6. Rettstilstanden i noen andre land

6.1 Sammendrag

I proposisjonen redegjøres det for hovedtrekkene i rettstilstanden når det gjelder vern mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. i Sverige, Danmark og Finland. Alle de tre landene har i den senere tid styrket det rettslige vernet mot diskriminering, blant annet for å oppfylle kravene i EUs ikke-diskrimineringsdirektiver. Samtidig ligger disse landenes rettstradisjoner nært opp til den norske.

Både sivilrettslig og strafferettslig lovgivning omtales, og i den grad det foreligger et grunnlovsvern blir dette påpekt. Også håndhevingsapparatet nevnes. Det blir videre redegjort for pågående relevant utredningsarbeid i disse landene.

6.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at de andre nordiske land har tilpasset seg EUs lovverk og direktiver.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti registrerer at medlemskapet i EU naturlig nok har ført til at de andre nordiske landa har tilpasset seg EUs lovverk og direktiv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil understreke at Norge pr. i dag ivaretar vernet mot etnisk diskriminering på en god måte og at flere av Norges naboland har valgt å ikke gå så langt som Regjeringen nå ønsker, med blant annet hensynet til innbyggernes rettssikkerhet. Samtidig vil disse medlemmer vise til at det i enkelte europeiske land nå er sterke krefter for å trekke seg ut av slike konvensjoner.