Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Særskilt melding fra EOS-utvalget om Frode Berg-saken

EOS-utvalget har overlevert en særskilt melding til Stortinget om Frode Berg-saken.

Det fremgår av EOS-utvalgets særskilte melding, Dokument 7:2 (2020–2021), at utvalget anmoder Stortinget om å gjøre seg kjent med sikkerhetsgradert informasjon. Meldingen ble overlevert av EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 25. februar 2021.
 
Forvaltningen har besluttet at alle opplysninger i EOS-utvalgets sluttrapport er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke. 
 
Det fremgår av EOS-utvalgets særskilte melding at Stortinget bør gjøre seg kjent med EOS-utvalgets graderte sluttrapport. 
 
− EOS-utvalget er Stortingets organ for demokratisk kontroll med våre etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester. Nå har vi mottatt denne meldingen, og vi vil sikre at saken blir forsvarlig behandlet i Stortinget, sier stortingspresident Tone W. Trøen. 
 

Særskilt komité

25. februar 2021 ble det opprettet en særskilt komité etter Stortingets forretningsorden § 18 til å behandle den særskilte meldingen.
 
Komiteen består av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer samt representantene Hans Fredrik Grøvan, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes. Komiteen ledes av Dag Terje Andersen.
 
Ifølge EOS-kontrolloven skal EOS-utvalgets særskilte meldinger være ugraderte, men utvalget kan i slike meldinger varsle Stortinget om at det foreligger gradert materiale som Stortinget bør gjøre seg kjent med.
 

Uavhengig organ

EOS-utvalget er et uavhengig organ valgt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene. Utvalget rapporterer til Stortinget, men kan også uttale seg om forhold det undersøker og gi anbefalinger til endringer for tjenestene det fører kontroll med. 

Sist oppdatert: 11.04.2021 12:04