Innledning

     Til Stortinget.

       Departementet legger i meldingen fram prinsipper og retningslinjer for den framtidige tiårige grunnskolen, dens oppbygning, organisering og innhold. Meldingen er ment å avklare grunnlaget for å sluttføre arbeidet med ny læreplan for grunnskolen. Departementet vil utarbeide en innledende del ut fra Stortingets behandling og i samsvar med den generelle delen av læreplanen for alle utdanningsområdene, jf. Innst.S.nr.235 (1992-1993). Videre vil departementet på grunnlag av Stortingets behandling av meldingen og høringen om utkast til læreplaner gi læreplanene for de enkelte fagene i grunnskolen sin endelige utforming. Utkast til læreplan for et utvidet kristendomsfag, jf. NOU 1995:9 , følger som utrykt vedlegg til meldingen.

       Den samlede læreplanen for grunnskolen skal gjelde for alle som får opplæring etter lov om grunnskolen og lov om voksenopplæring.