Vedlegg 2: Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet, statsråden, til Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe,datert 12. november 2004

Spørsmål om informasjon i forbindelse med forslag om innføring av en 5. ferieuke for alle arbeidstakere

Jeg viser til brev av 5. november i år fra Heikki M. Holmås med en rekke spørsmål knyttet til forslag om en lovfestet innføring av en 5. feieuke i Norge. Saken ble opprinnelig sendt kommunal- og regionalministeren, men er overført til meg som rette fagstatsråd på området.

Den 5. ferieuken er for de fleste arbeidstakere i Norge en del av tariffavtalen. I tillegg har en del arbeidstakere en 5. ferieuke selv om de ikke er omfattet av tariffavtale. Det er dessverre ikke tilgjengelig et godt tallmateriale som med stor nøyaktighet viser utbredelsen av den femte ferieuken. Særlig størrelsen på den gruppen som har en 5. ferieuke uten at det er tariffestet, er det dårlig tallmessig oversikt over. Det har således ikke vært mulig for departementet å fremskaffe tall som nøyaktig besvarer spørsmålene om utbredelsen av en 5. ferieuke. I det følgende er det likevel redegjort for saken så langt det lar seg gjøre.

Ifølge SSB er det totale antall arbeidstakere i privat og offentlig sektor 2 098 000. Antall arbeidstakere som har den 5. ferieuken i kraft av tariffavtaler er ca. l 550 000, dvs. om lag 74 pst. av den samlede arbeidsstokken i privat og offentlig sektor. Dette fordeler seg på følgende måte:

Hele offentlig sektor, med 739 000 arbeidstakere,

  • En andel på ca. 53 pst av arbeidstakerne i privat sektor, eller ca 810 000 arbeidstakere. Herunder

  • NAVO-områdets del av privat sektor (NSB, Posten mv.), ca. 65 000 arbeidstakere,

    • virksomheter i privat sektor som bruker offentlig sektors tariffavtaler som ramme, ca. 30 000,

    • øvrig tariffbundet del av privat sektor, ca 715 000.

Den 5 ferieuken avhenger ikke av om den enkelte arbeidstaker er organisert eller ikke, siden tariffrettigheter ikke avhenger av medlemskap i fagorganisasjoner. Det avgjørende er om man er ansatt i en tariffbundet virksomhet eller ikke.

Omkring 600 000 arbeidstakere i privat sektor er således ikke dekket av tariffavtale og har ikke rett til en 5. ferieuke i denne sammenheng. Arbeidstakere kan imidlertid få del i den femte ferieuken gjennom andre ordninger: Noen arbeidsgivere følger en tariffavtale uten å være formelt bundet av den. Arbeidstakeren kan også få anledning til å ta ut ekstra feriedager uten feriepenger. Vi har ingen tallmessig oversikt over hvor mange som omfattes av slike ordninger. NHO og HSH opplyser imidlertid følgende:

  • Innen NHOs område er andelen virksomheter som enten har tariffavtale eller som følger tariffavtalene så høy som 85 pst, mens tariffavtaledekningen altså bare er omkring 50 pst. I sektorer som industri, transport, kommunikasjon og finansiell tjenesteyting er utbredelsen av slike ordninger høy, mens den antas å være lavere i varehandel og hotell- og restaurantbransjen. Disse bransjene har mange deltidsarbeidende studenter og elever blant sine ansatte.

  • HSH opplyser at det i varehandelen er vanlig at virksomhetene følger tariffavtalene selv om de ikke er avtalemessig forpliktet av dem. Mange virksomheter er avhengige av å kunne tilby den femte ferieuken for å kunne rekruttere medarbeidere.

En beregning av kostnadene ved å innføre den femte ferieuken for alle arbeidstakere har således dessverre ikke vært mulig med den usikkerheten som knytter seg til tallgrunnlaget. Jeg kan imidlertid opplyse at departementet i løpet av våren 2005 vil ta initiativet til en kartlegging av erfaringene med ferieloven og eventuelle endringsbehov. Det vil skje gjennom en åpen høringsrunde med relevante parter.