Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli, André Oktay Dahl og Michael Tetzschner om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Forslagsstillerne viser til at hvert år blir tusenvis av mennesker, herunder barn, ofre for menneskehandel. Også i Norge har en avdekket menneskehandel med barn og erfart at Norge blir benyttet som tran-sittland for handel med barn. Forslagsstillerne ønsker å gi relevante myndigheter de nødvendige virkemidlene for å bekjempe menneskehandel med barn, og for å bedre situasjonen for de barna som er utsatt for menneskehandel.

Forslagsstillerne viser til høringsnotatet fra 7. juli 2009 fra Barne- og likestillingsdepartementet om «Barn som kan være ofre for menneskehandel – adgang til midlertidig plassering uten samtykke på institusjon for beskyttelse og omsorg (forslag om endring i barnevernloven)» hvor det blant annet står følgende:

«Dagens bestemmelser er ikke utformet med tanke på å være hjemmelsgrunnlag for plassering av barn som kan være utsatt for menneskehandel og for iverksettelse av de nødvendige tiltak for å ivareta disse barnas spesielle situasjon og behov for beskyttelse.

Etter departementets syn er det behov for et eget særskilt hjemmelsgrunnlag for midlertidig plassering av barn på institusjon uten samtykke for beskyttelse og omsorg der barn kan være ofre for menneskehandel.»

Forslagsstillerne er enige i departementets vurdering og ønsker å få på plass denne nødvendige lovendringen så raskt som mulig. Forslagsstillerne viser til samme høringsnotat om departementets vurdering av behovet for ny bestemmelse i barnevernloven – § 4-29 «Midlertidig plassering på institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel». En slik tvangsmessig plassering og muligheten lovendringen gir for iverksetting av omfattende beskyttelsestiltak, vil innebære et alvorlig tvangsinngrep for det enkelte barn. Forslagsstillerne understreker derfor, i likhet med departementet i sitt høringsnotat, at ny § 4-29 skal

  • ha beskyttelse av og omsorg for barnet som sitt formål

  • ha strenge og klare vilkår som forutsetning for at det skal kunne treffes vedtak

  • begrenses til å åpne for en midlertidig plassering med så kort varighet som mulig

  • inneholde et krav om hyppig prøving i fylkesnemnda som grunnlag for videreføring av plassering

  • inneholde adgang til rettslig prøving av fylkesnemndas vedtak om plassering

Formålet med en slik plassering er å bidra til at barnet tas ut av en eventuell menneskehandelsituasjon. Lovendringen skal beskytte barnet mot å bli, eller fortsette med å bli, utnyttet til menneskehandel. Plasseringen skal føre til at barnet får god omsorg og den nødvendige oppfølgingen.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem nødvendige lovendringer som sikrer nødvendig hjemmel for at barn som kan være ofre for menneskehandel, kan bli midlertidig plassert, uten samtykke, på institusjon for beskyttelse og omsorg.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Gunn Karin Gjul, Kåre Simensen, Arild Stokkan-Grande og Lene Vågslid, fra Fremskrittspartiet, Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen, fra Høyre, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, Rannveig K. Andresen, fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, og fra Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke, viser til komiteens merknader i Innst. 250 L (2011–2012), jf. Prop. 43 L (2011–2012).

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til representantforslaget og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:157 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli, André Oktay Dahl og Michael Tetzschner om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel – vedlegges protokollen.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 24. april 2012

Gunn Karin Gjul

leder og ordfører