Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemning

Dette dokument

  • Innst. 127 S (2013–2014)
  • Kildedok: Meld. St. 45 (2012–2013)
  • Dato: 12.02.2014
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. februar 2014

Arve Kambe

Bente Stein Mathisen

leder

ordfører