20. Forslag frå mindretal

Forslag frå Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg ­Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen om å fjerne avgiften på etanol i biodrivstoff fra 2008.

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med Skoleskipet Gann, berørte myndigheter og næringen å finne fram til en framtidig finansieringsløsning som kan sikre drift og utvikling for den videregående sjøaspirantskolen og legge dette fram i forslaget til statsbudsjett for 2008.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen om å avstå fra å foreta endringer knyttet til Opplysningsvesenets fond før den endelige diskusjon om fondet er foretatt i forbindelse med behandlingen av den kommende saken om forholdet mellom stat og kirke.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest i forslag til statsbudsjett for 2008, fremlegge en plan for og foreslå nødvendige tiltak for å avvikle saksrestansene i Borgarting Lagmannsrett.

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest i forslag til statsbudsjett for 2008, fremlegge en plan for oppretting av minst ett Barnas Hus i hver helseregion.

Forslag 6

Stortinget ber på nytt Regjeringen komme tilbake til Stortinget, senest i statsbudsjettet for 2008, med en konkret og forpliktende fremdriftsplan for fengsel i Indre Salten/Fauske.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringen sørge for at private tilbydere av helsetjenester blir invitert til å delta i anbudsprosessen når det gjelder kjøp av helsetjenester relatert til IA-avtalen.

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen fremme en egen sak som omhandler hvordan man kan sikre at flere funksjonshemmede kan inkluderes i arbeidslivet.

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen sørge for at det i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet på Nord-Jæren blir lagt teknisk til rette for utbygging av bybane.

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2008 med en plan for en ny hurtigferge i Tau-sambandet.

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et bedre støttesystem for produksjon av fornybar energi som kan utløse ny produksjon.

Forslag frå Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti:

Forslag 12

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

726

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

500 000

fra kr 19 250 000 til kr 18 750 000

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2008, gi en detaljert redegjørelse for hvordan de avsatte midlene til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte konkret er brukt, for hvor mange sykemeldte som har fått behandling innenfor bevilgningen, for hvor mange av de behandlede som er kommet tilbake i jobb, for i hvilken grad private behandlingsinstitusjoner er blitt benyttet og for i hvilken grad det er bygd opp nye behandlingstilbud innenfor de statlige helseforetakene.

Forslag frå Framstegspartiet, Høgre og Venstre:

Forslag 14

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 246 500 000 til kr 231 500 000

164

Fred, forsoning og demokrati

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 293 750 000 til kr 303 750 000

Forslag 15

Stortinget ber Regjeringen tilpasse gebyrinntektene til driften av Brønnøysundregistrene ved å innarbeide nivået på gebyrene i tråd med selvfinansieringsprinsippet senest i statsbudsjettet for 2008.

Forslag 16

Stortinget ber Regjeringen senest under fremleggelsen av statsbudsjettet for 2008 legge frem en plan for det videre arbeidet med bevaring av vernede fartøyer.

Forslag frå Framstegspartitet og Høgre:

Forslag 17

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen

70

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 988 000 til kr 8 988 000

Forslag 18

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 sørge for at det blir etablert et grunnforskningssenter for ADHD ved Universitetet i Oslo.

Forslag 19

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 legge frem en sak om praktiseringen av båndlegging og innløsning av eiendom knyttet til planlagte veiprosjekter. Saken skal spesielt avklare rettigheter for eiendomsbesittere og hvilke tidsfrister og prosedyrer som må innføres for å unngå at enkeltmennesker må bære urimelige byrder på statens vegne når prosjekter trekker ut i tid.

Forslag 20

Stortinget ber Regjeringen koordinere og legge frem en samordnet løsning for utvidelsen av sikkerhetssonene ved Trondheim lufthavn Værnes, Jernbaneverkets gjennomføring av Gevingåstunnelen og planene om jernbaneterminal i Malvik slik at disse kan gjennomføres fra 2008, om nødvendig med statlig forskuttering.

Forslag 21

Stortinget ber Regjeringen gi en statlig garanti for finansieringen av et separasjonsanlegg i tilknytning til et gassrør til Grenland i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Forslag frå Framstegspartiet og Kristeleg ­Folkeparti:

Forslag 22

Stortinget ber Regjeringen om å etablere en tilskuddsordning til dekning av driftskostnadene for utdanning av et begrenset antall trafikkflygere ved utdanningsinstitusjoner som har et slikt studietilbud akkreditert av NOKUT. 4,5 mill. kroner som er bevilget til NAC i 2007, omdisponeres slik at disse midlene kan brukes til et slikt formål.

Forslag 23

Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag slik at ordningen med ventelønn for nye tilfeller kan avvikles med virkning fra 1. juli 2007.

Forslag frå Framstegspartiet og Venstre:

Forslag 24

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 fremme forslag om en tilskuddsordning som sikrer lønnstilskudd for tannleger som tar spesialistutdannelse.

Forslag frå Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre:

Forslag 25

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

85 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 320 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

110 000 000

fra kr 19 030 000 000 til kr 18 920 000 000

Forslag 26

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2007:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 1 på 30 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag 27

Stortinget ber Regjeringen innføre en avdragsordning for betaling av arveavgift ved arv eller gave fra foreldre til barn av overdragers faste boligeiendom. De samme regler skal gjelde for fritidseiendommer. Avdragsordningen skal løpe over 10 år uten renter lik eksisterende ordning for generasjonsskifter i familiebedrifter, og det skal i tillegg være en viss fleksibilitet med hensyn til fremdriften i nedbetalingen. Ordningen forutsettes å bli gjort gjeldende fra 1. juli 2007.

Forslag 28

Stortinget ber Regjeringen notifisere til ESA en økning av beløpsgrensene i SkatteFUNN-ordningen med 25 pst., jf. skatteloven § 16-40 annet ledd bokstav a og b, og fremme lovforslag om en slik endring når det foreligger godkjennelse fra ESA. Det forutsettes at lovendring gjennomføres med virkning for hele inntektsåret 2007.

Forslag 29

Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2008 drøfte og utrede en modell for fritak av formuesskatt på næringsformue (arbeidende kapital).

Forslag 30

Stortinget ber Regjeringen påby partikkelfilter i alle nye dieselbiler fra 1. januar 2008, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige forslag til vedtak i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Forslag 31

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjettet for 2008 å foreta en ny vurdering av utgangsposisjonen for de fire høyskolene som fra 2005 ble overført fra friskolekapitlet til høyskolekapitlet, hvor en tar hensyn til vekst i produksjon og andre endringer i forhold til utgangspunktet i 2004.

Forslag 32

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å endre folketrygdloven slik at selvstendig næringsdrivende får 100 pst. dekning av sykepenger under svangerskap, svangerskapspenger, fødsels- og adopsjonspenger, omsorgspenger fra første dag og pleie- og opplæringspenger.

Forslag 33

Stortinget ber Regjeringen snarest legge frem en forpliktende plan etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008, for å sikre verdig eldreomsorg med fokus på innhold og kvalitet.

Forslag 34

Stortinget ber Regjeringen gjennomgå situasjonen for fjernvarmeanleggene, og fremme forslag i statsbudsjettet 2008 om å inkludere infrastruktur og konverteringsutstyr i bygg i tilskuddsordningen for fornybar energi.

Forslag frå Framstegspartiet:

Forslag 35

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

53 200 000

fra kr 983 109 000 til kr 1 036 309 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1, forhøyes med

23 359 000

fra kr 1 305 369 000 til kr 1 328 728 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 000 000

fra kr 2 085 258 000 til kr 2 102 258 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

183 000 000

fra kr 7 051 083 000 til kr 7 234 083 000

441

Oslo politidistrikt:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

79 600 000

fra kr 1 457 106 000 til kr 1 536 706 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 105 794 000 til kr 108 794 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 626 591 000 til kr 636 591 000

471

Statens erstatningsansvar

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 121 225 000 til kr 136 225 000

571

Rammetilskudd til kommuner

65

(NY) Styrking av eldreomsorgen, bevilges med

1 000 000 000

690

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med

13 000 000

fra kr 777 400 000 til kr 790 400 000

45

(NY) Større utstyrsanskaffelser, bevilges med

40 000 000

720

Sosial- og helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 800 000

fra kr 351 698 000 til kr 402 498 000

726

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

99 200 000

fra kr 50 650 000 til kr 149 850 000

71

Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 78 138 000 til kr 178 138 000

732

Regionale helseforetak

71

Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

251 000 000

fra kr 18 626 980 000 til kr 18 877 980 000

72

Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres, forhøyes med

140 000 000

fra kr 10 381 201 000 til kr 10 521 201 000

73

Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

131 000 000

fra kr 9 800 489 000 til kr 9 931 489 000

74

Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

95 000 000

fra kr 7 293 805 000 til kr 7 388 805 000

75

Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

83 000 000

fra kr 6 349 885 000 til kr 6 432 885 000

743

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

75

Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres, forhøyes med

102 000 000

fra kr 1 869 206 000 til kr 1 971 206 000

1062

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

59 000 000

fra kr 44 700 000 til kr 103 700 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

140 000 000

fra kr 6 770 400 000 til kr 6 910 400 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72, forhøyes med

655 200 000

fra kr 4 696 700 000 til kr 5 351 900 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60, forhøyes med

50 000 000

fra kr 321 000 000 til kr 371 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

53 000 000

fra kr 1 464 400 000 til kr 1 517 400 000

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

135 000 000

fra kr 2 219 600 000 til kr 2 354 600 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

24 000 000

fra kr 72 979 000 til kr 96 979 000

1500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 109 840 000 til kr 89 840 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 316 000 til kr 16 316 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

43 100 000

fra kr 1 407 400 000 til kr 1 364 300 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat, forhøyes med

48 000 000

fra kr -728 000 000 til kr -680 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

102 000 000

fra kr 999 532 000 til kr 1 101 532 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 7 827 348 000 til kr 7 800 348 000

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

590 000 000

fra kr 720 000 000 til kr 130 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med

8 700 000

fra kr 110 000 000 til kr 118 700 000

76

Bedring av funksjonsevnen, andre formål, forhøyes med

4 500 000

fra kr 95 000 000 til kr 99 500 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

472 000 000

fra kr 7 830 000 000 til kr 7 358 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

310 000 000

fra kr 134 118 000 000 til kr 133 808 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

200 000 000

fra kr 19 030 000 000 til kr 18 830 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx, nedsettes med

134 000 000

fra kr 845 000 000 til kr 711 000 000

Forslag 36

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om engangsavgift på motorvogner for budsjetterminen 2007 (kap. 5536 post 71):

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 2 på 50 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag 37

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 28. november 2006 om avgift på utslipp av NOx for budsjetterminen 2007 (kap. 5549 post 70):

Vedtaket oppheves.

Forslag 38

Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning med merverdiavgiftsfritak på partikkelfiltre som ettermonteres i dieselbiler. Man ønsker utredet både miljøeffekter ved økt installasjon av slike filtre, samt kostnader/proveny-effekt av å fjerne merverdiavgift på disse filtrene.

Forslag 39

Stortinget ber Regjeringen umiddelbart igangsette arbeidet med å skifte ut dagens voldsalarmer med mer moderne alarmer som virker bedre og baserer seg på flere teknologier når det gjelder søk og posisjonering.

Forslag 40

Stortinget ber Regjeringen å umiddelbart avvikle ordningen med fremskutt prøveløslatelse.

Forslag 41

Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning med avgiftsfritak for politiets tjenestekjøretøy med virkning fra 1. januar 2008.

Forslag 42

Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige lovendringsforslag, slik at man får hensiktsmessige sanksjonsmidler mot personer som begår kriminelle handlinger men som er for friske til å sitte i lukkete institusjoner og for syke til å settes i fengsel.

Forslag 43

Stortinget ber Regjeringen sørge for at atorvastatin forblir på Blåreseptforskriften § 9.

Forslag 44

Stortinget ber Regjeringen følge opp diabetesplan og nasjonal strategi for bekjempelse av KOLS med tilstrekkelige midler og fremme forslag om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Forslag 45

Stortinget ber Regjeringen videreføre ordningen der forskningsavgiften på sjømat fortsatt i sin helhet skal gå til Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond.

Forslag 46

Stortinget ber Regjeringen om å oppheve forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

Forslag 47

Stortinget ber Regjeringen foreta en ny gjennomgang av regelverket i tilknytning til omleggingen av gebyrreglene for Skipskontrollen slik at uheldige konsekvenser kan rettes opp.

Forslag 48

Stortinget ber Regjeringen innen 1. juli 2007 oppdatere sin liste med tilgjengelig informasjon om trålere som har fisket ulovlig i Barentshavet fra 2005.

Forslag 49

Stortinget ber Regjeringen oppheve den kongelige resolusjonen av 19. april 2002 som fastsetter at forbudet mot kastrasjon av hanngris skal gjelde fra 1. januar 2009.

Forslag 50

Stortinget ber Regjeringen, i lys av fylkenes mulige utvidede ansvar for veinettet, utrede ulike alternativ for en låneordning med rentekompensasjon for å redusere etterslep i vedlikehold av fylkesvegene.

Forslag 51

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om hvordan klassifisering og periodisk godkjenning av vegnettet i Norge kan påvirke ulykkesfrekvenser og alvorlighetsgrad av ulykker.

Forslag 52

Stortinget ber Regjeringen snarest legge frem sak om samordning av nye kollektivtiltak i de største byene med utvikling av nærtrafikk med jernbane og for å sikre utbygging av modale transportknutepunkt.

Forslag 53

Stortinget ber Regjeringen snarest legge frem egen sak om riksvegferjesambandene som omfatter endring/utvidelse av kriteriene for klassifisering, samt omdisponering av ferjemateriell på basis av endring i vegnett og drift av nye ferger.

Forslag frå Høgre og Kristeleg Folkeparti:

Forslag 54

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 128 072 000 til kr 128 572 000

Forslag frå Høgre og Venstre:

Forslag 55

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

206

Samisk utdanningsadministrasjon:

50

Tilskudd til Sametinget, forhøyes med

3 000 000

fra kr 30 572 000 til kr 33 572 000

224

Stipendiater verneverdige håndverksfag:

70

(NY) Verneverdige håndverksfag, bevilges med

1 500 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

78

(NY) Rådgivning, bevilges med

4 000 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

1 800 000

fra kr 983 109 000 til kr 981 309 000

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

9 000 000

fra kr 71 301 000 til kr 80 301 000

270

Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

15 000 000

fra kr 62 493 000 til kr 77 493 000

324

Teater- og operaformål:

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, forhøyes med

2 000 000

fra kr 233 013 000 til kr 235 013 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

76

Ibsenpris m.m., forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000

621

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:

21

Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten, forhøyes med

18 000 000

fra kr 33 200 000 til kr 51 200 000

1429

Riksantikvaren:

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

10 000 000

fra kr 150 030 000 til kr 160 030 000

1500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

17 000 000

fra kr 109 840 000 til kr 92 840 000

2445

Statsbygg:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 72 971 000 til kr 77 971 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

25 000 000

fra kr 1 664 000 000 til kr 1 639 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

1 268 700 000

fra kr 12 472 900 000 til kr 13 741 600 000

5700

Folketrygdens inntekter:

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

33 000 000

fra kr 103 179 000 000 til kr 103 146 000 000

Forslag 56

Kap. 5511 post 70 Tollinntekter

Finansdepartementet gis fullmakt til å innvilge full tollfrihet og kvotefri markedsadgang fra 1. juli 2007 for varer fra Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Republikken Kongo, Zimbabwe, Nicaragua, Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Mongolia, Nord-Korea, Papua-Ny-Guinea, India, Pakistan, Vitenam og Nigeria.

Forslag 57

Fra 1. juli 2007 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak av 28. november 2006 om arbeidsgiveravgift:

§ 1 ny bokstav n skal lyde:

 • n) Denne bokstav gjelder for lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger. For slik lønn og godtgjørelse skal arbeidsgiver betale avgift etter følgende satser: sone V: 0 pst. sone IV: 2,55 pst. sone IVa: 3,95 pst. sone III: 3,2 pst. sone II: 5,3 pst. sone Ia: 7,05 pst. sone I: 7,05 pst.

Forslag 58

Stortinget ber Regjeringen fremme sak om å gjøre forsøksordningen med å overføre kollektivmidlene direkte til storbyene, til en permanent ordning.

Forslag frå Høgre:

Forslag 59

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

225

Tiltak i grunnopplæringen:

76

(NY) Leksehjelp, bevilges med

50 000 000

77

(NY) Sommerskole, bevilges med

5 000 000

80

(NY) Fysisk fostring, bevilges med

5 000 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

72

(NY) Tilskudd til kapitalkostnader, bevilges med

15 000 000

231

Barnehager:

51

Forskning, kan nyttes under post 21, forhøyes med

5 000 000

fra kr 6 488 000 til kr 11 488 000

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

99 000 000

fra kr 13 692 105 000 til kr 13 593 105 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, forhøyes med

15 000 000

fra kr 102 523 000 til kr 117 523 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 65 000 000

65

Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med

203 500 000

fra kr 3 081 331 000 til kr 3 284 831 000

254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund, nedsettes med

50 000 000

fra kr 159 638 000 til kr 109 638 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 35 421 000 til kr 55 421 000

271

Universiteter:

50

Basisfinansiering statlige universiteter, forhøyes med

94 350 000

fra kr 5 796 978 000 til kr 5 891 328 000

52

Forskningsfinansiering statlige universiteter, forhøyes med

11 568 000

fra kr 2 497 631 000 til kr 2 509 199 000

272

Vitenskapelige høyskoler

50

Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

3 000 000

fra kr 522 782 000 til kr 525 782 000

52

Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

2 119 000

fra kr 138 096 000 til kr 140 215 000

70

Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

1 000 000

fra kr 16 714 000 til kr 17 714 000

275

Høyskoler:

50

Basisfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med

44 000 000

fra kr 5 199 124 000 til kr 5 243 124 000

52

Forskningsfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med

5 860 000

fra kr 269 818 000 til kr 275 678 000

70

Basisfinansiering private høyskoler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 334 902 000 til kr 336 902 000

72

Forskningsfinansiering private høyskoler, forhøyes med

1 590 000

fra kr 35 558 000 til kr 37 148 000

281

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 750 000

fra kr 310 308 000 til kr 312 058 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

8 700 000

fra kr 1 087 421 000 til kr 1 096 121 000

320

Allmenne kulturformål

50

Norsk kulturfond, forhøyes med

5 000 000

fra kr 300 134 000 til kr 305 134 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

2 000 000

fra kr 33 393 000 til kr 35 393 000

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 95 124 000 til kr 95 624 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 48 266 000 til kr 49 266 000

323

Musikkformål

72

Knutepunktinstitusjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 40 669 000 til kr 41 669 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 62 496 000 til kr 63 496 000

324

Teater- og operaformål

73

Region- og distriktsopera, forhøyes med

1 000 000

fra kr 26 596 000 til kr 27 596 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 41 378 000 til kr 42 378 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

12 000 000

fra kr 577 145 000 til kr 589 145 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 500 000

fra kr 38 399 000 til kr 39 899 000

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

60 000 000

fra kr 251 767 000 til kr 191 767 000

341

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 736 713 000 til kr 746 713 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

141 000 000

fra kr 7 051 083 000 til kr 7 192 083 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

76 600 000

fra kr 1 457 106 000 til kr 1 533 706 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

120 000 000

fra kr 34 382 548 000 til kr 34 502 548 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

123 500 000

fra kr 12 829 455 000 til kr 12 705 955 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, nedsettes med

15 000 000

fra kr 864 884 000 til kr 849 884 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

70

Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, nedsettes med

87 000 000

fra kr 1 432 800 000 til kr 1 345 800 000

71

Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

7 000 000

fra kr 3 638 600 000 til kr 3 645 600 000

73

Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med

15 000 000

fra kr 17 000 000 til kr 32 000 000

651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 2 826 400 000 til kr 2 776 400 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, nedsettes med

73 000 000

fra kr 950 000 000 til kr 877 000 000

690

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 498 800 000 til kr 518 800 000

732

Regionale helseforetak:

70

Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

150 000 000

fra kr 3 338 021 000 til kr 3 488 021 000

761

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

60

Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 118 079 000 til kr 168 079 000

67

Tilskudd til særskilte utviklingstiltak, forhøyes med

50 000 000

fra kr 21 942 000 til kr 71 942 000

857

Barne- og ungdomstiltak:

50

Forskning, kan nyttes under post 71, forhøyes med

5 000 000

fra kr 6 142 000 til kr 11 142 000

73

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 51 436 000 til kr 81 436 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med

37 000 000

fra kr 1 330 000 000 til kr 1 367 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 081 000 000 til kr 1 116 000 000

1062

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 230 500 000 til kr 260 500 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

80 000 000

fra kr 751 003 000 til kr 671 003 000

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

5 168 000

fra kr 201 000 000 til kr 195 832 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 2 077 316 000 til kr 1 977 316 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

381 700 000

fra kr 6 714 969 000 til kr 6 333 269 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 313 000

fra kr 227 430 000 til kr 205 117 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med

82 754 000

fra kr 1 609 154 000 til kr 1 526 400 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

155 000 000

fra kr 6 770 400 000 til kr 6 925 400 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72, forhøyes med

325 200 000

fra kr 4 696 700 000 til kr 5 021 900 000

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

65 000 000

fra kr 2 219 600 000 til kr 2 284 600 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

77

Tilskudd til nasjonalparksentre, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 12 700 000 til kr 14 700 000

1441

Statens forurensningstilsyn:

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 87 080 000 til kr 92 080 000

72

(NY) Tilskudd til klimakommuner, bevilges med

25 000 000

1830

Forskning:

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

30 000 000

fra kr 438 500 000 til kr 468 500 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 401 204 000

fra kr 9 674 684 000 til kr 11 075 888 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

27 366 000

fra kr 461 066 000 til kr 433 700 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

7

Gebyr - sivile gjøremål, nedsettes med

115 000 000

fra kr 640 021 000 til kr 525 021 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 149 000 000

fra kr 6 837 000 000 til kr 4 688 000 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 36 100 000 000 til kr 36 070 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

60 000 000

fra kr 52 680 000 000 til kr 52 740 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

587 000 000

fra kr 7 830 000 000 til kr 7 243 000 000

2421

Innovasjon Norge:

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 334 300 000 til kr 359 300 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

35 000 000

fra kr 245 000 000 til kr 280 000 000

79

Maritim utvikling, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 30 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, forhøyes med

110 000 000

fra kr 328 000 000 til kr 438 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte, forhøyes med

171 000 000

fra kr 471 000 000 til kr 642 000 000

5623

Aksjer i BaneService AS

85

Utbytte, forhøyes med

1 400 000

fra kr 3 000 000 til kr 4 400 000

5445

Statsbygg:

30

Salg av eiendommer, forhøyes med

175 000 000

fra kr 455 555 000 til kr 630 555 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

72

Fellesskatt, nedsettes med

26 000 000

fra kr 134 118 000 000 til kr 134 092 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

70

Avgift, nedsettes med

120 000 000

fra kr 1 963 000 000 til kr 1 843 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Avgift, forhøyes med

230 000 000

fra kr 171 200 000 000 til kr 171 430 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx:

70

Avgift på utslipp av NOx, nedsettes med

110 000 000

fra kr 845 000 000 til kr 735 000 000

5800

Statens pensjonsfond - Utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

722 085 000

fra kr 54 142 000 000 til kr 53 419 915 000

Forslag 60

Med virkning for arv og gave hvor rådigheten går over 1. januar 2007 eller senere gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 28. november 2006 nr. 1340 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2007:

§ 4 skal lyde:

Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

Av de første 750 000 kroner intet

Av de neste 300 000 kroner 8 pst.

Av overskytende beløp 20 pst.

§ 5 skal lyde:

Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 750 000 kroner intet

Av de neste 300 000 kroner 10 pst.

Av overskytende beløp 30 pst.

Forslag 61

I Stortingets vedtak for avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. for 2007 gjøres følgende endring:

§ 1 første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2007 til og med 30. november 2007 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 16,36 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt.

Forslag 62

I Stortingets vedtak om merverdiavgiftssatser for 2007 gjøres følgende endring:

§ 2 første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2007 skal det betales 15 pst. avgift etter bestemmelse i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for næringsmidler.

Forslag 63

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2008 med virkning fra 1. januar 2008 foreslå hevede avskrivningssatser for maskiner fra 20 pst. til 25 pst.

Forslag 64

Stortinget ber Regjeringen stramme inn reglene for familiegjenforening i henhold til Dokument nr. 8:24 (2006-2007).

Forslag 65

Stortinget ber Regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2008 fremme forslag om en plan for finansiering av NOFIMA som er basert på en enighet med fiskeri- og havbruksnæringen.

Forslag 66

Stortinget ber Regjeringen om å spare inn 150 mill. kroner på departementenes driftsbudsjetter (post 1-29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen på kapitler og poster.

Forslag frå Kristeleg Folkeparti og Venstre:

Forslag 67

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

41 600 000

fra kr 1 457 106 000 til kr 1 498 706 000

1810

Oljedirektoratet

21

Driftsutgifter, nedsettes med

13 000 000

fra kr 128 700 000 til kr 115 700 000

Forslag 68

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 foreta følgende endringer av bilavgiftene:

 • – fjerne fordelsbeskatningen for el-bil som firmabil

 • – fjerne MVA på batteriskift for el-biler

 • – fjerne MVA for leasing av el-biler.

Forslag 69

Stortinget ber Regjeringen bidra til etablering av kirkelige ressurs- og kompetansesentra for skapende og utøvende kunst for å gi faglig tyngde til møtet mellom kirke, kunst og kultur i hele landet.

Forslag 70

Stortinget ber Regjeringen utrede en innkjøpsordning for norsk barnemusikk, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag 71

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om nasjonal plan for samlingsforvaltning i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Forslag 72

Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å hindre at distriktsbokhandlene forsvinner. Et mulig tiltak kan være å prøve ut et økonomisk tilskudd til de som ønsker å satse på økt litterær bredde i butikk. Tilskuddet kan knyttes til litteraturabonnementene, og forbeholdes distriktsbokhandler.

Forslag 73

Stortinget ber Regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2008 fremlegge en plan og foreslå nødvendige tiltak for å etablere hensiktsmessige besøksrom i fengslene som er tilrettelagt for samvær med barn.

Forslag 74

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en frukt- og grøntordning som gjelder for alle skolebarn i klassetrinnene 1-10 i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. En slik ordning kan gjerne sees i sammenheng med en provenynøytral omlegging av mva-systemet i en retning der frukt og grønt slipper mva på bekostning av økt mva på enkelte sterkt sukkerholdige varer, som for eksempel brus.

Forslag 75

Stortinget ber Regjeringen komme til Stortinget med en vurdering av økt bevilgningsbehov til helseforetakene dersom det oppstår situasjoner der reduksjoner i behandlingstilbudet medfører at ikke alle er sikret likeverdig behandlingstilbud.

Forslag 76

Stortinget ber Regjeringen innføre lovfestet rett til ettervern for barnevernsbarn og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag 77

Stortinget ber Regjeringen gå i en ny dialog med fiskerinæringen om en eventuell bruk av midler fra Fiskeri- og Havbruknæringens forskningsfond til finansiering av NOFIMA, og komme tilbake til Stortinget med en orientering og ny vurdering av dette spørsmålet i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2008.

Forslag 78

Stortinget ber Regjeringen i sitt forslag til statsbudsjettet for 2008 tilbakeføre kuttet på 520 mill. kroner til kap. 1833 CO2-håndtering, post 21.

Forslag frå Kristeleg Folkeparti:

Forslag 79

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 146 314 000 til kr 145 814 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

70

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 988 000 til kr 12 988 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

16 700 000

fra kr 983 109 000 til kr 999 809 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

7 000 000

fra kr 71 301 000 til kr 78 301 000

270

Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

5 000 000

fra kr 62 493 000 til kr 67 493 000

275

Høyskoler

70

Basisfinansiering private høyskoler, forhøyes med

2 500 000

fra kr 334 902 000 til kr 337 402 000

315

Frivillighetsformål

72

Tilskudd til frivillig virksomhet, forhøyes med

5 000 000

fra kr 25 570 000 til kr 30 570 000

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, nedsettes med

5 400 000

fra kr 13 300 000 til kr 7 900 000

334

Film- og medieformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

500 000

fra kr 30 252 000 til kr 30 752 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

76 000 000

fra kr 7 051 083 000 til kr 7 127 083 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 7 596 100 000 til kr 7 616 100 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

71

Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

3 000 000

fra kr 3 638 600 000 til kr 3 635 600 000

720

Sosial- og helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 351 698 000 til kr 355 998 000

732

Regionale helseforetak

70

Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

25 000 000

fra kr 3 338 021 000 til kr 3 363 021 000

761

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

60

Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 118 079 000 til kr 128 079 000

63

Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres, forhøyes med

15 700 000

fra kr 143 695 000 til kr 159 395 000

67

Tilskudd til særskilte utviklingstiltak, forhøyes med

8 500 000

fra kr 21 942 000 til kr 30 442 000

70

Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres, forhøyes med

5 500 000

fra kr 118 671 000 til kr 124 171 000

71

Tilskudd til frivillig arbeid, forhøyes med

2 000 000

fra kr 15 619 000 til kr 17 619 000

842

Familievern

70

Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med

5 000 000

fra kr 108 880 000 til kr 113 880 000

1062

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 30 100 000 til kr 40 100 000

1301

Forskning og utvikling mv.

50

Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 146 300 000 til kr 151 300 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

5 000 000

fra kr 6 770 400 000 til kr 6 775 400 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60, forhøyes med

50 000 000

fra kr 321 000 000 til kr 371 000 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Milljøovervåking og miljødata, forhøyes med

9 500 000

fra kr 106 028 000 til kr 115 528 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyesmed

25 500 000

fra kr 72 979 000 til kr 93 983 500

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73,forhøyes med

3 000 000

fra kr 26 325 000 til kr 29 325 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

107 100 000

fra kr 1 407 400 000 til kr 1 300 300 000

1830

Forskning

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

12 000 000

fra kr 438 500 000 til kr 450 500 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 411 204 000

fra kr 9 674 684 000 til kr 11 085 888 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

138 600 000

fra kr 472 400 000 til kr 333 800 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

135 000 000

fra kr 10 145 000 000 til kr 10 280 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 154 000 000

fra kr 6 837 000 000 til kr 4 683 000 000

2650

Sykepenger

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

72 000 000

fra kr 1 620 000 000 til kr 1 548 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

36 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 376 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

543 500 000

fra kr 7 830 000 000 til kr 7 286 500 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

171 000 000

fra kr 134 118 000 000 til kr 133 947 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 664 000 000 til kr 1 663 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift, forhøyes med

142 500 000

fra kr 6 907 000 000 til kr 7 049 500 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift), forhøyes med

115 000 000

fra kr 6 115 000 000 til kr 6 230 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

69 000 000

fra kr 4 556 000 000 til kr 4 625 000 000

Forslag 80

Kap. 5511 Post 70 Tollinntekter

Finansdepartementet gis fullmakt til å innvilge full tollfrihet og kvotefri markedsadgang fra 1. juli 2007 for varer fra Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Republikken Kongo, Zimbabwe, Nicaragua, Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Mongolia, Nord-Korea og Papua-Ny-Guinea.

Forslag 81

Med virkning fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om avgift på tobakkvarer for budsjetterminen 2007:

§ 1 bokstav a - e skal lyde:

 • a. Sigarer: kr 2,00 pr. gram av pakningens nettovekt. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

 • b. Sigaretter: kr 2,00 pr. stk. Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm, osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

 • c. Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning: kr 2,00 pr. gram av pakningens nettovekt.

 • d. Skråtobakk: kr 0,75 pr. gram av pakningens nettovekt.

 • e. Snus: kr 0,75 pr. gram av pakningens nettovekt.

Forslag 82

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift) for budsjetterminen 2007:

§ 1 bokstav a - c skal lyde:

 • a) for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,17

 • b) for lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,22

 • c) for annen mineralolje: kr 3,22.

Forslag 83

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 bokstav a og b skal lyde:

 • a) Mineralolje: kr 0,57 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,27 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,84 pr. liter.

Forslag 84

Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak som gir barn over 3 år gratis kjernetid i barnehage hvis foreldrene mottar kontantstøtte.

Forslag 85

Stortinget ber Kunnskapsdepartementet vurdere hvordan Dvergsnestangen Folkehøyskole kan bli realisert i lys av nedleggelsen av Kvås folkehøyskole.

Forslag 86

Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag slik at dagpengeplikten ved permittering reduseres fra 34 til 32 uker.

Forslag 87

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å utvide fedrekvoten til syv uker fra 1. juli 2007 og gi alle fedre selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote uavhengig av mors yrkesdeltakelse før fødsel, med virkning fra 1. juli 2007.

Forslag 88

Stortinget ber Regjeringen trappe opp engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til 1 G i løpet av stortingsperioden.

Forslag 89

Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2008 iverksette et kompetanseprogram for kulturminnevern av kirker i et samarbeid mellom NIKU og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

Forslag 90

Stortinget ber Regjeringen om å spare inn 40 mill. kroner på departementenes driftsbudsjetter (post 1-29). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen på kapitler og poster.

Forslag 91

Stortinget samtykker i at tilsagnsrammen for kap. 1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon post 50 Energifondet, utvides fra kr 400 000 000 til kr 425 000 000.

Forslag frå Venstre:

Forslag 92

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

(NY) Spesielle tiltak lærere, bevilges med

75 000 000

231

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, forhøyes med

42 000 000

fra kr 13 692 105 000 til kr 13 734 105 000

271

Universiteter

50

Basisfinansiering statlige universiteter, forhøyes med

91 350 000

fra kr 5 796 978 000 til kr 5 888 328 000

272

Vitenskapelige høyskoler

50

Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

4 300 000

fra kr 522 782 000 til kr 527 082 000

275

Høyskoler

50

Basisfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med

42 700 000

fra kr 5 199 124 000 til kr 5 241 824 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

125 000 000

fra kr 1 087 421 000 til kr 1 212 421 000

286

Fondet for forskning og nyskaping

95

Fondskapital, forhøyes med

15 000 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 25 000 000 000

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 128 072 000 til kr 133 072 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 33 393 000 til kr 34 393 000

82

Nobels fredssenter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 17 353 000 til kr 19 353 000

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 651 000

fra kr 61 278 000 til kr 72 929 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

8 000 000

fra kr 86 790 000 til kr 94 790 000

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

19 300 000

fra kr 251 767 000 til kr 232 467 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

71 000 000

fra kr 7 051 083 000 til kr 7 122 083 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

36 000 000

fra kr 34 382 548 000 til kr 34 418 548 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 7 596 100 000 til kr 7 586 600 000

22

(NY) Forsøk med borgerlønn, kan overføres, bevilges med

60 000 000

621

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 143 300 000 til kr 155 300 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

70

Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, nedsettes med

178 000 000

fra kr 1 432 800 000 til kr 1 254 800 000

71

Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

45 000 000

fra kr 3 638 600 000 til kr 3 593 600 000

651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

41 000 000

fra kr 2 826 400 000 til kr 2 867 400 000

61

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

95 700 000

fra kr 1 368 300 000 til kr 1 272 600 000

690

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 498 800 000 til kr 523 800 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 10 700 000 til kr 12 200 000

719

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

35 000 000

fra kr 60 982 000 til kr 95 982 000

726

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

19 100 000

fra kr 19 250 000 til kr 38 350 000

727

Tannhelsetjenesten

21

Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten, kan nyttes under post 70, forhøyes med

50 000 000

fra kr 9 204 000 til kr 59 204 000

732

Regionale helseforetak

70

Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

50 000 000

fra kr 3 338 021 000 til kr 3 388 021 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, ­forhøyes med

8 500 000

fra kr 26 456 000 til kr 34 956 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

236 000 000

fra kr 1 330 000 000 til kr 1 094 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 081 000 000 til kr 1 131 000 000

1062

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 230 500 000 til kr 240 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

50

Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 146 300 000 til kr 156 300 000

1320

Statens vegvesen

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60, forhøyes med

25 000 000

fra kr 321 000 000 til kr 346 000 000

32

(NY) Trafikksikkerhetstiltak, bevilges med

25 000 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, forhøyes med

105 000 000

fra kr 157 200 000 til kr 262 200 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med

4 000 000

fra kr 15 151 000 til kr 19 151 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

33

Statlige erverv, barskogvern, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 18 668 000 til kr 28 668 000

74

Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 14 520 000 til kr 24 520 000

1441

Statens forurensningstilsyn

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 87 080 000 til kr 99 080 000

72

(NY) Tilskudd til klimakommuner, kan overføres, bevilges med

100 000 000

1508

Spesielle IT-tiltak

50

Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres, forhøyes med

75 000 000

fra kr 121 647 000 til kr 196 647 000

1638

Kjøp av klimakvoter

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

105 000 000

fra kr 105 000 000 til kr 0

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

432 000 000

fra kr 999 532 000 til kr 1 431 532 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

70

(NY) Investeringsstøtte til pilotanlegg for fornybar energi, kan overføres, ­bevilges med

50 000 000

1830

Forskning

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

47 000 000

fra kr 438 500 000 til kr 485 500 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 529 304 000

fra kr 9 674 684 000 til kr 11 203 988 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

75

Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet, forhøyes med

5 300 000

fra kr 5 972 000 til kr 11 272 000

2421

Innovasjon Norge

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 334 300 000 til kr 344 300 000

2445

Statsbygg

32

Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

13 000 000

fra kr 130 500 000 til kr 143 500 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 730 300 000 til kr 680 300 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

174 000 000

fra kr 10 145 000 000 til kr 10 319 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

23 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 112 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 187 000 000

fra kr 6 837 000 000 til kr 4 650 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

80 000 000

fra kr 2 355 000 000 til kr 2 275 000 000

2650

Sykepenger

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

65 500 000

fra kr 1 620 000 000 til kr 1 554 500 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, ­forhøyes med

178 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 518 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

728 500 000

fra kr 7 830 000 000 til kr 7 101 500 000

72

Sykepleieartikler, nedsettes med

15 000 000

fra kr 1 155 000 000 til kr 1 140 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, nedsettes med

61 000 000

fra kr 3 562 000 000 til kr 3 501 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

18 000 000

fra kr 121 000 000 til kr 103 000 000

3651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, ­forhøyes med

15 000 000

fra kr 69 450 000 til kr 84 450 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

22 000 000

fra kr 410 200 000 til kr 432 200 000

5445

Statsbygg

30

Salg av eiendommer, forhøyes med

100 000 000

fra kr 455 555 000 til kr 555 555 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

216 000 000

fra kr 134 118 000 000 til kr 133 902 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

81 000 000

fra kr 1 963 000 000 til kr 1 882 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift, forhøyes med

115 000 000

fra kr 6 907 000 000 til kr 7 022 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, forhøyes med

62 000 000

fra kr 700 000 000 til kr 762 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

213 000 000

fra kr 4 556 000 000 til kr 4 769 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med

27 000 000

fra kr 845 000 000 til kr 872 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte, forhøyes med

52 000 000

fra kr 471 000 000 til kr 523 000 000

Forslag 93

Fra 1. juli 2007 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak av 28. november 2006 om avgift på utslipp av NOx:

§ 1 ny bokstav d) skal lyde:

 • d) maskiner fra bygg og anlegg

Forslag 94

Fra 1. juli 2007 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak av 28. november 2006 om avgifter på tobakksvarer:

§ 1 bokstav a til c skal lyde:

 • a) Sigarer: kr 2,00 pr. gram av pakningens nettovekt. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

 • b) Sigaretter: kr 2,00 pr. stk. Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm, osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

 • c) Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning: kr 2,00 pr. gram av pakningens nettovekt.

Forslag 95

Fra 1. juli 2007 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak av 28. november 2006 om grunnavgift på fyringsolje mv.:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. januar 2007 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje med kr 0,529 pr. liter.

Forslag 96

Fra 1. juli 2007 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak av 28. november 2006 om arveavgift:

§ 4 skal lyde:

Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

Av de første 500 000 kroner

intet

Av de neste 300 000 kroner

8 pst.

Av overskytende beløp

20 pst.

§ 5 skal lyde:

Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 500 000 kroner

intet

Av de neste 300 000 kroner

10 pst.

Av overskytende beløp

30 pst.

Forslag 97

Stortinget ber Regjeringen snarest og senest i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2008 endre retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland, slik at kapitalen også kan plasseres i flere afrikanske land når dette kan gi like god eller bedre samlet avkastning av fondet. Stortinget ber videre Regjeringen avsette et beløp som tilsvarer 1 pst. av Statens pensjonsfond - Utland til et eget fond for investering og lån, bl.a. mikrokreditt, til bedrifter og næringstiltak i fattige land.

Forslag 98

Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning med fast psykolog etter modell av fastlegeordningen og legge fram en sak for Stortinget på egnet måte.

Forslag 99

Stortinget ber Regjeringen, senest i forslag til statsbudsjettet for 2008, legge fram en egen sak om forbedring av vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere, herunder en mulig overføring av ansvaret for disse til barnevernet, hvilke krav dette stiller til kompetansen i barnevernet og hvilke ressurser som må tilføres barnevernet for å utøve ansvaret på en tilstrekkelig god måte.

Forslag 100

Stortinget ber Regjeringen innføre fedrekvote for fedre med barn født etter 1. juli 2007 der hvor mor ikke har hatt tilstrekkelig opptjening i lønnet arbeid før fødselen.

Forslag 101

Stortinget ber Regjeringen øke fedrekvoten med én uke for fedre med barn født etter 1. juli 2007.

Forslag 102

Stortinget samtykker i at det spares inn 136,9 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1-29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2005. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 136,9 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 136,9 mill. kroner til kap. 2309.