11. Komiteens tilråding

      Komiteen viser til merknadene og til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I.

       Stortinget ber Regjeringen utarbeide en egen melding om vurdering i skolen som omfatter både systemet for elevvurdering, skolevurdering og nasjonalt vurderingssystem.

II.

       Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for kompetanseoppbygging for rådgivere i ungdomsskolen.

III.

       St.meld. nr. 29 (1994-1995) - Om prinsipper og retningslinjer for tiårig grunnskole - ny læreplan - vedlegges protokollen.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 19. oktober 1995.

Jon Lilletun, Sigurd Manneråk, Siri Frost Sterri,
leder. ordfører. sekretær.