Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortings-representantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Eivind Nævdal-Bolstad om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  • «1. Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak med status og resultater for tiltak skissert i St.meld. nr. 14 (2008–2009) Internasjonalisering av utdanning, samt en oppdatert strategi for internasjonalisering av utdanning.

  • 2. Stortinget ber regjeringen vurdere på hvilken måte utveksling for elever på yrkesfaglige studieretninger kan stimuleres.

  • 3. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, fremme forslag om å innføre studiestøtte for førsteårs studenter på bachelorprogrammer i alle ikke-vestlige land og USA.

  • 4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve stipendandelen i skolepengestøtten for helgradsstudenter på bachelornivå til 70 pst.

  • 5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at godkjenningsrutinene for utenlands skoleår gjøres bedre og mer forutsigbare, og at man på egnet måte sikrer at rådgivere har oppdatert kunnskap om utvekslingsmuligheter.

  • 6. Stortinget ber regjeringen sørge for at støtteordningen fra Statens lånekasse for utdanning utvides til å omfatte Vg1 og Vg3, og at det gis støtte til elever på videregående nivå som ønsker å studere et semester ute.

  • 7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan en kan sikre at utdanningen som elever får gjennom elevutveksling, blir godkjent i Norge.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tor Bremer, Svein -Gjelseth, Stine Renate Håheim, Lotte Grepp Knutsen, Karin Yrvin og lederen Marianne Aasen, fra Fremskrittspar-tiet, Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen, fra Høyre, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Henning Warloe, fra Sosialistisk Venstreparti, Heidi Sørensen, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, og fra Venstre, Trine Skei Grande, viser til representantforslaget.

Komiteen viser til svarbrev 27. august 2012 fra Kunnskapsdepartementet. Komiteen registrerer grundige svar på de spørsmålene som representantene fra Høyre reiser i sine forslag. Komiteen deler forslagsstillernes og departementets vurdering av at internasjonalisering av utdanningene er helt sentralt for å styrke Norges konkuranseevne i en stadig mer globalisert verdensøkonomi. Komiteen er fornøyd med at departementet har hatt en systematisk oppfølging av SIUs rapporter de siste to årene med særlig vekt på SIUs styringsstruktur, samarbeid med andre og rolle som kompetansesenter for myndighetene og sektoren.

Når det gjelder de videre forslagene, merker komiteen seg positivt at departementet trekker fram utdanningssamarbeidet i EU, som Norge er en del av gjennom EØS-samarbeidet. Komiteen mener det er viktig at departementet og SIU fortsetter å ha en aktiv rolle overfor det samarbeidet som skjer på utdanning innen EU. Komiteen vil trekke fram at det vil være viktig å fortsette å ha fokus på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og samspill med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.

Komiteen imøteser at departementet kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at regjeringen må legge til rette for at det utarbeides en bred internasjonaliseringsmelding til Stortinget i hver periode. Kun på denne måten kan det, etter disse medlemmers mening, sikres en systematisk rapportering og politisk oppfølging av dette viktige temaet.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak med status og resultater for tiltak skissert i St.meld. nr. 14 (2008–2009) Internasjonalisering av utdanning, jf. Innst. S. nr. 202 (2008–2009), samt en oppdatert strategi for internasjonalisering av utdanning.»

Disse medlemmer viser for øvrig til de res-pektive partiers merknader nedenfor, og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere på hvilken måte internasjonal utveksling for elever på yrkesfaglige studieretninger kan stimuleres.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at statsrådens omfattende svar til komiteen bekrefter at temaet internasjonalisering favner bredt og preges av stor aktivitet. Disse medlemmer er glade for at statsråden og departementet vektlegger den store betydningen internasjonalisering har for skole, utdanning og næringslivets tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Disse medlemmer merker seg at departementet ikke umiddelbart bifaller Høyres forslag selv om en rekke av punktene omtales positivt, og vil derfor opprettholde forslaget.

Disse medlemmer vil også understreke at de deler av forslaget som det understrekes er avhengige av prioritering i budsjettprosessen, ikke synes å være prioritert i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. Disse medlemmer må derfor konstatere at regjeringen er positiv til internasjonalisering av skole og utdanning, men ikke klarer å følge dette opp gjennom konkrete bevilgninger i budsjettet. Disse medlemmer mener det er uheldig for -norske elever, studenter og utdanningsinstitusjoner at det ikke skjer en klarere prioritering av internasjonalisering som virkemiddel for å øke kvaliteten i sektoren.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, fremme forslag om å innføre studiestøtte for førsteårs studenter på bachelorprogrammer i alle ikke-vestlige land og USA.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at godkjenningsrutinene for utenlands skoleår gjøres bedre og mer forutsigbare, og at man på egnet måte sikrer at rådgivere har oppdatert kunnskap om utvekslingsmuligheter.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at støtteordningen fra Statens lånekasse for utdanning utvides til å omfatte Vg1 og Vg3, og at det gis støtte til elever på videregående nivå som ønsker å studere et semester ute.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan en kan sikre at utdanningen som elever får gjennom elevutveksling, blir godkjent i Norge.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiet i sitt forslag til statsbudsjett vil komme med forslag til finansiering av utdanningssektoren.

Disse medlemmer registrerer at det i dokumentet vises til hvor viktig det er å kunne flere språk og til behovet for å styrke elevenes kunnskap innen fremmedspråk. Det å knytte innholdet i læreplanene til språkopplæring er av stor betydning i et stadig mer globalisert arbeidsmarked. I dagens videregående skole har elevene samme læreplan i engelsk både på allmennfag og i videregående yrkesfag. For at ikke flere skal droppe ut av videregående yrkesfag, mener disse medlemmer at det er viktig å ha ulike læreplaner i faget.

Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiet i Dokument 8:83 S (2011–2012) foreslo å be regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjøre omfanget av teori i læreplanene for yrkesfag mer praksis- og yrkesrettet. Dette forslaget ivaretar behovet for å gjøre engelskundervisningen på videregående langt mer rettet mot de enkelte fag som elevene tar utdanning i.

Disse medlemmer mener at tilrettelegging for internasjonalisering av utdanning er av stor betydning, og at det derfor er viktig at strategien videreutvikles for å ivareta dagens og fremtidens behov for kompetanse. Disse medlemmer ser derfor frem til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en egen sak om dette, jf. punkt 1 i representantforslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at statsrådens svar på Høyres forslag er på i alt 13 sider, selv om forslaget kun omhandler tiltak på skole- og utdanningsområdet. Disse medlemmer vil understreke at Høyre vurderer å fremme forslag om økt internasjonalisering også på andre områder knyttet til kunnskapsutvikling og kompetanse.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve stipendandelen i skolepengestøtten for helgradsstudenter på bachelornivå til 70 pst.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak med status og resultater for tiltak skissert i St.meld. nr. 14 (2008–2009) Internasjonalisering av utdanning, jf. Innst. S. nr. 202 (2008–2009), samt en oppdatert strategi for internasjonalisering av utdanning.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen vurdere på hvilken måte utveksling for elever på yrkesfaglige studieretninger kan stimuleres.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og -Venstre:

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, fremme forslag om å innføre studiestøtte for førsteårs studenter på bachelorprogrammer i alle ikke-vestlige land og USA.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at godkjenningsrutinene for utenlands skoleår gjøres bedre og mer forutsigbare, og at man på egnet måte sikrer at rådgivere har oppdatert kunnskap om utvekslingsmuligheter.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen sørge for at støtteordningen fra Statens lånekasse for utdanning utvides til å omfatte Vg1 og Vg3, og at det gis støtte til elever på videregående nivå som ønsker å studere et semester ute.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan en kan sikre at utdanningen som elever får gjennom elevutveksling, blir godkjent i Norge.

Forslag fra Høyre:

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve stipendandelen i skolepengestøtten for helgradsstudenter på bachelornivå til 70 pst.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:113 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Eivind Nævdal-Bolstad om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv – vedlegges protokollen.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 25. oktober 2012

Marianne Aasen

Lotte Grepp Knutsen

leder

ordfører