21. Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til St.prp. nr. 69 (2006-2007) Om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2007 og rår Stortinget til å gjere slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

950 000

fra kr 65 300 000 til kr 66 250 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 610 000

fra kr 115 125 000 til kr 119 735 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 075 000

fra kr 59 700 000 til kr 60 775 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 200 000

fra kr 1 452 902 000 til kr 1 472 102 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

22 000 000

fra kr 4 387 000 til kr 26 387 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

30 000 000

fra kr 926 490 000 til kr 956 490 000

72

Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres, nedsettes med

225 000 000

fra kr 625 000 000 til kr 400 000 000

73

Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres, nedsettes med

215 000 000

fra kr 625 000 000 til kr 410 000 000

74

(NY) Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania, kan overføres, bevilges med

6 000 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 795 177 000 til kr 818 177 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 162 420 000 til kr 158 420 000

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med

15 400 000

fra kr 1 412 000 000 til kr 1 396 600 000

153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 246 500 000 til kr 241 500 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

71

Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 2 125 434 000 til kr 2 122 434 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 760 900 000 til kr 757 900 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

16 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 151 000 000

166

Tilskudd til ymse tiltak:

70

Ymse tilskudd, kan overføres, forhøyes med

600 000

fra kr 3 265 000 til kr 3 865 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

15 673 000

fra kr 430 853 000 til kr 446 526 000

170

FN-organisasjoner mv.:

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med

12 000 000

fra kr 1 496 200 000 til kr 1 484 200 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, forhøyes med

4 100 000

fra kr 150 220 000 til kr 154 320 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 88 000 000 til kr 86 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med

3 900 000

fra kr 730 000 000 til kr 726 100 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres, forhøyes med

5 600 000

fra kr 627 300 000 til kr 632 900 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 366 000 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

100 000

fra kr 110 869 000 til kr 110 969 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med

1 000 000

fra kr 160 860 000 til kr 161 860 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen, nedsettes med

19 600 000

fra kr 344 287 000 til kr 324 687 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

25 200 000

fra kr 983 109 000 til kr 1 008 309 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 900 000

fra kr 2 212 062 000 til kr 2 215 962 000

230

Kompetansesentre for spesialundervisning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

923 000

fra kr 570 532 000 til kr 569 609 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

923 000

fra kr 45 736 000 til kr 46 659 000

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med

4 000 000

fra kr 71 301 000 til kr 75 301 000

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, forhøyes med

226 000 000

fra kr 13 692 105 000 til kr 13 918 105 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 265 000 000

65

Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med

133 500 000

fra kr 3 081 331 000 til kr 3 214 831 000

252

EUs handlingsprogram for livslang læring:

70

Tilskudd, forhøyes med

2 838 000

fra kr 141 652 000 til kr 144 490 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler, nedsettes med

4 000 000

fra kr 568 516 000 til kr 564 516 000

271

Universiteter:

50

Basisfinansiering statlige universiteter, forhøyes med

1 350 000

fra kr 5 796 978 000 til kr 5 798 328 000

52

Forskningsfinansiering statlige universiteter, nedsettes med

3 132 000

fra kr 2 497 631 000 til kr 2 494 499 000

272

Vitenskapelige høyskoler:

52

Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

619 000

fra kr 138 096 000 til kr 138 715 000

72

Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler, forhøyes med

163 000

fra kr 14 376 000 til kr 14 539 000

275

Høyskoler:

52

Forskningsfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med

1 960 000

fra kr 269 818 000 til kr 271 778 000

72

Forskningsfinansiering private høyskoler, forhøyes med

390 000

fra kr 35 558 000 til kr 35 948 000

281

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:

51

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, forhøyes med

1 800 000

fra kr 36 897 000 til kr 38 697 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

12 681 000

fra kr 131 991 000 til kr 144 672 000

73

EUs rammeprogram for forskning, forhøyes med

13 664 000

fra kr 657 786 000 til kr 671 450 000

75

UNESCO, forhøyes med

2 200 000

fra kr 13 782 000 til kr 15 982 000

305

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

70

(NY) Tiltak mot pengespillproblemer, kan overføres, bevilges med

12 100 000

315

Frivillighetsformål:

71

Tilskudd til frivillighetssentraler, forhøyes med

900 000

fra kr 74 475 000 til kr 75 375 000

320

Allmenne kulturformål:

79

Til disposisjon, nedsettes med

1 400 000

fra kr 13 300 000 til kr 11 900 000

321

Kunstnerformål:

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning, nedsettes med

200 000

fra kr 90 944 000 til kr 90 744 000

324

Teater- og operaformål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 820 000

fra kr 97 746 000 til kr 104 566 000

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 651 000

fra kr 61 278 000 til kr 62 929 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

14 263 000

fra kr 5 737 000 til kr 20 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 348 000

fra kr 331 136 000 til kr 332 484 000

328

Museums- og andre kulturvernformål:

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

500 000

fra kr 38 399 000 til kr 38 899 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1, forhøyes med

17 359 000

fra kr 1 305 369 000 til kr 1 322 728 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 36 831 000 til kr 41 831 000

412

Tinglysingsprosjektet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1, forhøyes med

18 650 000

fra kr 124 357 000 til kr 143 007 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 97 280 000 til kr 102 280 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 52 679 000 til kr 37 679 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 2 085 258 000 til kr 2 082 258 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 74 859 000 til kr 76 859 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 27 000 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 152 172 000 til kr 155 172 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

61 000 000

fra kr 7 051 083 000 til kr 7 112 083 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 100 603 000 til kr 90 603 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 7 960 000 til kr 5 960 000

441

Oslo politidistrikt:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

31 600 000

fra kr 1 457 106 000 til kr 1 488 706 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 105 794 000 til kr 106 794 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

900 000

fra kr 9 140 000 til kr 10 040 000

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 24 864 000 til kr 25 864 000

461

Særskilte ulykkeskommisjoner:

1

(NY) Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

9 000 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 626 591 000 til kr 611 591 000

470

Fri rettshjelp:

70

Fri sakførsel, forhøyes med

9 000 000

fra kr 390 878 000 til kr 399 878 000

71

Fritt rettsråd, nedsettes med

14 000 000

fra kr 198 223 000 til kr 184 223 000

471

Statens erstatningsansvar:

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 121 225 000 til kr 136 225 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 51 411 000 til kr 42 411 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, forhøyes med

20 000 000

fra kr 123 909 000 til kr 143 909 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 151 980 000 til kr 1 201 980 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

83 000 000

fra kr 34 382 548 000 til kr 34 465 548 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

12 500 000

fra kr 12 829 455 000 til kr 12 841 955 000

580

Bostøtte:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

35 000 000

fra kr 2 286 500 000 til kr 2 321 500 000

582

Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg:

60

Rentekompensasjon - skoleanlegg, kan overføres, forhøyes med

42 000 000

fra kr 541 000 000 til kr 583 000 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, forhøyes med

6 200 000

fra kr 39 000 000 til kr 45 200 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med

54 200 000

fra kr 1 474 200 000 til kr 1 528 400 000

600

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 198 200 000 til kr 200 200 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

52 000 000

fra kr 129 800 000 til kr 77 800 000

73

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres, nedsettes med

602 000 000

fra kr 604 000 000 til kr 2 000 000

604

NAV-reform og pensjonsreform:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med

2 000 000

fra kr 905 100 000 til kr 903 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

90 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 415 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 47 000 000

70

(NY) Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres, bevilges med

142 000 000

621

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:

21

Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten, forhøyes med

3 000 000

fra kr 33 200 000 til kr 36 200 000

62

(NY) Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres, bevilges med

50 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

21

Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 29 900 000 til kr 25 900 000

70

Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, nedsettes med

43 000 000

fra kr 1 432 800 000 til kr 1 389 800 000

71

Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

63 000 000

fra kr 3 638 600 000 til kr 3 575 600 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

80 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 325 000 000

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 335 000 000 til kr 340 000 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 500 000

fra kr 144 000 000 til kr 152 500 000

648

Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 12 000 000 til kr 12 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

700 000

fra kr 2 300 000 til kr 1 600 000

651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 43 000 000 til kr 39 200 000

61

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

103 200 000

fra kr 1 368 300 000 til kr 1 265 100 000

62

Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med

9 800 000

fra kr 72 600 000 til kr 82 400 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd, nedsettes med

39 000 000

fra kr 746 000 000 til kr 707 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, nedsettes med

30 000 000

fra kr 988 000 000 til kr 958 000 000

680

Sametinget:

54

Avkastning på Samefolkets fond, forhøyes med

4 650 000

fra kr 4 700 000 til kr 9 350 000

684

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 600 000 til kr 1 600 000

690

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 498 800 000 til kr 513 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med

3 000 000

fra kr 777 400 000 til kr 780 400 000

703

Internasjonalt samarbeid:

70

(NY) Tilskudd til private/andre, kan overføres, kan nyttes under post 60, bevilges med

15 000 000

719

Folkehelse:

74

Skolefrukt, kan overføres, nedsettes med

5 900 000

fra kr 28 521 000 til kr 22 621 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 15 770 000 til kr 17 270 000

720

Sosial- og helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 300 000

fra kr 351 698 000 til kr 353 998 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 74 038 000 til kr 76 038 000

723

Pasientskadenemnda:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 400 000

fra kr 22 572 000 til kr 23 972 000

724

Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:

61

Tilskudd til turnustjenesten, nedsettes med

1 200 000

fra kr 149 335 000 til kr 148 135 000

71

Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv., forhøyes med

1 200 000

fra kr 14 190 000 til kr 15 390 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 64 993 000 til kr 65 993 000

726

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

900 000

fra kr 19 250 000 til kr 18 350 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

800 000

fra kr 50 650 000 til kr 49 850 000

728

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 000 000

fra kr 39 005 000 til kr 48 005 000

729

Annen helsetjeneste:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 31 521 000 til kr 30 121 000

732

Regionale helseforetak:

21

Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres, nedsettes med

3 700 000

fra kr 7 858 000 til kr 4 158 000

79

(NY) Helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres, bevilges med

439 000 000

743

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:

75

Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 869 206 000 til kr 1 871 206 000

751

Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:

70

Tilskudd, nedsettes med

9 000 000

fra kr 61 610 000 til kr 52 610 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 89 805 000 til kr 90 805 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 6 720 000 til kr 5 720 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

75 600 000

fra kr 1 993 000 000 til kr 1 917 400 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, forhøyes med

29 700 000

fra kr 14 351 300 000 til kr 14 381 000 000

846

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:

70

Tilskudd, forhøyes med

1 000 000

fra kr 14 050 000 til kr 15 050 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22, forhøyes med

240 200 000

fra kr 2 315 068 000 til kr 2 555 268 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 59 312 000 til kr 39 312 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 700 000

fra kr 24 000 000 til kr 16 300 000

900

Nærings- og handelsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

400 000

fra kr 147 600 000 til kr 148 000 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger, nedsettes med

400 000

fra kr 3 100 000 til kr 2 700 000

74

(NY) Tilskudd til avskrivning av aksjekapital i Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, bevilges med

1 000 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 194 600 000 til kr 200 600 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 120 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med

150 000 000

fra kr 1 330 000 000 til kr 1 480 000 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 081 000 000 til kr 1 071 000 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 27 500 000 til kr 52 500 000

938

Omstillingstiltak:

60

(NY) Næringsstimulerende tiltak for Skjånes i Gamvik kommune, bevilges med

5 000 000

951

Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S:

90

(NY) Ansvarlig lån, bevilges med

250 000 000

954

Sydvaranger ASA:

70

(NY) Tilskudd til pensjoner for tidligere Sydvaranger-ansatte, bevilges med

5 500 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet:

21

(NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

12 000 000

1001

Deltakelse i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

970 000

fra kr 8 060 000 til kr 9 030 000

1020

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 000 000

fra kr 250 600 000 til kr 259 600 000

1021

Drift av forskningsfartøyene:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 11 000 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

970 000

fra kr 30 850 000 til kr 29 880 000

72

Tilskudd NOFIMA, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 5 000 000

73

(NY) Tilskudd til egenkapital NOFIMA, bevilges med

13 700 000

91

(NY) Lån til NOFIMA, bevilges med

26 000 000

1062

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

15 000 000

fra kr 888 500 000 til kr 903 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

29 000 000

fra kr 44 700 000 til kr 73 700 000

1070

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 28 200 000 til kr 28 700 000

45

(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

8 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med

1 800 000

fra kr 5 214 000 til kr 7 014 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 1 060 167 000 til kr 1 055 167 000

22

(NY) Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, bevilges med

20 000 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 170 000 til kr 16 170 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 38 674 000 til kr 37 674 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70, forhøyes med

7 000 000

fra kr 17 200 000 til kr 24 200 000

1320

Statens vegvesen:

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

55 000 000

fra kr 6 770 400 000 til kr 6 825 400 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72, forhøyes med

305 200 000

fra kr 4 696 700 000 til kr 5 001 900 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 464 400 000 til kr 1 484 400 000

1322

Svinesundforbindelsen AS:

92

(NY) Opptreksrenter, overslagsbevilgning, bevilges med

680 000

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, forhøyes med

55 000 000

fra kr 157 200 000 til kr 212 200 000

1350

Jernbaneverket:

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

15 000 000

fra kr 2 219 600 000 til kr 2 234 600 000

1351

Persontransport med tog:

70

Kjøp av persontransport med tog, forhøyes med

4 000 000

fra kr 1 598 500 000 til kr 1 602 500 000

1400

Miljøverndepartementet:

73

Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 29 000 000

81

Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

2 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 11 000 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking:

21

Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med

6 000 000

fra kr 106 028 000 til kr 112 028 000

1426

Statens naturoppsyn:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 71 854 000 til kr 73 854 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

21 000 000

fra kr 72 979 000 til kr 93 979 000

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 44 000 000 til kr 46 000 000

76

Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre, kan overføres, forhøyes med

9 500 000

fra kr 5 000 000 til kr 14 500 000

80

(NY) Tilskudd til Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø, bevilges med

900 000

1441

Statens forurensningstilsyn:

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 87 080 000 til kr 89 080 000

1465

Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:

21

Betaling for statsoppdraget, kan overføres, forhøyes med

200 000

fra kr 357 135 000 til kr 357 335 000

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

800 000

fra kr 104 015 000 til kr 104 815 000

1500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 154 114 000 til kr 152 114 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 109 840 000 til kr 112 840 000

1508

Spesielle IT-tiltak:

22

Samordning av IT-politikken, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 30 899 000 til kr 35 899 000

50

Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 121 647 000 til kr 221 647 000

1522

Departementenes Servicesenter:

22

Fellesutgifter for R-kvartalet, nedsettes med

900 000

fra kr 74 839 000 til kr 73 939 000

1523

Interimorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

33 600 000

1541

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 500 000

fra kr 21 871 000 til kr 24 371 000

1542

Tilskudd til Statens Pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

93 000 000

fra kr 7 958 285 000 til kr 8 051 285 000

22

(NY) Sluttoppgjør Posten Norge AS, overslagsbevilgning, bevilges med

280 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 88 549 000 til kr 89 549 000

1543

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 819 000 000 til kr 814 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 9 000 000

1544

Boliglån for statsansatte:

90

Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 1 900 000 000 til kr 2 900 000 000

1546

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

21 800 000

fra kr 98 421 000 til kr 76 621 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

57 100 000

fra kr 1 407 400 000 til kr 1 350 300 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 200 000

fra kr 246 800 000 til kr 244 600 000

1602

Kredittilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 800 000

fra kr 184 800 000 til kr 194 600 000

1610

Toll- og avgiftsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 1 081 500 000 til kr 1 084 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

9 500 000

fra kr 96 600 000 til kr 106 100 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

132 000 000

fra kr 3 422 500 000 til kr 3 554 500 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

57 600 000

fra kr 227 000 000 til kr 169 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 64 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 300 000

fra kr 393 300 000 til kr 396 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning, forhøyes med

200 000 000

fra kr 9 700 000 000 til kr 9 900 000 000

1638

Kjøp av klimakvoter:

1

(NY) Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

6 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 374 000 000

fra kr 36 020 100 000 til kr 29 646 100 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 321 278 000 til kr 319 278 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

24

Driftsresultat, justeres med

338 000 000

fra kr -728 000 000 til kr -390 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

502 000 000

fra kr 999 532 000 til kr 1 501 532 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 000 000

fra kr 367 603 000 til kr 380 603 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

33 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 117 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

86 906 000

fra kr 2 117 386 000 til kr 2 030 480 000

50

Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres, forhøyes med

67 400 000

fra kr 170 000 000 til kr 237 400 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 705 000

fra kr 2 060 291 000 til kr 2 063 996 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

40 796 000

fra kr 3 784 037 000 til kr 3 743 241 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

31 879 000

fra kr 2 693 410 000 til kr 2 661 531 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

37 132 000

fra kr 3 392 486 000 til kr 3 355 354 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 942 000

fra kr 1 064 891 000 til kr 1 051 949 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

129 296 000

fra kr 2 478 362 000 til kr 2 607 658 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45, nedsettes med

33 500 000

fra kr 834 877 000 til kr 801 377 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 110 000 000 til kr 60 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

717 000 000

fra kr 7 827 348 000 til kr 7 110 348 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

100 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 160 000 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 694 000

fra kr 816 689 000 til kr 824 383 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 37 800 000 til kr 44 800 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

281 000 000

fra kr 709 580 000 til kr 990 580 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 060 000

fra kr 207 879 000 til kr 222 939 000

1800

Olje- og energidepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 30 100 000 til kr 37 100 000

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 100 000

fra kr 171 200 000 til kr 167 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 272 892 000 til kr 275 092 000

22

Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres, forhøyes med

14 500 000

fra kr 79 000 000 til kr 93 500 000

1830

Forskning:

50

Norges forskningsråd, nedsettes med

3 000 000

fra kr 438 500 000 til kr 435 500 000

1833

CO2-håndtering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

520 000 000

fra kr 720 000 000 til kr 200 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 551 204 000

fra kr 9 674 684 000 til kr 11 225 888 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

319 661 000

fra kr 4 529 561 000 til kr 4 209 900 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

115 192 000

fra kr 2 818 292 000 til kr 2 703 100 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 566 000

fra kr 461 066 000 til kr 430 500 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

43 900 000

fra kr 1 317 000 000 til kr 1 360 900 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 180 000

fra kr 270 780 000 til kr 264 600 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

57 800 000

fra kr 504 100 000 til kr 446 300 000

90

Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, nedsettes med

281 000 000

fra kr 18 280 000 000 til kr 17 999 000 000

2412

Den norske stats husbank:

72

Rentestøtte, forhøyes med

1 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

90

Lån til Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

206 000 000

fra kr 11 294 000 000 til kr 11 088 000 000

2427

Kommunalbanken AS:

90

(NY) Aksjekapital, bevilges med

58 800 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer, forhøyes med

1 900 000 000

fra kr 18 300 000 000 til kr 20 200 000 000

50

Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, nedsettes med

199 000 000

fra kr 1 300 000 000 til kr 1 101 000 000

2445

Statsbygg:

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

68 600 000

fra kr 472 400 000 til kr 403 800 000

2470

Statens Pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-371 281 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

287 401 000

3 Avskrivninger

19 183 000

4 Renter av statens kapital

252 000

5 Til investeringsformål

40 898 000

6 Til reguleringsfondet

 -11 279 000

 -34 826 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-54 000 000

2 Driftsutgifter

47 800 000

3 Avskrivninger

5 200 000

4 Renter av statens kapital

 1 000 000

 0

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

115 000 000

fra kr 10 145 000 000 til kr 10 260 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 110 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 137 000 000

fra kr 6 837 000 000 til kr 4 700 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

90 000 000

fra kr 2 449 000 000 til kr 2 359 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 530 000 000 til kr 500 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

670 000 000

fra kr 25 810 000 000 til kr 25 140 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

75 000 000

fra kr 1 620 000 000 til kr 1 545 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 000 000

fra kr 1 320 000 000 til kr 1 300 000 000

2652

Medisinsk rehabilitering mv.:

70

Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

250 000 000

fra kr 8 286 000 000 til kr 8 036 000 000

2653

Ytelser til yrkesrettet attføring:

70

Attføringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

390 000 000

fra kr 11 144 000 000 til kr 10 754 000 000

71

Attføringsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

55 000 000

fra kr 1 235 000 000 til kr 1 180 000 000

2655

Uførhet:

74

Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

185 000 000

fra kr 6 596 000 000 til kr 6 411 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 540 000 000 til kr 1 545 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med

700 000

fra kr 110 000 000 til kr 110 700 000

74

Tilskudd til biler, forhøyes med

60 000 000

fra kr 675 000 000 til kr 735 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

161 800 000

fra kr 2 480 000 000 til kr 2 641 800 000

76

Bedring av funksjonsevnen, andre formål, forhøyes med

2 500 000

fra kr 95 000 000 til kr 97 500 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 37 598 000 000 til kr 37 538 000 000

2690

Diverse utgifter:

70

Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med

90 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 235 000 000

2711

Spesialisthelsetjenester mv.:

71

Refusjon psykologhjelp, nedsettes med

14 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 160 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

512 000 000

fra kr 7 830 000 000 til kr 7 318 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, nedsettes med

161 000 000

fra kr 3 562 000 000 til kr 3 401 000 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.:

70

Refusjon allmennlegehjelp, nedsettes med

56 000 000

fra kr 2 517 000 000 til kr 2 461 000 000

71

Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 486 000 000 til kr 1 416 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, lokalt, forhøyes med

243 600 000

fra kr 371 000 000 til kr 614 600 000

Inntekter:

3100

Utenriksdepartementet:

1

Gebyr, forhøyes med

19 000 000

fra kr 38 343 000 til kr 57 343 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

550 000

fra kr 3 445 000 til kr 3 995 000

3324

Teater- og operaformål:

1

Inntekter ved Riksteatret, forhøyes med

6 820 000

fra kr 9 180 000 til kr 16 000 000

3325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:

1

Ymse inntekter, forhøyes med

1 651 000

fra kr 849 000 til kr 2 500 000

2

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

14 263 000

fra kr 5 737 000 til kr 20 000 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter, forhøyes med

1 348 000

fra kr 4 652 000 til kr 6 000 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyrer, nedsettes med

3 300 000

fra kr 470 040 000 til kr 466 740 000

4

Gebyrer - vaktselskap, nedsettes med

500 000

fra kr 1 007 000 til kr 507 000

6

Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med

1 000 000

fra kr 99 800 000 til kr 98 800 000

7

Gebyr - sivile gjøremål, nedsettes med

165 000 000

fra kr 640 021 000 til kr 475 021 000

3635

Ventelønn:

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

23 000 000

fra kr 121 000 000 til kr 98 000 000

3642

Petroleumstilsynet:

3

Refusjon av tilsynsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 58 900 000 til kr 62 400 000

3651

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

2

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

3 600 000

fra kr 32 700 000 til kr 36 300 000

3690

Utlendingsdirektoratet:

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

600 000

fra kr 281 500 000 til kr 280 900 000

3703

Internasjonalt samarbeid:

3

(NY) Refusjon fra Utenriksdepartementet, bevilges med

15 000 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter, forhøyes med

18 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 38 000 000

3

Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, forhøyes med

40 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 55 000 000

60

Kommunale egenandeler, forhøyes med

67 000 000

fra kr 631 522 000 til kr 698 522 000

3900

Nærings- og handelsdepartementet:

73

Avvikling av Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, nedsettes med

30 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 0

96

(NY) Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, avskrivning av aksjekapital, bevilges med

1 000 000

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

70 000 000

fra kr 410 200 000 til kr 480 200 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

70

(NY) Tilbakeføring av tilskudd til pensjoner for tidligere Raufoss-ansatte, bevilges med

7 800 000

96

Salg av aksjer, forhøyes med

3 251 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 3 261 000 000

97

(NY) Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med

75 000 000

4000

Fiskeri- og kystdepartementet:

4

(NY) Refusjoner eksterne prosjekter, bevilges med

12 000 000

4070

Samfunnet Jan Mayen:

1

(NY) Inntekter av kioskdrift, bevilges med

500 000

4100

Landbruks- og matdepartementet:

40

(NY) Salg av eiendom, bevilges med

1 800 000

4523

Interimorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:

2

(NY) Diverse inntekter, bevilges med

8 000 000

4546

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter, nedsettes med

30 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 135 000 000

4547

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 46 000 000

4634

Statens innkrevingssentral:

86

Bøter, inndragninger, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 120 000 000 til kr 1 170 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med

15 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 115 000 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

29 000 000

fra kr 39 191 000 til kr 68 191 000

4800

Olje- og energidepartementet:

2

Ymse inntekter, forhøyes med

700 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 1 050 000 000

70

(NY) Garantiprovisjon, Gassco, bevilges med

910 000

4810

Oljedirektoratet:

8

Inntekter barnehage, nedsettes med

4 100 000

fra kr 4 100 000 til kr 0

4811

Statoil ASA:

96

(NY) Salg av aksjer, bevilges med

2 434 000 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 30 900 000 til kr 33 100 000

40

Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, forhøyes med

2 900 000

fra kr 19 000 000 til kr 21 900 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

38 000 000

fra kr 52 783 000 til kr 90 783 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

72

Gebyr, forhøyes med

2 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 126 000 000

90

Avdrag og renter, forhøyes med

267 600 000

fra kr 8 879 000 000 til kr 9 146 600 000

91

Tap og avskrivninger, nedsettes med

20 800 000

fra kr 567 000 000 til kr 546 200 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med

437 400 000

fra kr 4 464 000 000 til kr 4 026 600 000

5312

Den norske stats husbank:

1

Gebyrer m.m., nedsettes med

11 200 000

fra kr 30 206 000 til kr 19 006 000

90

Avdrag, forhøyes med

507 000 000

fra kr 8 803 000 000 til kr 9 310 000 000

5322

Statens miljøfond, avdrag:

91

Innbetaling av avdrag, forhøyes med

85 200 000

fra kr 12 000 000 til kr 97 200 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

5 600 000

fra kr 5 000 000 til kr 10 600 000

70

Låne- og garantiprovisjoner, nedsettes med

2 400 000

fra kr 44 500 000 til kr 42 100 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

158 600 000 000

2 Driftsutgifter

-31 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 600 000 000

4 Avskrivninger

-15 100 000 000

5 Renter av statens kapital

 -6 900 000 000

 102 800 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

1 400 000 000

fra kr 13 700 000 000 til kr 15 100 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

200 000 000

fra kr 7 100 000 000 til kr 6 900 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, nedsettes med

11 431 000

fra kr 443 433 000 til kr 432 002 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 19 030 000 000 til kr 19 010 000 000

5568

Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet:

70

(NY) Avgift til tiltak mot pengespillproblemer, bevilges med

12 100 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

9 800 000

fra kr 184 800 000 til kr 194 600 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital, forhøyes med

197 000

fra kr 64 906 000 til kr 65 103 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med

680 000

fra kr 220 000 000 til kr 220 680 000

5607

Renter av boliglånsordningen for statsansatte:

80

Renter, forhøyes med

82 000 000

fra kr 465 000 000 til kr 547 000 000

5611

Aksjer i NSB AS:

85

Utbytte, forhøyes med

52 000 000

fra kr 328 000 000 til kr 380 000 000

5615

Renter fra Den norske stats husbank:

80

Renter, nedsettes med

32 000 000

fra kr 4 105 000 000 til kr 4 073 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS:

85

Aksjeutbytte, nedsettes med

21 200 000

fra kr 21 200 000 til kr 0

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, forhøyes med

280 000 000

fra kr 4 243 000 000 til kr 4 523 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS:

85

Utbytte, forhøyes med

17 000 000

fra kr 471 000 000 til kr 488 000 000

5621

Statens miljøfond, renteinntekter:

80

Renteinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 2 900 000 til kr 5 900 000

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte, nedsettes med

14 500 000

fra kr 339 000 000 til kr 324 500 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

81

Rentemargin, risikolåneordningen, forhøyes med

5 800 000

fra kr 2 000 000 til kr 7 800 000

82

(NY) Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med

23 600 000

85

(NY) Utbytte fra Investeringsfond for Nordvest-Russland, bevilges med

800 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF:

85

Utbytte, nedsettes med

3 300 000

fra kr 8 500 000 til kr 5 200 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning:

85

Utbytte, forhøyes med

1 146 700 000

fra kr 12 472 900 000 til kr 13 619 600 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF:

85

Utbytte, forhøyes med

106 000 000

fra kr 45 500 000 til kr 151 500 000

5685

Aksjer i Statoil ASA:

85

Utbytte, forhøyes med

1 413 000 000

fra kr 12 593 000 000 til kr 14 006 000 000

5701

Diverse inntekter:

3

Hjelpemiddelsentraler m.m., nedsettes med

8 000 000

fra kr 54 000 000 til kr 46 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

65 000 000

fra kr 580 000 000 til kr 515 000 000

75

Refusjon overskytende bidrag, nedsettes med

8 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 0

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 700 post 1

kap. 3700 post 2

 • 2. Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 846 post 21

kap. 3846 post 1

 • 3. Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1000 post 21

kap. 4000 post 4

 • 4. Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

  • a) overskride bevilgningene under:

  • 1. kap. 1020 Havforskningsinstituttet postene 1 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 4020 Havforskningsinstituttet post 3 Oppdragsinntekter.

  • 2. kap. 1021 Drift av forskningsfartøyene postene 1 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgiver mot tilsvarende merinntekter under kap. 4021 Drift av forskningsfartøyene post 1 Oppdragsinntekter.

  • b) regne med ubrukte merinntekter ved beregning av sum som kan overføres på de utgiftspostene som er nevnt i punkt a) ovenfor.

III

Fullmakter til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor en samlet garantiramme på 90 mill. kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak.

 • 2. Olje- og energidepartementet i 2007 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 1833 CO2-håndtering, ny post 70 Administrasjon, statsforetak for CO2-håndtering, mot tilsvarende innsparing under kap. 1833 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om støtte utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

74

Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania

50 mill. kroner

 • 2. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til globalt fond for fornybar energi og energieffektivitet (GEEREF) med inntil 80 mill. kroner over 4 år fra 2007 til 2010.

 • 3. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMCS) med inntil 350 mill. kroner over 10 år, fra 2008 til 2017.

 • 4. Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til Hamsunsenteret i Hamarøy med inntil 31 mill. kroner.

 • 5. Miljøverndepartementet i 2007 gir tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1472

Svalbard miljøvernfond

70

Tilskudd

2,5 mill. kroner

V

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettlige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

VI

Andre fullmakter til pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Finansdepartementet i 2007 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1638

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

6 mill. kroner

 • 2. Olje- og energidepartementet i 2007 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform postene 21 og 45 og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunens andel av ugifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

VIII

Fullmakt til disponering

Stortinget samtykker i at bevilgningene i statsbudsjettet for 2007 under kap. 732 Regionale helseforetak post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF og post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan disponeres av Helse Sør-Øst RHF.

IX

Unnlatelse av å disponere overførte midler

Stortinget samtykker i at det unnlates disponert 3 mill. kroner av overførte midler fra 2006 på kap. 640 Arbeidstilsynet, post 22 Flyttekostnader.

X

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

 • 1. "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling, i statsbudsjettet for 2007.

 • 2. "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 683 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester, post 1 Driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007.

 • 3. "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 703 Internasjonalt samarbeid, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007.

 • 4. "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 1020 Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 1021 Drift av forskningsfartøyene, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007.

 • 5. "kan nyttes under kap. 1330 post 60" tilføyes bevilgningen under kap. 1301 Forskning og utvikling, post 71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, i statsbudsjettet for 2007.

 • 6. "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap.1472 Svalbards miljøvernfond, post 70 Tilskudd, i statsbudsjettet for 2007.

XI

Endring av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

 • 1. "kan nyttes under post 70" knyttet til bevilgninger under kap. 719 Folkehelse, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007, endres til "kan nyttes under post 79."

 • 2. "kan nyttes under post 21" fjernes fra bevilgningen under kap. 719 Folkehelse, post 70 Hivforebygging, smittevern mv., i statsbudsjettet for 2007.

 • 3. "kan nyttes under post 21" tilføyes bevilgningen under kap. 719 Folkehelse, post 79 Andre tilskudd, i statsbudsjettet for 2007.

XII

Etablering av NOFIMA AS

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Landbruks- og matdepartementet i 2007 erverver VESOs aksjer i Akvaforsk AS.

 • 2. Statens aksjer i Akvaforsk AS og Fiskeriforskning AS i 2007 overføres til NOFIMA AS som tingsinnskudd.

 • 3. Akvaforsk AS og Fiskeriforskning AS, Norconserv AS og Matforsk AS i 2007 inngår i NOFIMA AS hvor staten ved Fiskeri- og kystdepartementet deltar som eier. Staten skal eie mer enn 50 prosent av NOFIMA AS, som igjen skal eie mer enn 2/3 av datterselskapene.

 • 4. Kongen i statsråd i 2007 gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger vedrørende egenkapitalinnskudd og mellomfinansieringslån i forbindelse med etableringen av forskningskonsernet NOFIMA AS.

XIII

Fullmakter til avhending og bortfeste

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

 • 2. Landbruks- og matdepartementet i 2007 gis fullmakt til å skille ut og avhende tomter til barnehager, skoler og bo- og behandlingssenter ved Kjeller Gård direkte til Skedsmo kommune til markedstakst.

 • 3. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2007 kan avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedstakst.

XIV

Kap. 5700 post 72 Avgifter mv. til folketrygden

Med virkning fra 1. januar 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om avgifter mv. til folketrygden for budsjetterminen 2007:

§ 1 bokstav a første punktum og nytt annet punktum skal lyde:

For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 pst. Det samme gjelder når andre foretak utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

§ 1 bokstav g annet ledd annet punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

For veitransportforetak er satsen 10,6 pst. inntil differansen overstiger 265 000 kroner for foretaket i 2007. Med veitransportforetak menes i foregående punktum virksomhet omfattet av følgende næringskode: 60.2 Annen landtransport, med unntak av 60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane og 60.213 Transport med taubaner og kabelbaner.

§ 1 bokstav g nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i annet ledd omfatter ikke foretak som omfattes av helseforetaksloven, statsforvaltningen som omfattes av reglene i folketrygdloven § 24-5 tredje ledd eller foretak som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter.

§ 1 bokstav i tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Med "hoveddelen" av arbeidet etter første punktum menes mer enn 50 pst. av det totale antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av inntektsåret.

§ 1 bokstav i nytt fjerde ledd skal lyde:

Dersom en virksomhet som nevnt i første ledd eller underenhet som nevnt i annet ledd flyttes fra en sone til en annen, skal satsen i tilflyttingssonen legges til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

§ 1 bokstav j tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Bestemmelsen i dette ledd omfatter ikke foretak som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter.

§ 1 bokstav j fjerde ledd skal lyde:

For foretak med blandet virksomhet og som har et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av første ledd nr. 1 eller 2 og annen type virksomhet, kan det kreves at arbeidsgiveravgiften beregnes etter satsene i bokstavene b til f, eventuelt bokstav k, for den del av virksomheten som ikke er omfattet av første ledd nr. 1 og 2.

§ 1 bokstav k tredje ledd skal lyde:

For foretak med blandet virksomhet og som har et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av første ledd og annen type virksomhet, kan det kreves at arbeidsgiveravgiften beregnes etter satsene i annet ledd for den del av virksomheten som er omfattet av første ledd og etter satsene i bokstavene b til g, eventuelt bokstav j, for den øvrige virksomheten.

§ 1 bokstav l skal lyde:

Når et foretak beregner arbeidsgiveravgift etter bokstav g annet ledd og bokstav j tredje ledd, kan ikke samlet fordel av bagatellmessig støtte i form av redusert arbeidsgiveravgift og annen bagatellmessig støtte til foretaket overstige 530 000 kroner i 2007, jf. forordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 29/2007. For foretak innen veitransport må slik samlet støtte ikke overstige 265 000 kroner i 2007.

§ 4 annet punktum skal lyde:

Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i § 1.

XV

Kap. 5536 post 71 Engangsavgift på motorvogner mv.

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2007:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 2 på 10 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

XVI

Kap. 5543 post 70 CO2-avgift på mineralske produkter

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2007:

§ 2 nr. 4 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på produkter til følgende anvendelsesområder:

 • 4. Gass til

  • a) Annen bruk enn oppvarming av bygg

  • b) Veksthusnæringen.

XVII

Forslag til endring av anmodningsvedtak

Vedrørende anmodningsvedtak nr. 535 av 16. juni 2005:

Stortinget samtykker i at Regjeringen ikke utreder og fremmer forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og mellom frittstående borettslag og sameier.

XVIII

Kap. 5700 post 71 og 72 Trygdeavgift og andre avgifter til folketrygden

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 28. november 2006 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for budsjetterminen 2007:

II første punktum skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,1 pst. for annet halvår 2007.