4.32 Tobakksavgift, jf. kap. 5531 post 70

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5531 post 70.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på tobakkvarer mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,38

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,38

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,38

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,97

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,97

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0362

per stk.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at den målrettede innsatsen for å få redusert antall nye røykere må fortsette av hensyn til folkehelsen. Aktiv bruk av avgiftssystemet er et av mange viktige tiltak og disse medlemmer fremmer derfor forslag om 5 pst. økning av tobakksavgiften.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre viser til de negative samfunnsmessige konsekvensene av tobakksbruk, herunder snus. Disse medlemmer mener derfor det er på sin plass å øke tobakksavgiften med 5 pst.

Komiteens medlem fra Venstre støtter en restriktiv tobakkspolitikk gitt de merkostnader røyking påfører samfunnet i form av helseplager. Dette medlem støtter derfor regjeringens forslag om økte avgifter og foreslår ytterligere økning jf. forslagene over. Dette medlem mener at det, sett i lys av en slik villet politikk, er helt feil å videreføre taxfree-ordning for tobakk ved bl.a. ankomst til norske flyplasser fra utlandet. Dette medlem vil avvikle denne ordningen og fremmer således følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.»