nødvendig for å kunne pådra staten forpliktelser – utover de årlige bevilgningene. Likevel peker revisjonen på at informasjonen til Stortinget kunne vært mer utfyllende.

– Dette vil presidentskapet arbeide videre med i samarbeid med de andre organene på Stortinget. Dette vil vi gjøre umiddelbart, sier Thommessen.

Et nødvendig prosjekt

Byggeprosjektet sørger for at Stortingets bygningsmasse får bedre sikring, og at Stortinget oppfyller anbefalinger fra blant andre PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Prinsens gate 26 hadde behov for total rehabilitering. Det hadde store setningsskader, stod på alunskifer og hadde gamle tekniske anlegg, som ikke oppfyller dagens krav.

Stortinget har for øvrig fulgt Riksantikvarens råd om å beholde den gamle fasaden ut mot Wessels plass.

Byggeprosjektet har god fremdrift. Trikken begynte å gå over Wessels plass som planlagt i februar 2017. Råbygget til Prinsens gate 26 vil stå ferdig som planlagt over nyttår 2018, mens de innvendige arbeidene vil være ferdig høsten 2018. Da vil også innkjøringstunnelen og post- og varemottaket stå ferdig.

Les mer om byggeprosjektet

Les om Stortingets eksterne kontrollorganer

Sist oppdatert: 21.06.2017 09:43
: