Innstilling fra samferdselskomiteen om 1. forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys om styrket oljevernberedskap på Vestlandet, 2. forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Lodve Solholm og Arne Sortevik om å gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad samt området mellom Bergen havn og Mongstad

Til Stortinget

I Dokument nr. 8:128 (2002-2003) fremmes følgende forslag:

  • "1. Stortinget ber Regjeringen sørge for at oljevernberedskapen i Hordaland trappes opp i henhold til Statens forurensningstilsyns anbefalinger.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen opprettholde og oppruste oljeverndepotet på Fedje.

  • 3. Stortinget ber Regjeringen bygge et nytt oljeverndepot i Florø."

Som bakgrunn for forslaget vises til at fiskeriministeren har vedtatt nedleggelse av det statlige oljeverndepotet på Fedje i Hordaland, og flytting av depotet til Florø. Avgjørelsen er tatt etter innstilling fra Kystverket.

Behovet for oljevernberedskap og styrking av denne for den norske kyststripe er i stor grad en konsekvens av norsk oljeproduksjon og eksport, en industri som hadde en netto kontantstrøm i 2002 på 270 mrd. kroner og som bidro med 92 mrd. kroner til den norske statskasse i rene skatter og avgifter. Til sammenligning vil det koste 20 mill. kroner å opprettholde depotet på Fedje.

I Dokument nr. 8:135 (2002-2003) fremmes følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad, samt området mellom Bergen havn og Mongstad."

Som bakgrunn for dette forslaget vises bl.a. til at Fiskeridepartementet nylig har bestemt at eksisterende oljeverndepot på Fedje i Hordaland skal flyttes til Florø. Fedje ligger like ved innseilingen til Mongstad, som er Europas nest største oljehavn. Fiskeridepartementet har med dette stadfestet beslutningen tatt av Kystdirektoratet. Ansvaret for oljevernberedskapen ble overført til Fiskeridepartementet fra 1. januar 2003.

Oslo, i samferdselskomiteen, den 23. oktober 2003

Petter Løvik

leder

Sverre J. Hoddevik

ordfører