10. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti og representanten Christiansen:

Forslag 1

       Stortinget ber Regjeringen om å ta nødvendige skritt for å gjøre Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) til et organ uavhengig av departementet.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og representanten Christiansen:

Forslag 2

       Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag som sikrer foreldrene, etter samråd med skolen, mulighet til å utsette skolestarten for eget barn med ett år.

Forslag fra Høyre og representanten Christiansen:

Forslag 3

       Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn at læreplanene skal definere hva elevene skal kunne og hvilke mål elevene skal streve mot. Skolen og den enkelte lærer skal ha stor frihet når det gjelder metode. Læreplanen skal derfor ikke i detalj beskrive hvordan elevene skal tilegne seg lærestoffet.

Forslag 4

       Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn for det videre arbeidet med fag og timefordelingen og læreplanarbeidet at den enkelte skole skal gis større frihet til å utvikle sin egen profil, ved å gi skolen adgang til å bruke en større del av timerammen til « skolens valg ».

Forslag 5

       Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag som sikrer foreldrene rett til å velge grunnskole for egne barn. Det forutsettes at elevene i den offentlige skolen skal ha fortrinnsrett på nærskolen.

Forslag 6

       Stortinget ber Regjeringen om å legge frem en egen sak om foreldreinnflytelse i grunnskolen som systematiserer de erfaringer som er gjort i Norge og i andre land.

Forslag fra Høyre:

Forslag 7

       Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn for det videre arbeidet med fag og timefordelingen og læreplanarbeidet at elever på ungdomstrinnets tre siste årstrinn, skal kunne bruke 15 % av timerammen til å velge faglig fordypning i teoretiske og praktiske fag.

Forslag 8

       Stortinget ber Regjeringen om å ta nødvendige skritt for å kunne oppheve den statlige godkjenningen av læremidler.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Christiansen:

Forslag 9

       Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg med representanter for de ulike livssyn og religioner med sikte på å utarbeide læreplan for et felles obligatorisk tro og livssynsfag uten konfesjonell forankring.

       Det nåværende livsynssfaget videreføres.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 10

       Stortinget ber Regjeringen legge til grunn en mindre detaljeringsgrad i læreplanens definisjon av nasjonalt lærestoff.

Forslag 11

       6-åringstrinnet benevnes Førskolen.

Forslag 12

       Navnet på fellesfaget blir « Tro og livssyn ».

Forslag fra representanten Christiansen:

Forslag 13

       De praktisk-estetiske fagene gjøres valgfrie i ungdomsskolen.

Forslag 14

       I den nye 10-årige grunnskolen skal det ikke være tvungen opplæring i skriftlig sidemål.

Forslag 15

       Nasjonalt læremiddelsenter avvikles, og ordningen med statlig godkjenning av lærebøker avvikles.