Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.02.2014 Innst. 127 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingethar behandlet meldingen om "Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming". Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen. I tillegg ble følgende vedtak enstemmig vedtatt oversendt regjeringen: "Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning sine autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2014