Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Flere vedtak knyttet til korona og økonomi

Stortinget behandlet 31. mars pakken med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet som regjeringen la frem 27. mars (tiltakspakke 3).

Stortingsmøte 31. mars 2020. Foto: Stortinget.

Stortingsmøte 31. mars 2020. Foto: Stortinget.

Les om Stortingets vedtak knyttet til korona og økonomi per 24. mars 2020

Lovforslag

Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om lovendringer i verdipapirhandelloven og pakkereiseloven om forskriftshjemler. Hjemmelen i verdipapirhandelloven gir mulighet til å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud (tilbudspris). Pakkereiselovens midlertidige lovhjemmel åpner for i forskrift å forlenge 14-dagersfristen for pakkereisearrangørene til å tilbakebetale de reisende, når en pakkereise avlyses på grunn av ekstraordinære forhold.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken, fredag 3. april.

Bevilgningsforlag

Flertallet i Stortinget sluttet seg i hovedtrekk til bevilgningsforslagene fra regjeringen, men ble også enige om påplussinger og omlegginger i forhold til regjeringens forslag, jf. tabellen nedenfor og tilråding til vedtak A romertall I i Innst. 216 S (2019-2020).

Stortingsflertallet som framforhandlet budsjettavtalen som ligger til grunn for tilrådingen i Innst. 216 S (2019-2020) besto av Ap, H, Sp, FrP, SV, V og KrF, men også MDG og Rødt støttet de fleste av forslagene fra flertallet.

Endringene i statsbudsjettet for 2020 i forhold til regjeringens forslag i Prop. 67 S (2019-2020) har bl.a. sammenheng med følgende tiltak: 

 • 5 milliarder kroner økt støtte til kommunene
 • 5 milliarder kroner for å utvide Husbankens låneramme
 • 1 milliard kroner mer i stipend til studenter
 • 1 milliard kroner til kollektivselskapene for å dekke tapte billettinntekter
 • 1 milliard kroner til vedlikehold og utbedring av offentlig infrastruktur
 • 500 millioner kroner til bostøtte for at flere kan søke
 • Styrker miljøteknologiordningen på 750 millioner kroner
 • 150 millioner kroner til bredbåndutbygging i distriktene
 • 100 millioner kroner til innovasjonstilskudd
 • 100 millioner kroner ekstra til frivillighet, kultur og idrett

Tabellen nedenfor viser både regjeringens forslag og stortingsflertallets vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2020.   Bevilgningsvedtak som avviker fra regjeringens forslag i Prop. 67 S er markert med fet skrift i tabellen. Endring i forhold til budsjettstatus per 26. mars 2020, dvs. før 3. krisepakke, er angitt i parentes. 

Bevilgningene under kap. 553 post 74 og kap. 2421 post 50 ble korrigert av Stortinget 3. april 2020 for å rette opp en inkurie.  Disse endringene er også innarbeidet i Innst. 216 S (2019-2020).

Kap.

Post

Formål

Budsjettstatus før 3. krisepakke

Regjeringens forslag i 3. krisepakke i Prop. 67 S

Stortingsflertallets vedtak 31. mars 2020 og korrigering 3. april 2020, jf. Innst. 216 S

Utgifter (i tusen kroner)

160

 

Helse

 

 

 

 

70

Helse

3 410 686

3 610 686
(+200 000)

3 610 686
(+200 000)

258

 

Tiltak for livslang læring

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

233 376

233 376
(0)

383 376
(+150 000)

325

 

Allmenne kulturformål

 

 

 

 

77

Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

0

900 000
(+900 000)

1 000 000
(+1 000 000)

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

18 642 616

18 874 616
(+232 000)

18 874 616
(+232 000)

453

 

Sivil klareringsmyndighet

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

32 527

39 527
(+7 000)

39 527
(+7 000)

455

 

Redningstjenesten

 

 

 

 

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

56 819

66 819
(+10 000)

66 819
(+10 000)

457

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

370 306

375 306
(+5 000)

375 306
(+5 000)

480

 

Svalbardbudsjettet

 

 

 

 

50

Tilskudd

385 808

392 808
(+7 000)

392 808
(+7 000)

541

 

IT- og ekompolitikk

 

 

 

 

60

Bredbåndsutbygging

256 142

256 142
(0)

406 142
(+150 000)

554

 

Kompetansesenter for distriktsutvikling

 

 

 

 

73

Merkur

59 409

89 409
(+30 000)

89 409
(+30 000)

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

137 050 768

137 050 768
(0)

140 800 768
(+3 750 000)

 

64

Skjønnstilskudd

1 334 000

1 334 000
(0)

1 484 000
(+150 000)

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

37 010 708

37 010 708
(0)

38 260 708
(+1 250 000)

581

 

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

 

 

70

Bostøtte

2 842 343

2 842 343
(0)

3 342 343
(+500 000)

701

 

E-helse, helseregistre mv.

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

486 537

566 537
(+80 000)

566 537
(+80 000)

732

 

Regionale helseforetak

 

 

 

 

70

Særskilte tilskudd

945 110

990 110
(+45 000)

990 110
(+45 000)

740

 

Helsedirektoratet

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

27 441

35 441
(+8 000)

35 441
(+8 000)

865

 

Forbrukerpolitiske tiltak

 

 

 

 

71

Tilskudd til Reisegarantifondet

0

102 000
(+102 000)

102 000
(+102 000)

919

 

Diverse fiskeriformål

 

 

 

 

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

17 000

22 000
(+5 000)

22 000
(+5 000)

920

 

Norges forskningsråd

 

 

 

 

50

Tilskudd til forskning

2 089 400

2 339 400
(+250 000)

2 339 400
(+250 000)

950

 

Forvaltning av statlig eierskap

 

 

 

 

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000

400 000
(+350 000)

400 000
(+350 000)

 

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000

742 000
(+650 000)

742 000
(+650 000)

1320

 

Statens vegvesen

 

 

 

 

22

Drift og vedlikehold av riksveier

6 431 800

6 431 800
(0)

7 031 800
(+600 000)

 

72

Kjøp av riksveiferjetjenester

1 487 900

1 537 900
(+50 000)

1 537 900
(+50 000)

1352

 

Jernbanedirektoratet

 

 

 

 

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold

8 677 500

8 677 500
(0)

8 877 500
(+200 000)

1360

 

Kystverket

 

 

 

 

30

Nyanlegg og større vedlikehold

249 300

249 300
(0)

349 300
(+100 000)

1420

 

Miljødirektoratet

 

 

 

 

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

187 832

187 832
(0)

287 832
(+100 000)

1645

 

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

 

 

 

 

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

0

10 000
(+10 000)

10 000
(+10 000)

1820

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

 

 

22

Flom- og skredforebygging

220 000

220 000
(0)

320 000
(+100 000)

1830

 

Forskning og næringsutvikling

 

 

 

 

50

Overføring til Norges forskningsråd

760 000

760 000
(0)

890 000
(+130 000)

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

72

Rentestøtte

1 339 845

1 392 345
(+52 500)

1 379 934
(+40 089)

 

73

Avskrivninger

787 385

787 385
(0)

1 787 385
(+1 000 000)

 

90

Økt lån og rentegjeld

30 728 717

33 812 217
(+3 083 500)

32 812 217
(+2 083 500)

2412

 

Husbanken

 

 

 

 

90

Nye lån

14 810 000

14 810 000
(0)

16 184 000
(+1 374 000)

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

 

 

50

Innovasjon - prosjekter, fond

495 000

4 065 000
(+3 570 000)

4 215 000
(+3 720 000)

 

76

Miljøteknologi

565 500

565 500
(0)

750 000
(+184 500)

2427

 

Kommunalbanken AS

 

 

 

 

90

Aksjekapital

0

750 000
(+750 000)

750 000
(+750 000)

2541

 

Dagpenger

 

 

 

 

70

Dagpenger

9 689 800

23 244 800
(+13 555 000)

23 244 800
(+13 555 000)

2650

 

Sykepenger

 

 

 

 

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

39 890 000

44 640 000
(+4 750 000)

44 640 000
(+4 750 000)

 

71

Sykepenger for selvstendige

1 460 000

1 860 000
(+400 000)

1 860 000
(+400 000)

 

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv.

1 100 000

12 950 000
(+11 850 000)

12 950 000
(+11 850 000)

2651

 

Arbeidsavklaringspenger

 

 

 

 

70

Arbeidsavklaringspenger

28 489 000

29 029 000
(+540 000)

29 029 000
(+540 000)

 

 

Sum utgifter

1 877 806 945

1 919 298 945
(+41 492 000)

1 928 275 034
(+50 468 089)

Inntekter (i tusen kroner)

5312

 

Husbanken

 

 

 

 

90

Avdrag

12 710 000

12 710 000
(0)

12 719 000
(+9 000)

5501

 

Skatter på formue og inntekt

 

 

 

 

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

80 500 000

80 486 000
(-14 000)

80 486 000
(-14 000)

 

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

119 000 000

118 944 000
(-56 000)

118 944 000
(-56 000)

 

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

86 330 000

86 350 000
(+20 000)

86 350 000
(+20 000)

5521

 

Merverdiavgift

 

 

 

 

70

Merverdiavgift

324 010 000

323 770 000
(-240 000)

323 470 000
(-540 000)

5615

 

Husbanken

 

 

 

 

80

Renter

3 386 000

3 386 000
(0)

3 400 000
(+14 000)

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

 

80

Renter

5 120 420

5 172 920
(+52 500)

5 160 509
(+40 089)

5700

 

Folketrygdens inntekter

 

 

 

 

71

Trygdeavgift

156 500 000

156 470 000
(-30 000)

156 470 000
(-30 000)

 

 

Sum inntekter

1 805 295 945

1 805 028 445
(-267 500)

1 804 739 034
(-556 911)

Bevilgningsendringene under kap. 5521 Merverdiavgift post 70 merverdiavgift har sammenheng med at flertallet reduserte den lave satsen for merverdiavgift med ytterligere 1 prosentpoeng i forhold til regjeringens forslag. Dette innebærer at den lave merverdiavgiftssatsen blir på 6 prosent fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020, jf. Innst. 216 S (2019-2020) tilråding til vedtak A romertall V og VI.

Anmodningsvedtak

Stortingsflertallet vedtok også følgende anmodningsvedtak som regjeringen skal følge opp og/eller komme tilbake til i senere budsjettforslag til Stortinget for 2020 og 2021, jf. tilråding til vedtak B i Innst. 216 S (2019-2020): 

 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake senest innen utgangen av april med forslag om å gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av ytterligere forbedringer i inntektssikringsordningene senest i revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen øke Husbankens låneramme midlertidig med 5 mrd. kroner og sikre flere tilgang til blant annet startlån, samt vurdere ytterligere utvidelse ved behov og ber regjeringen komme tilbake til de budsjettmessige konsekvensene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig økning av inntektsgrensen i bostøtteordningen til 31. oktober 2020, innenfor et samlet proveny på 500 mill. kroner.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avregnes mot senere utbetalinger.
 • Stortinget ber regjeringen foreslå en ordning som innebærer 1 mrd. kroner til konvertering av ekstralån til stipend for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall.
 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket. Endringene skal gi adgang til å ta utdanning og opplæring under permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag. Endringene forutsetter at fleksibiliteten i arbeidsmarkedet opprettholdes. Mottakere av dagpenger ved oppsigelse har plikt til å prioritere pliktene etter reglene i folketrygdloven § 4-5, for fortsatt rett til dagpenger.
 • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med høyere utdanningssektoren, inkludert høyere yrkesfaglig utdanning, for å kartlegge hvor raskt sektoren kan ha ledig kapasitet for nye studenter, og kortere moduler i den perioden arbeidstakere er permittert.
 • Stortinget ber regjeringen se på muligheten av raskt å foreslå nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som sikrer flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at nye lærekontrakter blir tegnet, senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020.
 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter komme raskt tilbake med et konkret forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kroner.
 • Stortinget ber regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig modell for hvordan tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak fordeles.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette ikke medfører økte kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene, og det må stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for oppdraget, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en oversikt over mulig forsert vedlikehold på vei og jernbane.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over samferdselsprosjekter innen vei, jernbane og farled som ev. kan forseres.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere forsert utbygging av studentboliger.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å oppfordre kommunene til å igangsette planlagte vedlikeholdsprosjekt på offentlige bygg.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å foreslå bevilgninger knyttet til forskning og utvikling, samt satsinger som kan underbygge det grønne skiftet.
 • Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring og presentere denne senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 i forbindelse med statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Stortinget ber om at regjeringen kommer tilbake med forslag til en krisepakke til vedlikehold og investeringsprosjekter for å bidra til aktivitet i bl.a. bygge- og anleggsbransjen.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake, senest i statsbudsjettet for 2021, med en utredning og mulige finansieringsmodeller som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til flere klimatiltak på norsk sokkel, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2020, som også har potensiale til å utløse flere muligheter for norsk leverandørindustri.
 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter.
 • Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket.
 • Stortinget ber regjeringen redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom.
 • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det i særlige tilfeller under lånegarantiordningen bør gis lån som overstiger 50 mill. kroner.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en bredere vurdering av innretningen av lånegarantiordningen.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere om konkursrettslige tiltak kan redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter med akutte likviditetsproblemer som følge av utbruddet av korona-viruset.
Sist oppdatert: 03.04.2020 11:02
: