4.2 Skattemessige overgangsregler for pensjonister, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at de nye reglene for beskatning av alderspensjon fører til at visse pensjonister med lav eller middels pensjon og høye renteutgifter får en betydelig økning i skatten. For å imøtekomme denne gruppen er det innført en overgangsregel slik at skatteøkningen gradvis blir faset inn over tre år, jf. Finansdepartementets forskrift av 23. februar 2011. I den forbindelse vedtok Stortinget budsjettendringer, jf. Prop. 59 S (2010–2011), Innst. 217 S (2010–2011).

Det er et vilkår for å benytte overgangsregelen at skattyter må skattlegges etter skattebegrensningsregelen for 2010. De som ikke ble skattlagt etter skattebegrensningsregelen for 2010, kommer altså ikke inn under overgangsreglene. Dette vil gjelde de som er blitt alderspensjonister først i 2011. Et utslag av dette er at to pensjonister med helt like inntekts- og formuesforhold vil skattlegges ulikt.

Disse medlemmer mener dette er helt urimelig. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at overgangsregelen for skatt for pensjonister gjelder alle alderspensjonister, også de som ikke hadde skattebegrensning i 2010, med virkning fra 1. januar 2011.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 ble det vedtatt nye regler for alders- og AFP-pensjonister, jf. Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 3 S (2010–2011). Disse medlemmer var imot disse regelendringene som innebar en skatteskjerpelse for en stor gruppe pensjonister.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kap. 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5501 post 72.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser i tillegg til at Høyre og Venstre i sine alternative statsbudsjett for 2011 foreslo at nedtrappingssatsen av pensjonistinntekt på 242 000 kroner eller høyere får en sats med 3 pst., og ikke 6 pst. slik regjeringen foreslo. En slik endring vil medføre en skattelettelse på samlet 500 mill. kroner utover regjeringens forslag.