Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om at vedtatte endringer på statsbudsjettet for 2000 under kap. 2790, post 72 Syke­behandling i utlandet på gitte vilkår kan disponeres til sykebehandling i Norge

Til Stortinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 13. mars 2001

John I. Alvheim

leder

Ola D. Gløtvold

ordfører

Are Næss

sekretær