4.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2013–2014) Gul bok

4.1.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2014 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 58 025 mill. kroner, mot 47 626 mill. kroner i 2013.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 39 863 mill. kroner, mot 28 326 mill. kroner i 2013. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 37 472 mill. kroner, mot 26 472 mill. kroner i 2013. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 18 162 mill. kroner, mot 19 300 mill. kroner i 2013. Utover fullmaktene i tabell 4.1, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, f.eks. en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2015 etter de samme satser som for høsthalvåret 2014.

Tabell 4.1 Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Bestillings-fullmakt

Tilsagns-fullmakt

117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014

3 738 500

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014

3 209 200

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling

20 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

287 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

73

Klima- og skogsatsingen

1 720 000

74

Fornybar energi

10 000

220

Utdanningsdirektoratet:

70

Tilskudd til læremidler o.a.

30 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

184 000

320

Allmenne kulturformål:

73

Nasjonale kulturbygg

419 500

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

50

Kunst i offentlige rom

32 500

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

65 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

592 000

490

Utlendingsdirektoratet:

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

23 600

76

Tilskudd til utleieboliger

423 700

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

29 900

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

101 800

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:

64

Investeringstilskudd

3 523 700

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 590 680

77

Varig tilrettelagt arbeid

695 610

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter

180 000

761

Omsorgstjeneste:

79

Andre tilskudd

1 000

1062

Kystverket:

30

Nyanlegg og større vedlikehold

623 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 000

1148

Naturskade – erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger

91 900

1350

Jernbaneverket:

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 000

30

Investeringer i linjen

20 000

1420

Miljødirektoratet:

22

Statlige vannmiljøtiltak

40 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

31

Tiltak i verneområder

3 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

3 900

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116 400

78

Friluftsformål

18 000

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2 000

1429

Riksantikvaren:

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

30 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 000

74

Tilskudd til fartøyvern

12 000

1602

Finanstilsynet:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 000

1610

Toll- og avgiftsetaten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 000

1634

Statens innkrevingssentral:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 000

1700

Forsvarsdepartementet:

73

Forskning og utvikling

68 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter

430 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter

75 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

130 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

810 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

750 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

65 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter

1 200 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter

100 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

80 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

17 000 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

165 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

14 500 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

2 080 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

60 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

25 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter

2 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Energifondet

400 000

1840

CO2-håndtering:

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt

1 000

2421

Innovasjon Norge:

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

Kilde: Finansdepartementet

For 2014 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

Import fra utviklingsland

50 mill. kroner

Kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland

140 mill. USD

Nærings- og handelsdepartementet

Innovasjon Norge

138 mill. kroner

GIEK

- Alminnelig garantiordning

145 000 mill. kroner

- Eksport/investering i utviklingsland

3 150 mill. kroner

- Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

5 000 mill. kroner

- Garantiordning for langsiktige kraftavtaler

20 000 mill. kroner

Fiskeri- og kystdepartementet

Innovasjon Norge

- Samlet ramme for garantiavtale med Norges Råfisklag

320 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

- Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 244 mill. euro

- Prosjektinvesteringslån

329 mill. euro

- Miljølån

61 mill. euro

Olje- og energidepartementet

Gassco AS

1 000 mill. kroner

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2012 i Meld. St. 3 (2012–2013) Statsrekneskapen for 2012, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–1996), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–1996). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2014. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

4.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.