Innstilling fra samferdselskomiteen om diverse saker under Vegformål, Jernbaneformål og Post.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 185 (1993-1994)
  • Kildedok: St.prp. nr. 49 (1993-1994)
  • Utgiver: samferdselskomiteen
  • Sidetall: 8