1. Innledning

    Torstein Moland ble ved kongelig resolusjon 6. august 1993 ansatt som sentralbanksjef og oppnevnt som leder av Norges Banks hovedstyre fra 1. januar 1994, for et tidsrom av inntil 6. år.

       Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere behandlet utnevnelsen av Torstein Moland som sentralbanksjef i en egen innstilling, jf. Innst.S.nr.136 (1993-1994), hvor komiteen beklaget finansministerens saksbehandling og handlemåte ved utnevnelsen. Et flertall i Stortinget stemte imot komitéflertallets innstilling som uttrykte mistillit mot finansministeren.

       På bakgrunn av vedtak i Oslo ligningsnemnd 15. november om at Moland skulle ilegges tilleggsskatt for sin investering i KS Airbus A320, og hans ønske om å bringe avgjørelsen i Oslo inn for overligningsnemnden, søkte Moland ved brev 16. november 1995 Finansdepartementet om permisjon fra stillingen som sentralbanksjef. Den 19. november orienterte imidlertid Moland Finansdepartementet om at han ønsket å trekke seg fra sin stilling, og ved kgl. res. 24. november 1995, jf. vedlegg, ble Moland løst fra sin stilling med umiddelbar virkning.

       På bakgrunn av brev 17. og 20. november 1995 fra Senterpartiet til Finansdepartementet, samt den allmenne interesse knyttet til saken, ga finansminister Sigbjørn Johnsen den 29. november 1995 en redegjørelse for Stortinget om sentralbanksjefsaken. Redegjørelsen var knyttet opp mot det som skjedde i tidsrommet fra og med Oslo ligningsnemnds vedtak av 15. november 1995 til og med behandlingen av saken i statsråd 24. november 1995.

       Etter Stortingets debatt om redegjørelsen den 30. november 1995, ble finansministerens redegjørelse oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen til behandling.

       Et mistillitsforslag fra Rød Valgallianse under Stortingets behandling den 30. november 1995 av finansministerens redegjørelse falt mot 1 stemme.