Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Dette dokument

  • Innst. 93 S (2010–2011)
  • Kildedok: Meld. St. 21 (2009–2010)
  • Dato: 24.11.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 24. november 2010

Ine M. Eriksen Søreide

Laila Gustavsen

leder

ordfører