Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013) Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. juni 2013

Erling Sande

Eirin Sund

leder

ordfører