4.30 Avgift på alkohol, jf. kap. 5526 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår grensehandelstiltak for å begrense handelslekkasjen reduksjon av avgiftene på øl, vin og brennevin med 10 pst. fra 1. juli 2011. Disse medlemmer viser til at grensehandelen er økende, noe som beviser at norsk avgiftsnivå er for høyt. Årets landbruksoppgjør vil dessuten øke prisnivået ytterligere. Videre gjør det høye avgiftsnivået at arbeidsplasser skapes i utlandet istedenfor i Norge.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kap. 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5526 post 70.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

5,95 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,66 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

10,17 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

17,35 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,88 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til de store kostnadene ved bruk av alkohol for samfunnet og for mange enkeltpersoner og familier. Dette medlem viser også til den internasjonale trenden med å følge Norges eksempel og føre en mer restriktiv alkoholpolitikk. Dette medlem foreslår en økning i alkoholavgiftene med 5 pst.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5526 post 70.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent Alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

6,94 per volumprosent og liter

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,1 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

11,69 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

20,24 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,53 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk»

Komiteens medlem fra Venstre støtter en restriktiv alkoholpolitikk hvor høye særavgifter på alkohol er et viktig adferdspolitisk redskap. Dette medlem har også merket seg at våre naboland, Sverige og Danmark, har varslet en økning i alkoholavgiftene. Dette medlem ønsker imidlertid å vri forbruket fra brennevinsbasert alkohol til vin og andre alkoholdige drikker med volumprosent alkohol mellom 4,7 og 22 pst. og foreslår derfor en vridning som innebærer at avgiften på brennevinsbasert drikke øker med 60 øre per volumprosent og liter, mens avgiften på vin og annen drikke reduseres med 40 øre per volumprosent og liter. En slik omlegging vil gi en netto avgiftslette på ca. 40 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5526 post 70.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,21 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,95 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

11,13 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

19,28 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,91 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.»