5. Kultur- og kirkedepartementet

5.1 Kap. 305 Lotteri- og stiftelsestilsynet

5.1.1 Post 70 (Ny) Tiltak mot pengespill­problemer, kan overføres

Samandrag

Stortinget vedtok i februar 2007 en hjemmel i § 3 i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. til å innkreve en avgift for gevinstautomater, jf. omtale under kap. 5568 nedenfor. Inntektene fra nevnte avgift skal dekke utgifter til tiltak som er omtalt i handlingsplanen mot pengespillproblemer. Inntektene kan også nyttes til å dekke utgifter til andre tiltak som klart vil ha forebyggende eller reduserende effekt for utviklingen av pengespillproblemer i befolkningen og utgifter i forbindelse med eventuell destruksjon av eksisterende spilleautomater.

Det foreslås en bevilgning på 12,1 mill. kroner under kap. 305 ny post 70 Tiltak mot pengespillproblemer, med stikkordet "kan overføres".

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.2 Kap. 5568 (Nytt) Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet

5.2.1 Post 70 Avgift til tiltak mot pengespill­problemer

Samandrag

Stortinget vedtok i februar 2007 en hjemmel i § 3 i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. til å innkreve en avgift for gevinstautomater. Avgiften er i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 § 4-3, jf. endringsforskrift 9. februar 2007 nr. 148, satt til kr 1 000 og skal innkreves for automater som står oppstilt i 2007. Siden de eksisterende gevinstautomatene skal avvikles innen 30. juni 2007, vil avgiften være en engangsavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet anslår inntektene fra avgiften til om lag 12,1 mill. kroner. Inntektene skal dekke utgifter til tiltak mot pengespillproblemer under kap. 305, jf. omtale ovenfor.

Det foreslås en bevilgning under nytt kap. 5568 ny post 70 Avgift til tiltak mot pengespillproblemer på 12,1 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.3 Kap. 310 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn m.m.

5.3.1 Post 70 Tilskudd til tros- og livssyns­samfunn, overslagsbevilgning

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

5.4 Kap. 315 Frivillighetsformål

5.4.1 Post 71 Tilskudd til frivillighetssentraler

Samandrag

Bevilgningen under post 71 Tilskudd til frivillighetssentraler gir rom for opprettelse av 20 nye sentraler. For å understreke frivillighetssatsingen, er det ønskelig å godkjenne flere sentraler. Det foreslås derfor å opprette til sammen 26 nye sentraler i 2007. Dette representerer en merutgift på 0,9 mill. kroner til ordinært tilskudd og nødvendig avsetning til kompetansemidler. Merutgiften kan dekkes ved tilsvarende bevilgningsreduksjon under kap. 320 post 79, jf. omtale nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 315 post 71 Tilskudd til frivillighetssentraler økes med 0,9 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.4.2 Post 72 Tilskudd til frivillig virksomhet

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil understreke at frivillige organisasjoner og lag gjør en stor samfunnsinnsats og betyr mye for livskvaliteten til mange mennesker. Dette medlem ønsker å styrke frivillig sektor. Dette medlem foreslår derfor å øke støtten til barn og unges kulturaktivitet på lokalt nivå ved å øke bevilgningen til frifond med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

72

Tilskudd til frivillig virksomhet, forhøyes med

5 000 000

fra kr 25 570 000 til kr 30 570 000"

5.5 Kap. 320 Allmenne kulturformål

5.5.1 Post 50 Norsk kulturfond

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner for opprettelse av innkjøpsordning for skjønnlitteratur og faglitteratur for lesesvake, 1 mill. kroner for opprettelse av innkjøpordning for skjønnlitteratur og faglitteratur til undervisningssteder i utlandet som underviser i norsk språk og 3 mill. kroner til kulturrådets ordning for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Samlet foreslår disse medlemmerå øke bevilgningen på kap. 320 post 50 med 5 mill. kroner utover Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

50

Norsk kulturfond, forhøyes med

5 000 000

fra kr 300 134 000 til kr 305 134 000"

5.5.2 Post 73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres

Samandrag

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kultur- og kirkedepartementet er det gitt følgende omtale av Hamsunsenteret under kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg, jf. side 53 i proposisjonen:

"Det planlagte Hamsunsenteret i Hamarøy skal formidle Knut Hamsuns forfatterskap. Senteret skal omfatte utstillingsarealer, bibliotek, lesesal, kafé og auditorium. Det er søkt om 32 mill. kroner i tilskudd. Av dette er 1 mill. kroner bevilget."

I ovennevnte proposisjon opplyste Kultur- og kirkedepartementet videre at hvilke prosjekter som kan prioriteres de nærmeste årene, avhenger bl.a. av status for finansieringen av hvert enkelt prosjekt.

Da statsbudsjettet for 2007 ble behandlet høsten 2006, manglet Hamsunsenter-prosjektet en betydelig del av sponsorfinansieringen. I møte 1. mars 2007 vedtok Nordland fylkeskommune at fylkeskommunen påtar seg ansvaret for fullfinansiering av den regionale andelen, til sammen 38 mill. kroner, dersom det viser seg umulig å skaffe tilstrekkelige sponsormidler. Fylkeskommunen vedtok videre å ferdigstille senteret til 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel i august 2009, dersom staten gir tilsagn om et samlet statlig tilskudd til prosjektet på 32 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007. Nordland fylkeskommune vil om nødvendig forskuttere statstilskuddet for å holde framdriftsplanen.

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Kultur- og kirkedepartementet la departementet til grunn en tilskuddsramme på 30 mill. kroner til Hamsunsentret. Inkludert kompensasjon for prisstigning søker Nordland fylkeskommune nå om statstilskudd på 32 mill. kroner. Det er allerede bevilget 1 mill. kroner til prosjektet. Det er etter dette behov for å gi tilsagn om statstilskudd på 31 mill. kroner til ovennevnte prosjekt.

På denne bakgrunn foreslås det at Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til Hamsunsenteret i Hamarøy med inntil 31 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa, jf. forslag til vedtak IV.4 under kapittel 21 Tilråding frå komiteen.

5.5.3 Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil påpeke viktigheten av å satse på flerkulturelle tiltak, og viser i denne sammenheng blant annet til merknaden fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006):

"Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil understreke at det flerkulturelle kulturfeltet har behov for å komme inn i mer forutsigbare og helhetlige rammer. De flerkulturelle kulturinstitusjonene må ikke lenger sees på som nærmest en forlenget arm av bistandspolitikken. Rammevilkårene må normaliseres og andre tilsvarende etnisk norske institusjoner må bli referansepunktet. Den flerkulturelle kunstneriske infrastrukturen kan ikke fortsette å være så personavhengig som i dag. I stedet må de betraktes og behandles som etablerte og velfungerende institusjoner som står på flere ben."

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 128 072 000 til kr 128 572 000"

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til Landslaget for Spelemenn til bruk i forbindelse med Folkelarm.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre vil anmode om at Kultur- og kirkedepartementet tar hensyn til Kirkerådets planer om et nettverk av regionale kirkelige ressurs- og kompetansesentra for kunst og kultur og en instans til å samordne arbeidet i nettverket, når framtidige forslag til kulturbudsjett utformes.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen bidra til etablering av kirkelige ressurs- og kompetansesentra for skapende og utøvende kunst for å gi faglig tyngde til møtet mellom kirke, kunst og kultur i hele landet."

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ser svært positivt på at kirkens organer har utredet kirkens forhold til kunst og kultur, og på at Kirkemøtet har besluttet å etablere strukturer som skal sikre en styrking av kirkens rolle som kulturaktør. Dette medlem er kjent med at virkeliggjøringen av de vedtak som er fattet i kirkens organer om opprettelse av et nettverk av regionale kirkelige ressurs- og kompetansesentra for kunst og kultur og en instans til å samordne arbeidet i nettverket, vil være avhengig av at staten bidrar til finansieringen. Dette medlem viser til at det i inneværende år er behov for penger til oppstart av regionale sentre og en nasjonal koordinerende enhet. Dette medlem foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til dette formål.

Komiteens medlem fra Venstre vise til at Venstre i forbindelse med behandlingen av inneværende års budsjett foreslo å styrke de flerkulturelle institusjonene, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007).

På denne bakgrunn foreslår dette medlem å bevilge 5 mill. kroner som skal fordeles forholdsmessig på følgende institusjoner:

  • – Du Store Verden!: 0,75 mill. kroner

  • – Center for Afrikansk Kulturformidling: 0,75 mill. kroner

  • – Stiftelsen Horisont-Mela: 1,25 mill. kroner

  • – Nordic Black Theatre: 1,25 mill. kroner

  • – Cosmopolite: 1 mill. kroner

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 5 mill kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 128 072 000 til kr 133 072 000"

5.5.4 Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Nordnorsk kulturråd ble av Regjeringen foreslått strøket av statsbudsjettet for 2007. Høyre foreslo å videreføre Nordnorsk kulturråd som tidligere og gjenopprettet posten i sitt forslag til budsjett. I flertallsmerknad fra regjeringspartiene ble det forutsatt at de tre nordnorske fylkene skulle stille opp med de manglende midlene etter at de samme partiene hadde omdisponert en mill. kroner for videreføring av rådet. Dette har uteblitt og Nordnorsk kulturråd har kommet opp i en meget vanskelig situasjon. Disse medlemmer viser også til at det nå foreligger en rapport fra vitaliseringsutvalget i Nordnorsk kulturråd der det trekkes opp forskjellige senarier for det videre arbeidet. Disse medlemmer mener det uavhengig av hvilke konklusjoner man trekker med tanke på fremtiden, er viktig å holde Nordnorsk kulturråd gående i en overgangsfase. Disse medlemmer setter derfor av 2 mill. kroner til dette og øker bevilgningen på kap. 320 post 78 med 2 mill. kroner sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

2 000 000

fra kr 33 393 000 til kr 35 393 000"

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til den planlagte feiringen av Hauge-Tveitt-jubileet i 2008, jf. omtale i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007), hvor en samlet Familie- og kulturkomite påpekte følgende:

"Begge kunstnerne har identiteten sin knyttet til Hardanger, men kunstuttrykkene deres går utover det norske og inn i vår tid. Begge sprengte konvensjonelle grenser og hadde stor betydning både i Norge og i utlandet. Komiteen mener derfor det er viktig at disse kunstnerne får den plassen de fortjener, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Komiteen viser til at mye av notematerialet til Geirr Tveitt gikk tapt i en brann i 1970. Både arkivmaterialet i NRK og notematerialet som ble berget, må samles, rekonstrueres og restaureres for ettertida. Videre trengs det å systematisere, registrere og oversette diktene til Olav H. Hauge. Komiteen mener derfor at det både er et statlig og et regionalt ansvar å sikre at disse to kunstnernes verker bringes inn i vår tid og gis et rikt etterliv."

Disse medlemmer viser videre til at Kristelig Folkeparti og Venstre i sine alternative budsjetter, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007) foreslo å øke bevilgningen til Hauge-Tveitt jubuileet med 0,2 mill kroner utover Regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre har merket seg at det er et ytterligere behov for midler for å sikre kontinuiteten i prosjektet.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 1 mill kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 1 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 33 393 000 til kr 34 393 000"

5.5.5 Post 79 Til disposisjon

Samandrag

Det er behov for å øke bevilgningen til frivillighetssentraler under kap. 315, jf. omtale ovenfor. Videre er det behov for å styrke vedlikeholdsarbeidet ved Norsk Skogfinsk museum under kap. 328, jf. omtale nedenfor. Merutgiftene kan dekkes av udisponerte midler under kap. 320 post 79 Til disposisjon.

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under posten reduseres med til sammen 1,4 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemen frå Kristeleg Folkeparti, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å redusere statsrådens disposisjonskonto til allmenne kulturformål med 4 mill. kroner, og fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, nedsettes med

5 400 000

fra kr 13 300 000 til kr 7 900 000"

5.5.6 Post 82 Nobels fredssenter

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007) hvor familie- og kulturkomiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre påpekte at:

"Nobels Fredssenter mottar statsstøtte på 16,7 mill. kroner for inneværende år, hvorav 14,5 mill. kroner går til husleierelaterte kostnader. Disse medlemmer vil understreke at Nobels Fredssenter har blitt et viktig landemerke internasjonalt som bidrar til å markedsføre Norge som både kultur- og fredsnasjon. I tillegg besøker mange barn og unge senteret og får innblikk i forhold knyttet til mellommenneskelig forståelse og fredsskapende arbeid."

I nevnte budsjettinnstilling ble det også fremmet forslag om at man måtte finne frem til en løsning vedrørende finansieringssituasjonen for senteret, og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslo å bevilge ytterligere 2 mill. kroner for å sikre videre drift på samme nivå som tidligere.

Komiteens medlem fra Venstre mener at det fortsatt er behov for å styrke Nobels fredssenter. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 2 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

320

Allmenne kulturformål

82

Nobels fredssenter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 17 353 000 til kr 19 353 000"

5.6 Kap. 321 Kunstnerformål

5.6.1 Post 73 Kunstnerstipend m.m.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til tre nye arbeidsstipender for oversettere og øker derfor kap. 321 post 73 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 95 124 000 til kr 95 624 000"

5.6.2 Post 74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning

Samandrag

Under kap. 321 post 74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning, er det en ledig garantiinntekt. Det er ikke kommet inn kvalifiserte søkere. Garantiinntekten utgjør om lag kr 200 000.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 321 post 74 Garantiinntekter reduseres med 0,2 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.7 Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner til Vestfossen kunstlaboratorium for videre utviklingsarbeider og utstillinger, og øker derfor kap. 322 post 78 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 48 266 000 til kr 49 266 000"

5.8 Kap. 323 Musikkformål

5.8.1 Post 72 Knutepunktinstitusjoner

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner til Olavsfestdagene i Trondheim og øker derfor kap. 323 post 72 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

323

Musikkformål

72

Knutepunktinstitusjoner, forhøyes med

1 000 000

fra kr 40 669 000 til kr 41 669 000"

5.8.2 Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner som tilleggsbevilgning til Edvard Grieg markering, og øker derfor kap. 323 post 78 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag. Beløpet skal imøtekomme Bergen kommunes invitasjon til staten om et "spleiselag" for å styrke markeringen.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

323

Musikkformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 62 496 000 til kr 63 496 000"

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at situasjonen for norsk barnemusikk er vanskelig. De siste fire årene er det produsert kun 84 barneplater, av rundt 1 550 plater totalt sett. Mangel på støtteordninger og skepsis i plateselskapene på grunn av dårlige inntjeningsmuligheter svekker norsk barnemusikk. Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen utrede en innkjøpsordning for norsk barnemusikk, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte."

5.9 Kap. 324 Teater- og operaformål

5.9.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Riksteatrets inntekter fra salg av billetter og program m.m. blir høyere enn tidligere budsjettert. Dette innebærer også økte driftsutgifter på om lag 6,8 mill. kroner. Merutgiftene dekkes av tilsvarende merinntekter under kap. 3324, jf. omtale nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 324 post 1 Driftsutgifter økes med 6,8 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.9.2 Post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre foreslår å bevilge 1 mill. kroner til Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland teater og1 mill. kroner til Teater Ibsens "Dannelsesprosjekt", og øker derfor kap. 324 post 71 med 2 mill. kroner sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

324

Teater- og operaformål:

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, forhøyes med

2 000 000

fra kr 233 013 000 til kr 235 013 000"

5.9.3 Post 73 Region- og distriktsopera

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner til Ringsakeroperaen til bruk i forbindelse med bestillingsverk og øker derfor kap. 324 post 73 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

324

Teater- og operaformål

73

Region- og distriktsopera, forhøyes med

1 000 000

fra kr 26 596 000 til kr 27 596 000"

5.9.4 Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1 mill. kroner til styrking av virksomheten ved teatergruppen Stella Polaris og øker derfor kap. 324 post 78 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

324

Teater- og operaformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 000 000

fra kr 41 378 000 til kr 42 378 000"

5.10 Kap. 3324 Teater- og operaformål

5.10.1 Post 1 Inntekter ved Riksteatret

Samandrag

Riksteatrets inntekter fra salg av billetter og program m.m. blir høyere enn tidligere budsjettert. I 2007 forventes de samlede inntektene å utgjøre om lag 16 mill. kroner. Dette er 6,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merinntektene skal dekke tilsvarende merutgifter under kap. 324, jf. omtale ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 3324 post 1 Inntekter ved Riksteateret økes med 6,8 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.11 Kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

5.11.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

ABM-utviklings inntekter fra kurs- og konferanser og ulike refusjoner blir høyere enn tidligere budsjettert. Dette innebærer også økte driftsutgifter på om lag 1,7 mill. kroner. Merutgiftene dekkes av tilsvarende merinntekter under kap. 3325 post 1, jf. omtale nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen i under kap. 325 post 1 Driftsutgifter økes med 1,7 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemen frå Venstre, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil understreke viktigheten av å ivareta vår kulturarv. Kulturminner - både i immateriell og materiell form - er sporene av våre forfedres liv og virke som fortsatt kan sees og oppleves i dagens samfunn. Vi har en forpliktelse til å bringe kunnskapen om vår fortid videre. Disse medlemmer mener derfor at en aktiv kulturpolitikk er viktig for å vedlikeholde nasjonens kollektive hukommelse. Staten er en stor "eier" av kulturminner, og har et spesielt ansvar for å ta vare på disse.

Museumssektoren er svært viktig i denne sammenheng.

Disse medlemmer mener det er av grunnleggende betydning for hele det norske samfunnet at samlingene som forvaltes av arkiv, bibliotek og museer bevares, oppdateres og formidles på en fullgod måte.

Disse medlemmer har merket seg at Regjeringen i skuffende liten grad følger opp museumsreformen, både i budsjettet for inneværende og revidert nasjonalbudsjett. Disse medlemmer vil understreke at museumsreformen må videreføres, og at ABM-sektoren må tilføres tilstrekkelige midler til å følge opp de oppgaver de er satt til å forvalte.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre har videre merket seg at Riksrevisjonen ikke er fornøyd med oppfølgingen fra departementene i forbindelse med bevaring og sikring av samlingene ved fem statlige museer, jf. Dokument nr. 3:1 (2006-2007). Disse medlemmer mener at det er viktig at det utarbeides en nasjonal plan for samlingsforvaltning, for på denne måten å sikre og bevare viktige museumssamlinger mv. på en tilstrekkelig måte. Ved utarbeidelse av en slik plan bør en legge vekt på interdepartementalt samarbeid.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om nasjonal plan for samlingsforvaltning i forbindelse med statsbudsjettet for 2008."

Komiteens medlem fra Venstre foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 10 mill kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 11,165 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 651 000

fra kr 61 278 000 til kr 72 929 000"

5.11.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Samandrag

Oppdragsvirksomheten ved ABM-utvikling får et langt større omfang enn tidligere budsjettert. I 2007 forventes de samlede oppdragsutgiftene å utgjøre om lag 20 mill. kroner Dette er 14,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merutgiftene dekkes av tilsvarende merinntekter under kap. 3325 post 2, jf. omtale nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 325 post 21 Spesielle driftsutgifter økes med 14,3 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.12 Kap. 3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

5.12.1 Post 1 Ymse inntekter

Samandrag

ABM-utviklings inntekter fra kurs- og konferanser og ulike refusjoner blir høyere enn tidligere budsjettert. I 2007 forventes de samlede inntektene å utgjøre om lag 2,5 mill. kroner. Dette er 1,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merinntektene skal dekke tilsvarende merutgifter under kap. 325 post 1, jf. omtale ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 3325 post 1 Ymse inntekter økes med 1,7 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.12.2 Post 2 Inntekter ved oppdrag

Samandrag

Oppdragsvirksomheten ved ABM-utvikling får et langt større omfang enn tidligere budsjettert. I 2007 forventes de samlede oppdragsinntektene å utgjøre om lag 20 mill. kroner Dette er 14,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merinntektene skal dekke tilsvarende merutgifter under kap. 325 post 21, jf. omtale ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 3325 post 2 Inntekter ved oppdrag økes med 14,3 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.13 Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

5.13.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Nasjonalbibliotekets salg av diverse produkter og tjenester blir høyere enn tidligere budsjettert. Dette innebærer også økte driftsutgifter i 2007 på om lag 1,3 mill. kroner. Merutgiftene dekkes av tilsvarende merinntekter under kap. 3326, jf. omtale nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 326 post 1 Driftsutgifter økes med 1,3 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.13.2 Post 76 Ibsenpris m.m.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre foreslår å bevilge 3 mill. kroner til Prosjektet Ibsen Skrifter til videreføring av prosjektet samt oppstart av elektronisk utgave, og øker derfor kap. 326 post 76 tilsvarende, sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

76

Ibsenpris m.m., forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000"

5.13.3 Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er viktig at alle har tilgang til et godt utbygd og velfungerende bibliotektilbud. I tillegg fungerer bibliotekene, særlig i byene, som integreringsfremmende i forhold til innvandrere og flyktninger. Disse medlemmer viser videre til Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007) hvor en samlet familie- og kulturkomité påpekte at det er viktig å opprettholde både antallet distriktsbokhandler og breddetilbudet i bokhandlene i distriktene. Mange distriktsbokhandler sliter for å opprettholde selve driften og et bredt boktilbud. I nevnte budsjettinnstilling fremmet Kristelig Folkeparti og Venstre et forslag om en forsøksordning med tilskudd - et såkalt "breddebidrag" - til et begrenset antall bokhandler som oppfyller kriteriene som distriktsbokhandler. Et slikt breddebidrag vil bidra til at distriktsbokhandlene kan opprettholde driften, samt at kundene vil kunne nyte godt av bredere utvalg litteratur i sin lokale bokhandel.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen vurdere tiltak for å hindre at distriktsbokhandlene forsvinner. Et mulig tiltak kan være å prøve ut et økonomisk tilskudd til de som ønsker å satse på økt litterær bredde i butikk. Tilskuddet kan knyttes til litteraturabonnementene, og forbeholdes distriktsbokhandler."

Disse medlemmer viser i denne forbindelse til Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007) hvor en samlet familie- og kulturkomité, unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, understreket betydningen av det viktige arbeidet som utføres ved Det flerspråklige bibliotek i Oslo. Dette er et kompetanse- og veiledningssenter for bibliotektilbud for innvandrere og flyktninger overfor landets fylkes- og folkebibliotek. Behovet for et slikt tilbud er økende.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår på denne bakgrunn å styrke bibliotekene generelt med 6 mill. kroner over kap. 326 post 78. Det forutsettes at en betydelig del av denne bevilgning går til å styrke det flerkulturelle bibliotektilbudet.

Dette medlem foreslår videre å bevilge 2 mill. kroner til en prøveordning med breddebidrag.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 8 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

8 000 000

fra kr 86 790 000 til kr 94 790 000"

5.14 Kap. 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

5.14.1 Post 1 Ymse inntekter

Samandrag

Nasjonalbibliotekets inntekter fra salg av diverse produkter og tjenester blir høyere enn tidligere budsjettert. I 2007 forventes de samlede inntektene å utgjøre om lag 6 mill. kroner. Dette er 1,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merinntektene skal dekke tilsvarende merutgifter under kap. 326, jf. omtale ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 3326 post 1 Ymse inntekter økes med 1,3 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

5.15 Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål

5.15.1 Post 70 Det nasjonale museumsnettverket

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til institusjonen "Punkt Ø" i Østfold. Beløpet er tiltenkt oppstart av arbeidet med utstillinger i Halden, Fredrikstad og Ørje i forbindelse med institusjonens nye rolle som fylkesgalleri.

Romsdalsmuseet

Disse medlemmer foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til arkitektkonkurranse for nybygg.

Valdres folkemuseum

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1 mill. kroner i forbindelse med museets overtagelse av driften ved "Bunad og folkedraktrådet", samt utvikling av museets håndverksrelaterte virksomhet.

Domkirkeodden (Prøysenhuset)

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1 mill. kroner til oppgradering av virksomheten ved Prøysenhuset.

Agder naturmuseum og botanisk hage

Disse medlemmer foreslår å bevilge 2 mill. kroner til videreføring av byggeprosessen.

Haugar Vestfold kunstmuseum

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1 mill. kroner til styrking av statens andel av virksomheten.

Sogn og Fjordane kunstmuseum

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til utredning og tilrettelegging. Sogn og Fjordane kunstmuseum har særlige utfordringer knyttet til sin desentrale struktur. Midlene er tiltenkt utgifter til utredning i forhold til flere byggesaker og oppgradering etter konsolidering.

Stiklestad nasjonale kultursenter

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til Stiklestad nasjonale kultursenter for utvik­lingsarbeid i forbindelse med pilgrimssatsing mellom Stiklestad og Nidaros. Det forutsettes at utviklingsarbeidet gjøres i forståelse med, "Prosjekt Pilgrimsleden", den Norske kirke og de involverte kommuner. Disse medlemmer viser til den stadig økende interessen for pilgrimsarbeidet i aksen Nidaros-Stiklestad, og understreker betydningen av å komme raskt i gang.

Sør-Varanger museum - Grenselandmuseet

Disse medlemmer foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til Sør-Varanger museum - Grenselandmuseet for utredning av tilbygg i forbindelse med ivaretagelsen av Savios kunst.

Eidsvoll 1814

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner til Wergelandkomiteen til bruk i forbindelse med Wergelandjubileet i 2008.

Disse medlemmer foreslår derfor å øke kap. 328 post 70 med totalt 12 mill. kroner sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

12 000 000

fra kr 577 145 000 til kr 589 145 000"

5.15.2 Post 78 Ymse faste tiltak

Samandrag

Ved Norsk Skogfinsk Museum er det behov for å styrke vedlikeholdet av verneverdige skogfinske bygninger. Det foreslås på denne bakgrunn en tilleggsbevilgning på 0,5 mill. kroner for å styrke vedlikeholdsarbeidet ved museet. Merutgiften foreslås dekket ved tilsvarende bevilgningsreduksjon under kap. 320 post 79, jf. omtale ovenfor.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Høgre, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker å tilgodese Norveg i Nord-Trøndelag med 1 mill. kroner. Midlene skal gå til drift og utvikling slik at Norveg kan utvikle seg til et fyrtårn for kystkultur, en inspirator for næringsliv og et godt og kreativt museum for vår kysthistorie. Norveg har høstet stor internasjonal anerkjennelse både arkitektonisk og for sitt konsept, som er en kombinasjon av kultur, historie og næringsutvikling, og det er behov for at denne utviklingen blir ivaretatt og forsterket gjennom en slik bevilgning.

Disse medlemmer foreslår derfor å øke bevilgningen til posten med 1 mill. kroner mer enn foreslått av Regjeringen.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 500 000

fra kr 38 399 000 til kr 39 899 000"

5.16 Kap. 334 Film- og medieformål

5.16.1 Post 78 Ymse faste tiltak

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at "BarneVakten" som gir foreldre råd om barn og medier, ikke får statlig driftsstøtte selv om de holder kurs for over 15 000 foreldre og 3 000 elever hvert år. Foreldre ønsker å engasjere seg i barns mediehverdag og har behov for råd og veiledning. Dette medlem vil derfor støtte arbeidet som drives av "BarneVakten" og foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til dette formål, og fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

334

Film- og medieformål

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

500 000

fra kr 30 252 000 til kr 30 752 000"

5.17 Kap. 3334 Film og medieformål

5.17.1 Post 70 Gebyr

Samandrag

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kultur- og kirkedepartementet ble Stortinget orientert om at departementet har satt i gang en evaluering av ordningen med merking og registrering av videogram. Kultur- og kirkedepartementet viste til at Regjeringen ville komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Evalueringen har vist at den teknologiske og rettslige utviklingen på området krever en mer helhetlig gjennomgang av regelverket for framvisning og omsetning av film og videogram i næring. Kultur- og kirkedepartementet har satt i gang en slik gjennomgang og vil i egnet form komme tilbake til Stortinget med saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

5.18 Kap. 335 Pressestøtte

5.18.1 Post 71 Produksjonstilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at disse medlemmer har prioritert viktige kulturtiltak og følger opp forslaget i vårt alternative budsjett med en noe mindre reduksjon i kap. 335 pressestøtte post 71 produksjonstilskudd. Posten reduseres med 60 mill. kroner sammenlignet med Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

60 000 000

fra kr 251 767 000 til kr 191 767 000"

Komiteens medlem fra Venstre støtter ordningen med produksjonstilskudd til aviser, og mener at denne er viktig for å opprettholde et mangfold i presse-Norge. Dette medlem ønsker imidlertid å innføre et maksimaltak i pressestøtten på 30 mill. kroner pr. avis. Et slikt maksimaltak vil ramme ca. tre-fire aviser som i dag mottar et uforholdsmessig stort produksjonstilskudd, blant annet sett i forhold til antall abonnenter, men vil ikke føre til mindre mangfold i presse-Norge. Maksimaltaket vil føre til at statens utgifter reduseres med 19,3 mill. kroner, og dette medlem ønsker heller å bruke disse midlene til andre kulturformål, herunder en styrking av bibliotek- og museumssektoren.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningen med 19,3 mill kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 19,3 mill kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

19 300 000

fra kr 251 767 000 til kr 232 467 000"

5.18.2 Post 75 Tilskudd til samiske aviser

Komiteens medlem fra Venstre mener det er helt avgjørende for informasjonsformidling, identitetsutvikling og demokratiet i det samiske samfunnet at det blir gitt rammebetingelser for utvikling av samiske dagsaviser både på norsk og samisk, og viser til at Venstre i sitt alternative budsjett for 2007 foreslo en økt bevilgning på 2,4 mill. kroner til utgivelse av samiske dagsaviser på norsk.

5.19 Kap. 341 Presteskapet

5.19.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil vise til disse medlemmers merknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007):

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er viktig for å oppfylle prostereformen, å sørge for at det er tilstrekkelig med prestestillinger. Disse medlemmer vil vise til det viktige arbeidet prestene utfører, som ivaretar store deler av befolkningens trosliv og dens behov for kirkelige ritualer, både i glede og sorg. I de tilfeller hvor Kirken mangler prestestillinger, får det lett konsekvenser for det arbeidet prestene utfører som samtalepartnere for mennesker i ulike livsfaser. Både som sjelesørgere og som deltager i den kvalifiserte samtalen, fyller prestene en viktig rolle, i forhold til tro så vel som i forhold til bistand i en komplisert hverdag. Samtidig skal prestene også formidle vår kristne kulturarv.

Disse medlemmer viser til at det er lokalmenighetene som representerer Kirken i lokalsamfunnene. Disse medlemmer er urolige for at prostenes endrede oppgaver skjer på bekostning av prestetjenesten i lokalmenighetene i og med at Regjeringen ikke foreslår opprettet nye prestestillinger.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen utarbeide en plan for progresjonen i omstillingsarbeidet knyttet til prostereformen."

"Stortinget ber Regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for nye prestestillinger som sikrer at prestetjenesten i prostiene ikke blir svekket på grunn av prostenes endrede oppgaver i forbindelse med proste-reformen.""

Disse medlemmer vil understreke at Den norske kirke er inne i en alvorlig rekrutteringskrise til presteyrket. Nye tall fra Den norske kirkes presteforening viser at søkningen til teologiske utdanninger går ned, og mange utdannede teologer blir ikke ordinert til prester. I tillegg er alderssammensetningen av prester skjev, og det medfører at svært mange prester om få år vil pensjonere seg. Årsakene til rekrutteringsproblemene er sammensatte, men en stor del av forklaringen kan spores tilbake til at prestene opplever en stor arbeidsbyrde. Flere prestestillinger er nødvendig for å rekruttere flere prester til yrket, og for å beholde de prestene som er ordinerte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007), samt Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2007 der disse medlemmer foreslo å øke posten med 30 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative budsjettforslag for 2007, der det ble foreslått å bevilge 15 mill. kroner til flere prestestillinger.

Disse medlemmer foreslår derfor å bevilge 10 mill. kroner til opprettelse av flere prestestillinger, og øker kap. 341 post 1 tilsvarende mer enn i Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

341

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 736 713 000 til kr 746 713 000"

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til den særskilte betydning Stiklestad har i Norges historie både religiøst og kulturelt. De senere årenes arbeid med Olavsarven og pilegrimstradisjoner har vist at det her er et betydelig potensiale for etisk tenkning omkring temaer som fred, rettferdighet, forsoning og dialog.

Disse medlemmer viser i denne sammenheng til det samarbeid som er i gang mellom Den norske kirke og Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å styrke de ulike aspekter ved Olavsarven og en videreutvikling av aksen Stiklestad - Nidaros.

Disse medlemmer ber Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2008 vurdere å opprette en egen prestestilling med særlig ansvar for pilegrimsarbeid, dialogarbeid og formidling av Olavsarvens betydning, knyttet til Stiklestad.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007):

"Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett der det foreslås å bevilge 26 mill. kroner til opprettelse av 52 nye prestestillinger for å sikre prestetjenesten i lokalmenighetene."

5.20 Oppfølging av anmodningsvedtak

5.20.1 Anmodningsvedtak nr. 235, 13. desember 2006 (Kultur- og kirkedepartementet)

Samandrag

"Stortinget ber Regjeringen å intensivere antidopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten, og i denne sammenheng sørge for at frivillige dopingkontroller kan videreføres".

Det vises til proposisjonen for nærmere omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

5.21 Andre saker

5.21.1 Tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til istandsetting av kirkebygg

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er uenige i Regjeringens forslag om å disponere inntil 30 pst. av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Disse medlemmer viser til sine merknader i Innst. S. nr. 108 (2005-2006), der det står:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Opplysningsvesenets fond har sin opprinnelse i Kirkens eiendommer fra gammel tid og er eier av betydelige verdier i form av pengekapital og eiendommer.

Disse medlemmer mener offentlige myndigheter ikke ensidig kan fraskrive seg ansvaret for kirkenes vedlikeholdsetterslep ved å benytte fondets midler til oppussing."

Disse medlemmer vil videre vise til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2006-2007), der det står:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil advare mot å bruke Kirkens egne midler, som Opplysningsvesenets fond, for å rette opp i manglende offentlig prioritering av kirkebygg. Disse medlemmer ser det som viktig at realavkastningen i OVF forvaltes av fondet selv. En slik bruk av midler som Regjeringen legger opp til, vil redusere fondets kapital og dermed også midler til arbeidet som blant annet brukes blant barn og unge. Dette vil også gå utover forvaltningen av den viktige nasjonale kulturarv som fondets mange fredede og verneverdige presteboliger og prestegårder representerer.

Disse medlemmer viser til at departementet i tiden fremover vil vurdere om det er grunnlag for at også andre fondsmidler, utover avkastningen og den frie egenkapitalen, kan tas i bruk uten hinder av § 5 i loven om fondet. Disse medlemmer vil sterkt advare mot dette og reagerer på at Regjeringen gjennom ulike endringer svekker fondets bæreevne i forhold til pålagte oppgaver. Disse medlemmer mener eventuelle endringer knyttet til Opplysningsvesenets fond må tas i den helhetlige gjennomgangen som skal gjøres i forbindelse med kirke-stat-saken."

Disse medlemmer vil peke på at denne bruken av avkastningen fra Opplysningsvesenets fond får som konsekvens at det blir mindre penger til de formålene avkastningen var tenkt å brukes til. Dette gjelder blant annet oppussing av fondets presteboliger. Opplysningsvesenets fond har ansvaret for forvaltning av tjenesteboliger for prestene, men det er et etterslep på opprustning av boliger som gjør at mange boliger er i en svært dårlig stand. Disse medlemmer vil peke på at fondets evne til å forvalte tjenesteboligene blir dårligere hvis fondets midler skal brukes til fredede kirker. Videre vil det gå ut over bevilgninger til menighetsbyggende arbeid, spesielt rettet inn mot barn, unge og eldre.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen om å avstå fra å foreta endringer knyttet til Opplysningsvesenets fond før den endelige diskusjon om fondet er foretatt i forbindelse med behandlingen av den kommende saken om forholdet mellom stat og kirke."

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at Opplysningsvesenets fond i 2006 brukte ca. 158 mill. kroner til ulike kirkelige formål. En stor del av dette gjelder fondets ca. 440 bispe- og presteboliger med boplikt. Disse medlemmer har merket seg at det tiltross for kraftig økning i fondets rehabiliterings- og vedlikeholdsinnsats de senere årene er det fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep på disse boligene. I 2006 er dette beregnet til 270 mill. kroner. Det betyr fortsatt utilfredsstillende bosituasjon for mange prester og vanskeliggjør rekruttering til mange sokn, ikke minst i distriktene. Disse medlemmer mener Regjeringens forslag om at fondet skal gi tilskudd på inntil 30 pst. av kostnadene ved istandsetting av middelalderkirker vil svekke fondets evne til å innhente etterslepet betydelig. Disse medlemmer vil sterkt advare mot dette og reagerer på at Regjeringen gjennom ulike endringer svekker fondets bæreevne i forhold til pålagte oppgaver. Disse medlemmer vil understreke at ansvaret for vedlikehold av norske kirker ligger hos kommunene. Disse medlemmer vil påpeke at vi nå står foran en omfattende politisk diskusjon om mulige endringer i kirkeordningen i Norge. Disse medlemmer mener diskusjonen om finansieringen av kirkelige behov og bruken av midler fra Opplysningsvesenets fond bør tas i sammenheng med den helhetlige debatten om forholdet mellom stat og kirke.

5.21.2 Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirker

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering og viser til merknader under kap. 582 post 61 nedanfor.