Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om tillegg til Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) om lov om frittståande skolar (friskolelova)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 127 (2002-2003)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 80 (2002-2003)
  • Dato: 10.06.2003
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 14
Til Odelstinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 10. juni 2003

Rolf Reikvam Arne Lyngstad
leder ordfører