Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Utenriksdepartementet har i løpet av første kvartal 2011 vært engasjert i flere og større internasjonale kriser enn noen gang før. Krisehåndteringen knyttet til naturkatastrofen i Japan og krisen i Egypt tidligere i år har medført merutgifter på 6,8 mill. kroner. Utgiftene gjelder blant annet reise og opphold for Utenriksdepartementets krisestab, midlertidig flytting av ambassaden i Tokyo til Kobe, samt leie av fly for uttransportering av norske borgere og deres familie.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på post 1 økes med 6,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

I tråd med regjeringens beslutning ba Norge WTO om å nedsette et tvisteløsningspanel for å avgjøre om EUs omsetningsforbud for selprodukter strider mot WTO-regelverket. WTO opprettet et slikt panel (felles for Norge og Canada) 21. april d.å. Den videre oppfølgingen av saken krever ekstern bistand fra advokater mv., og utgiftene knyttet til slik bistand er beregnet til 5 mill. kroner i 2011.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på post 21 økes med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 71 Diverse tilskudd

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Democratic Voice of Burma (DVB) er en uavhengig radio- og TV-stasjon drevet med utgangspunkt i Oslo. DVB ble opprettet etter en gave fra norske myndigheter, og drives med økonomiske bidrag fra flere land og organisasjoner. DVB har imidlertid fått økonomiske vansker pga. at flere tidligere bidrags-ytere har trukket ut sine økonomiske midler til driften, og må som en konsekvens av dette redusere sin drift og flytte sendinger ut av Norge. Dette vil etter dette medlems mening forringe denne viktige mediekanalens funksjon i demokratikampen for Burma. Dette medlem viser til svar fra utenriksministeren om at norske myndigheter vil opprettholde samme støttenivå i år som i fjor, jf. Dokument 15:1237 (2010–2011), men mener at dette ikke er tilstrekkelig. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å øke bevilgningen til DVB med 2 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

Utenriksdepartementet

71

Diverse tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 861 000 til kr 36 861 000»