E39 Høgkjølen–Harangen i Sør-Trøndelag – forskottering

Sammendrag

Prosjektet er mellom anna omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009) og Prop. 1 S (2011–2012).

Prosjektet Høgkjølen–Harangen omfattar bygging av 10,4 km ny veg med to felt frå Høgkjølen på E39 til Harangen på fv. 714.

Samferdselsdepartementet legg til grunn ei styringsramme for prosjektet på 482 mill. 2012-kroner og ei kostnadsramme på 530 mill. 2012-kroner.

Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde i møte 21. april 2010 vedtak om å forskottere 40 mill. kroner til prosjektet i 2012, mot refusjon i 2014–2019. Sør-Trøndelag fylkeskommune har i møte i fylkestinget 3. mars 2010 vedteke å forskottere 60 mill. kroner til prosjektet i 2011 og 2012, mot refusjon i 2014–2019. Samferdselsdepartementet sluttar seg til eit slikt opplegg, og med refusjon utan kompensasjon for prisstigning og renter av eventuelle lån.

Det er lagt opp til anleggsstart i september 2012, og heile prosjektet er planlagt opna for trafikk i 2015. Prosjektet har behov for om lag 55 mill. kroner i 2012. Etter opplegget vil Sør-Trøndelag fylkeskommune stille desse midlane til disposisjon.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til at Møre og Romsdal fylkeskommune forskutterer 40 mill. kroner og Sør-Trøndelag 60 mill. kroner, mot refusjon i 2014–2019 til prosjektet Høgkjølen–Harangen. Dette innebærer at anleggstart blir i september 2012, og hele prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2015.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre registrerer at det her er snakk om utbygging av en ulykkesbelastet del av E39 til 8,5 meters bredde uten midtrekkverk. Disse medlemmer er av den oppfatning at europaveier bør bygges ut til minst 12,5 meters bredde for å muliggjøre bygging av midtrekkverk. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i samråd med de berørte fylkeskommuner utrede muligheten for å bygge E39 Høgkjølen–Harangen med 12,5 meters bredde innen planlagte anleggsstart i september 2012.»